- reklama -
Strona głównaEnergiaFotowoltaika balkonowa i na dachu....

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną energię. 

W lutym 2023 roku ruszył nabór wnio­sków od spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wy na nowy rodzaj wspar­cia – grant OZE. Jest to dota­cja pokry­wa­ją­ca poło­wę kosz­tów insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, nie­za­leż­nie od jej mocy. Fotowoltaika musi słu­żyć budyn­ko­wi wie­lo­ro­dzin­ne­mu. O dofi­nan­so­wa­nie mogą sta­rać się wła­ści­cie­le i zarząd­cy takich budynków.

Jak poin­for­mo­wał BGK, w cią­gu nie­speł­na dwóch mie­się­cy wpły­nę­ło pół tysią­ca wnio­sków. Minister roz­wo­ju Waldemar Buda przy­znał, że nie spo­dzie­wał się aż takie­go zainteresowania.

Najpierw był suk­ces w budo­wie takich insta­la­cji na wsiach i małych miej­sco­wo­ściach, teraz idzie­my na rekord w popu­la­ry­za­cji foto­wol­ta­iki w śred­nich i dużych miastach

Waldemar Buda, mini­ster roz­wo­ju i technologii

O dopła­ty do foto­wol­ta­iki mogą ubie­gać spół­dziel­nie, wspól­no­ty miesz­ka­nio­we, TBS‑y, a tak­że samo­rzą­dy mają­ce posia­da­ją­ce budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne. Pieniądze na grant OZE, a tak­że w inne inwe­sty­cje zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, pocho­dzą z kra­jo­we­go Planu Odbudowy, w któ­rym zare­zer­wo­wa­no na ten cel wyno­si ponad 448 mln zł. Do tej pory zło­żo­ne na foto­wol­ta­ikę wnio­ski opie­wa­ją na ok. 32 mln zł. 

Czytaj tak­że: Darmowy prąd w blo­ku dla pro­su­men­tów lokatorskich

Grant OZE przy­słu­gu­je na zakup, mon­taż, budo­wę nowej insta­la­cji odna­wial­ne­go źró­dła ener­gii lub moder­ni­za­cję źró­dła OZE, któ­ra zwięk­szy moc insta­la­cji o co naj­mniej 25 proc. Dotacja wyno­si 50 proc. kosz­tów, bez podat­ku VAT. Nie ma gór­nej gra­ni­cy sumy, o jaką moż­na się sta­rać. By zdo­być grant OZE, nie trze­ba speł­nić dodat­ko­wych warun­ków doty­czą­cych np. mak­sy­mal­nej war­to­ści inwe­sty­cji. Do przed­się­wzię­cia wli­cza się też koszt infra­struk­tu­ry nie­zbęd­nej do dzia­ła­nia insta­la­cji OZE.

Od kwiet­nia 2022 roku obo­wią­zu­ją prze­pi­sy, któ­re pozwa­la­ją wspól­nie korzy­stać z ener­gii miesz­kań­com domów wie­lo­ro­dzin­nych. Do tej pory te roz­wią­za­nia nie budzi­ły zain­te­re­so­wa­nia. Sytuację mogą zmie­nić dopła­ty do foto­wol­ta­iki na blo­kach. Coraz bar­dziej popu­lar­na sta­je się też foto­wol­ta­ika bal­ko­no­wa. Wspólnoty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we mogą też korzy­stać z ener­gii na potrze­by zarzą­dza­nia budyn­kiem. Fotowoltaika zasi­li więc oświe­tle­nie, win­dy czy pom­py w bokach. 

Dotacja z programu Mój Prąd dla mieszkań

Jak się oka­zu­je, miesz­kań­cy blo­ków mogą korzy­stać z pro­gra­mu Mój Prąd. W domach wie­lo­ro­dzin­nych tak­że moż­na mon­to­wać foto­wol­ta­ikę z dota­cją z Mojego Prądu, pod warun­kiem, że insta­la­cja jest przy­pi­sa­na do oso­by fizycz­nej, któ­ra ma pod­pi­sa­ną umo­wę kom­plek­so­wą czy­li Punkt Poboru Energii jest przy­pi­sa­ny do miesz­ka­nia, któ­re­go jest wła­ści­cie­lem i posia­da zgo­dę spółdzielni/​wspólnoty. Montaż musi być zgod­ny z prze­pi­sa­mi pra­wa ener­ge­tycz­ne­go, budow­la­ne­go i ochro­ny śro­do­wi­ska oraz prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych. i BHP.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...