- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy weganie i cykliści uratują...

Czy weganie i cykliści uratują klimat?

Rezygnacja z ham­bur­ge­rów i lata­nia samo­lo­tem nie zastą­pią wal­ki z kry­zy­sem kli­ma­tycz­nym. Skupiając się na małych kro­kach i wła­snych dzia­ła­niach ucie­ka­my od rady­kal­nych roz­wią­zań, jakie są teraz potrzeb­ne prze­grze­wa­ją­cej się Ziemi. Taki wnio­sek pły­nie z kil­ku badań, o któ­re poku­si­li się ucze­ni. Choć zmia­na sty­lu życia jest pil­nie potrzeb­na, zwłasz­cza w kra­jach wyso­ko­ro­zwi­nię­tych, to nie może prze­sła­niać koniecz­no­ści dzia­łań sys­te­mo­wych – prze­czy­ta­łam niedawno. 

Jak podał maga­zyn Nature trzy lata temu w Japonii prze­pro­wa­dzo­no bada­nia na gru­pie osób, któ­re pod­ję­ły się oszczę­dza­nia ener­gii po kata­stro­fie nukle­ar­nej w Fukushimie.  Im bar­dziej oso­ba anga­żo­wa­ła się w zada­nia doty­czą­ce oszczę­dza­nia prą­du, tym jej popar­cie dla wpro­wa­dze­nia podat­ku węglo­we­go było mniejsze.

To może ozna­czać, że zmie­nia się prze­ko­na­nie, kto powi­nien roz­wią­zać pro­blem. Odpowiedzialność prze­su­wa się z rzą­du i poli­ty­ków bar­dziej w kie­run­ku indy­wi­du­al­nych wyborów

Kolejne bada­nie w Japonii prze­pro­wa­dzo­ne w ubie­głym roku potwier­dzi­ło wcze­śniej­szy wnio­sek. Zaproponowano bada­nym oso­bom zachę­ty do uży­wa­nia zie­lo­nej ener­gii, do tego auto­ma­tycz­nie zosta­ły­by wpi­sa­ne do pro­gra­mu oszczę­dza­nia ener­gii. Zwieńczeniem poli­ty­ki miał być poda­tek węglo­wy. Większość osób opo­wie­dzia­ła się prze­ciw­ko takie­mu podat­ko­wi. Całą uwa­gę poświę­ca­my mniej­szym kro­kom, któ­re mogą nie mieć odpo­wied­nie­go wpły­wu na wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Sądzimy, że poczy­ni­li­śmy postę­py, a tak napraw­dę ich nie ma

Co gor­sza, nasza uwa­ga sku­pia się na drob­nost­kach i uszczy­pli­wo­ściach. Jedni licy­tu­ją się z drugimi. 

Jesteś taka „eko“ a uży­wasz worecz­ków do lodu – usły­sza­łam kie­dyś. Poczułam się oczy­wi­ście podle.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Przestajemy uży­wać jed­no­ra­zo­wych sło­mek, worecz­ków, rekla­mó­wek, rezy­gnu­je­my z kupo­wa­nia napo­jów w pla­sti­ku, być może szam­pon i mydło w pły­nie zamie­nia­my na takie w kost­ce. Czujemy się lepiej. A pro­du­cen­ci tych opa­ko­wań? Też czu­ją się dobrze, ponie­waż nikt ich jak dotąd odpo­wied­nio nie opo­dat­ko­wał. Tymczasem za każ­de opa­ko­wa­nie wpro­wa­dzo­ne na pol­ski rynek pro­du­cen­ci powin­ni pono­sić opła­ty. Dyskusja o koniecz­no­ści wpro­wa­dze­nia kau­cji za pla­sti­ko­we butel­ki trwa od roku i wyda­je się, że będzie prze­dłu­ża­ła się w nie­skoń­czo­ność. A bez roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta efek­tu zmniej­sze­nia ilo­ści śmie­ci nie będzie. 

Jak bardzo możemy pomóc?

Powinniśmy zro­bić wszyst­ko, by szyb­ko zmniej­szyć emi­sje CO2. Indywidualnie i sys­te­mo­wo. Rezygnacja z jed­no­ra­zó­wek jest pro­sta. Nic nas nie kosz­tu­je. Trochę wię­cej wysił­ku może wyma­gać od nas oszczę­dza­nie prą­du i cie­pła. Ale to pro­cen­tu­je niż­szy­mi rachunkami.

Wyobraźmy sobie, ile drzew moż­na posa­dzić na tere­nach prze­zna­czo­nych teraz do celów pro­duk­cji mię­sa. W Stanach Zjednoczonych obli­czo­no, że to ponad miliard hek­ta­rów. Emisje gazów cie­plar­nia­nych z sek­to­ra żyw­no­ści w ska­li glo­bu to co naj­mniej kil­ka­na­ście pro­cent. To nie jest mało.

Emisje CO2 z lata­nia teraz sta­no­wią oko­ło 3 proc. w ska­li świa­ta, ale rosną tak szyb­ko, że wkrót­ce podwo­ją się. Jak poka­za­ły bada­nia z ame­ry­kań­skie­go ryn­ku, za więk­szość kra­jo­wych emi­sji z lot­nic­twa odpo­wia­da tam garst­ka naj­bar­dziej aktyw­nych podróż­ni­ków. Inne pod­su­mo­wa­nie dowo­dzi, że 20 naj­lep­szych pił­ka­rzy, któ­rzy wie­lo­krot­nie lata­ją na mecze, przy­czy­ni­ło się w 2019 roku do emi­sji pół milio­na ton C02 (Rober Lewandowski jest na liście). Umiar ma znaczenie.

Wspaniale, że do Polski dotar­ła „sło­necz­na rewo­lu­cja“. Coraz wię­cej osób inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę – pro­duk­cję prą­du z pane­li sło­necz­nych umiesz­czo­nych na wła­snym dachu. Ta roz­pro­szo­na ener­gia jest w dużym stop­niu zuży­wa­na bez­po­śred­nio na miej­scu – bez pono­sze­nia kosz­tów sie­ci i strat, jakie wyni­ka­ją z prze­sy­łu. To jed­nak nie powin­no prze­sła­niać nam obra­zu całej ener­ge­ty­ki, gdzie trzy czwar­te prą­du i 80 proc. cie­pła pro­du­ko­wa­ne jest z węgla.

Konieczne są moc­ne dzia­ła­nia tam, gdzie naj­wię­cej wyko­rzy­stu­je się paliw kopal­nych – węgla, ropy i gazu – do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej, ogrze­wa­nia, trans­por­tu. Podatek węglo­wy ozna­cza obło­że­nie dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi emi­sji CO2 – tych bez­po­śred­nich z komi­nów i tych pośred­nich, jakie powsta­ją w cza­sie trans­por­tu czy z surow­ców.  To pro­ste roz­wią­za­nie, na któ­re jed­nak więk­szość państw świa­ta mówi: nie. Na razie emi­sje CO2 obło­żo­no opła­ta­mi, albo zamie­rza się to zro­bić, w oko­ło 60 kra­jach świa­ta (Polske jest w tym gro­nie) – poda­je Bank Światowy. To tyl­ko jed­na pią­ta świa­to­wych emi­sji. To znacz­nie za mało.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...