- reklama -
Strona głównaEnergiaNet-billing dla fotowoltaiki na blokach

Net-​billing dla fotowoltaiki na blokach

Od paź­dzier­ni­ka tego roku obo­wią­zu­je nowy sys­tem roz­li­czeń spół­dziel­ni, wspól­not miesz­ka­nio­wych, TBS-​ów, któ­re zain­we­sto­wa­ły w foto­wol­ta­ikę na budyn­kach wie­lo­lo­ka­lo­wych. Nadal jest to sys­tem net-​billingu, ale z jed­ną mody­fi­ka­cją. Zmiana pole­ga na tym, że sprze­daw­ca ener­gii wypła­ca w cało­ści pie­nią­dze, jakie zosta­ły na depo­zy­cie pro­su­menc­kim. To więc ozna­cza, że wypra­co­wa­na w cią­gu roku nad­wyż­ka ze sprze­da­ży ener­gii w cało­ści, a nie tyl­ko w 20 proc., tra­fia na kon­to spół­dziel­ni czy wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej. Ten sys­tem nazwa­no pro­su­men­tem lokatorskim.

Czy net-​billing się opłaci prosumentom lokatorskim?

Rozwiązanie pro­wa­dzo­no, ponie­waż pro­su­ment zbio­ro­wy oka­zał się zbyt skom­pli­ko­wa­ny. Nie wszy­scy miesz­kań­cy blo­ków chęt­nie pod­cho­dzi­li do inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę. Nie wszy­scy też w rów­nym stop­niu korzy­sta­li­by z dar­mo­wej ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez insta­la­cję w cią­gu dnia. Prosument loka­tor­ski, czy­li zmo­dy­fi­ko­wa­ny net-​billing, to poprawia.

Czytaj tak­że: Fotowoltaika bal­ko­no­wa i na dachu. Bloki się­ga­ją po dotacje

Pieniądze zaro­bio­ne na sprze­da­ży wła­snej ener­gii spół­dziel­nia, wspól­no­ta czy też TBS muszą prze­zna­czyć na roz­li­cze­nie rachun­ków za ener­gię elek­trycz­ną albo na obni­że­nie opłat. Skorzystają na tym bez­po­śred­nio miesz­kań­cy i człon­ko­wie spół­dziel­ni. Nadwyżka wypra­co­wa­nych pie­nię­dzy może obni­żyć fun­dusz remon­to­wy, opła­ty za cie­pło, gaz, admi­ni­stra­cję, sprzątanie. 

Fotowoltaika na blokach – warunki

Aby sko­rzy­stać z pro­su­men­ta loka­tor­skie­go trze­ba przy­łą­czyć insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną za licz­ni­kiem czę­ści wspól­nej budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go. Ponadto mikro­in­sta­la­cja musi speł­nić nastę­pu­ją­ce warunki:

  • może mieć mak­sy­mal­nie 50 kW;
  • musi być na budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­wym, np. dachu, bal­ko­nach, ele­wa­cji, ale już nie gruncie;
  • moc nie może być więk­sza niż moc przy­łą­cze­nio­wa całe­go budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go (czę­ści wspól­nej i indy­wi­du­al­nych loka­li razem);
  • budy­nek musi posia­dać prze­wa­ża­ją­cą funk­cję mieszkalną.
- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...