- reklama -
Strona głównaŚwiatNeymara wielkie pieniądze z ropy

Neymara wielkie pieniądze z ropy

Pojawiły się nie­spraw­dzo­ne pogło­ski, co otrzy­ma bra­zy­lij­ski pił­karz Neymar Júnior po przej­ściu z fran­cu­skie­go zespo­łu Paris Saint-​Germain do Al-​Hilal w Arabii Saudyjskiej. Oprócz wyna­gro­dze­nia za dwa lata kon­trak­tu wyso­ko­ści 320 mln euro, miał­by mieć do swo­jej dyspozycji:

  • dom z 25 sypialniami
  • basen o wymia­rach 40x10 metrów i 3 sauny
  • 5 peł­no­eta­to­wych pra­cow­ni­ków w domu
  • Bentleya Continental GT
  • Astona Martina DBX
  • Lamborghini Huracán
  • kie­row­cę dostęp­ne­go 247
  • pry­wat­ny samo­lot do podróży

Kontrakt ma pokry­wać wszyst­kie rachun­ki za hote­le, restau­ra­cje i róż­ne usłu­gi, z któ­rych sko­rzy­sta pił­karz pod­czas dni wol­nych. Rachunki ure­gu­lu­je cen­tra­la klu­bu. Ponadto 500 ty € za każ­dy post w mediach spo­łecz­no­ścio­wych pro­mu­ją­cy Arabię Saudyjską.

Właścicielem klu­bu Al-​Hilal, jak i trzech innych pił­kar­skich klu­bów (Al-​Ittihad, Al-​Nassr, Al-​Hilal i Al-​Ahli), jest Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej. Zawodnikiem Al-​Nassr jest od 1 stycz­nia tego roku Cristiano Ronaldo. Natomiast do Al-​Ittihad dołą­czył Karim Benzema. Fundusz Inwestycji Publicznych jest ponad­to od 2021 roku posia­da­czem 80 proc. udzia­łów w angiel­skim klu­bie pił­kar­skim Newcastle United.

Saudi Vision 2030

Fundusz Inwestycji Publicznych reali­zu­je część wiel­kie­go pla­nu restruk­tu­ry­za­cji Arabii Saudyjskiej „Saudi Vision 2030“. To obec­nie ósmy na świe­cie fun­dusz mająt­ko­wy z akty­wa­mi o war­to­ści oko­ło 350 mld dola­rów. Działa już od 1971 roku, lecz zaczę­to mówić o nim gło­śno w 2016 roku, gdy ksią­żę Muhammad bin Salman as Saud doka­pi­ta­li­zo­wał go pie­niędz­mi ze sprze­da­ży 5 proc. kon­cer­nu Saudi Aramco – sau­dyj­skie­go gigan­ta naf­to­we­go i naj­więk­szej takiej fir­my na świe­cie pod wzglę­dem dzien­ne­go wydo­by­cia ropy. Do roku 2030 Fundusz Inwestycji Publicznych ma być naj­więk­szym pań­stwo­wym fun­du­szem mająt­ko­wym na świe­cie, z akty­wa­mi o war­to­ści 2 bilio­nów dolarów.

Czytaj wię­cej: Czy wega­nie i cykli­ści ura­tu­ją klimat?

Rozpoczęty w 2016 roku pro­gram „Saudi Vision 2030”, sta­no­wi wpraw­dzie kon­ty­nu­ację serii 5‑letnich pla­nów roz­wo­jo­wych, reali­zo­wa­nych w latach 1975–2015, lecz prze­ra­sta je roz­mia­rem i inten­syw­no­ścią. Arabia zmie­rza do dywer­sy­fi­ka­cji źró­deł docho­du kró­le­stwa w kie­run­ku zmniej­sze­nia zależ­no­ści od ropy. Chodzi o prze­kształ­ce­nie w samo­wy­star­czal­ną gospo­dar­kę, któ­rej loko­mo­ty­wą będzie sek­tor pry­wat­ny. Aby tak się sta­ło, koniecz­ne jest inwe­sto­wa­nie w obsza­ry o wyso­kim poten­cja­le wzro­stu, takie jak tury­sty­ka, opie­ka zdro­wot­na, finan­se, pro­duk­cja czy sport. Neymar z pew­no­ścią nie jest naj­więk­szą inwe­sty­cją Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej.

NEOM za pieniądze z ropy

Największą z tych inwe­sty­cji jest pro­jekt NEOM. Za 500 mld dola­rów Arabia Saudyjska zago­spo­da­ru­je pustyn­ne tere­ny nad Morzem Czerwonym i utwo­rzy tam super nowo­cze­sną stre­fę biznesową. 

NOEM miasto

Prawdziwą gwiaz­dą przed­się­wzię­cia będzie „The Line” – futu­ry­stycz­ne stu­mi­lio­no­we, dłu­gie na 170 km mega­mia­sto, któ­re połą­czy wybrze­że Morza Czerwonego z północno-​zachodnią czę­ścią Arabii Saudyjskiej. Ma być w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ne i bez­e­mi­syj­ne, bez trans­por­tu samo­cho­do­we­go. Zaplanowano nawet pla­że świe­cą­ce w ciem­no­ści, miliar­dy drzew, lewi­tu­ją­ce pocią­gi, sztucz­ny księżyc… 

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...