- reklama -
Strona głównaEcoLifeKupujesz śmieci, czas z tym...

Kupujesz śmieci, czas z tym skończyć

Jeśli idziesz na zaku­py, nie przy­noś do domu pro­ble­mów. Z tym hasłem kry­je się coś wię­cej niż roz­sąd­ne kupo­wa­nie.  Nie przy­no­śmy do domu śmie­ci, opa­ko­wań, nakle­jek, zbęd­nych folii czy kar­to­ni­ków. Czy sły­sze­li­ście o ruchu Zero Waste? Czas naj­wyż­szy się tym zainteresować.

Ta sce­na wyda­rzy­ła się w jed­nym z war­szaw­skich dyskontów.

- Proszę pana, tak się nie kupu­je ana­na­sów! – usły­sza­łem zza pleców.

- Ja, pro­szę pana, pra­co­wa­łem we Francji dzie­sięć lat w hur­tow­ni spo­żyw­czej i tam nauczy­łem się, jak kupo­wać ananasy.

Zamieniłem się w słuch, oto mia­łem przed sobą eksperta!

- Bierze pan za listek i cią­gnie do góry, jak łatwo odpa­da – ana­nas jest dobry. Kształt i kolor ana­na­sa nie ma znaczenia.

Wyjąłem ana­na­sa ze swo­je­go koszy­ka, szyb­ki test, listek nie urwał się. Pięknie! Pożegnałem się, ale nasze dro­gi jesz­cze raz się prze­cię­ły, tym razem przy papryce.

- Czy wie pan, jak kupo­wać paprykę?

Myślę sobie: tym razem mnie wkręca.

- Bierze pan papry­kę, odry­wa zie­lo­ną łody­gę – o tak, ury­wa łody­gę i wrzu­ca ją z powro­tem do skrzyn­ki z papry­ką – Łodygi pan nie je, prawda?

- Nie, nie jem.

- To po co za nią płacić?

Tym razem tego było za wie­le, rozej­rza­łem się i nagle zoba­czy­łem, co tak na praw­dę kupu­je­my – opa­ko­wa­nia : folie, pudeł­ka, pudeł­ka w foli w pudeł­kach, nie­ja­dal­ne odpad­ki na wagę liście, łody­gi, powie­trze… Mam ocho­tę wło­żyć te wszyst­kie śmieci-​opakowania, któ­rych nie zjem, w pacz­kę i ode­słać je do skle­pu czy fabry­ki, na ich koszt. Czy jogur­ty muszą być pako­wa­ne w kar­to­ni­ki? A mle­ko w zgrzew­ki? Ogórki w folię? Naklejki na jabłkach?

Zero Waste

Filozofia, a wła­ści­wie spo­sób życia, Zero Waste – Zero Śmieci zdo­by­wa coraz więk­szą apro­ba­tę na świe­cie. Od 2008 roku tę zasa­dę wdra­ża rodzi­na Johnsonów z Kalifornii. Bea Johnson pro­wa­dzi blo­ga  zero​wa​ste​ho​me​.com, któ­ry jest kopal­nią pomy­słów, jak się pozbyć z domu śmie­ci, a jej książ­ka „Zero waste home“ zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na kil­ka­na­ście języków.

Od cze­go zacząć? Od pozby­cia się opa­ko­wań w skle­pie. Czy musi­my kupo­wać ogór­ki i bro­ku­ły w folii? Co z jaj­ka­mi, sera­mi, kieł­ba­sa­mi czy pierogami?

Brytyjski „The Guardian“ świet­nie zaczy­na swój arty­kuł o zero waste: jesz­cze nie­daw­no ryba­cy na taj­skich wyspach pako­wa­li jedze­nie w liście bana­now­ca, sytu­acja zmie­ni­ła się w cią­gu deka­dy, teraz… Sami dokończ­cie sobie to zda­nie. Bo w co paku­je­my naj­czę­ściej rzeczy?

Na Podlasiu, gdzie żyje część naszej rodzi­ny, sery kory­ciń­skie prze­cho­wu­je się w czy­stych, lnia­nych ścier­kach. Taki ścier­ki słu­żą też do pro­du­ko­wa­nia wła­sne­go twa­ro­gu, a i masło potra­fią zro­bić tam sami. Chcecie prze­pis na majo­nez, sos aio­li, keczup albo musz­tar­dę? Nic prost­sze­go. Nie musi­cie tego kupo­wać w skle­pie. Zakładamy, że już uży­wa­cie tek­styl­nych toreb na zaku­py, ina­czej byście tej stro­ny w ogó­le nie czytali.

Na wagę

Na mapie Warszawy znaj­dzie­my już skle­py ofe­ru­ją­ce pro­duk­ty bez opa­ko­wań, np: sklep „Nagie z natu­ry“. Pytanie tyl­ko, kie­dy ogór­ki czy bro­ku­ły bez folii poja­wią się w dys­kon­tach? Na począ­tek wystar­czy jed­na pół­ka, my będzie­my z niej kupować.

Jeśli jed­nak dale­ko nam do skle­pów bez opa­ko­wań chodź­my na miej­skie tar­go­wi­ska, gdzie kupi­my sery bez tacek, mar­chew­ki bez sia­tek, mało tego spo­tka­my innych ludzi.

Miejmy świa­do­mość, że dwie trze­cie śmie­ci, któ­re pro­du­ku­je­my w Polsce, nie jest odzy­ski­wa­nych, tra­fia na skła­do­wi­ska. Każdy z nas pro­du­ku­je oko­ło 300 kilo­gra­mów śmie­ci rocz­nie, tak wiec przy trzy­oso­bo­wej rodzi­nie to już nie­da­le­ko do tony.

fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
A jeszcze lepsze jest to...