- reklama -
Strona głównaEnergiaRuszają społeczne konsultacje dotyczące elektrowni...

Ruszają społeczne konsultacje dotyczące elektrowni jądrowej

Zakończyły się kon­sul­ta­cje trans­gra­nicz­ne doty­czą­ce pla­no­wa­nej inwe­sty­cji w elek­trow­nię jądro­wą na Pomorzu. A już 20 lip­ca 2023 r. roz­po­czy­na­ją się kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne doty­czą­ce elek­trow­ni jądro­wej, któ­ra ma powstać na Pomorzu. Na zgła­sza­nie uwag jest czas do 18 sierp­nia. Każdy ma pra­wo do skła­da­nia uwag i wnio­sków w for­mie pisem­nej, ust­nie do pro­to­ko­łu lub za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pro­wa­dzi postę­po­wa­nie w spra­wie wyda­nia decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla pierw­szej w Polsce elek­trow­ni jądro­wej o mocy do 3750 MWe, na obsza­rze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 

Polska elektrownia jądrowa

GDOŚ ma za sobą etap kon­sul­ta­cji trans­gra­nicz­nych, któ­re roz­po­czę­ły się 16 wrze­śnia 2022 r. Wzięło w nich udział 14 państw. Nie były więc to tyl­ko kra­je sąsia­du­ją­ce z Polską i znaj­du­ją­ce się w regio­nie Morza Bałtyckiego, ale też te, któ­re zgło­si­ły chęć udzia­łu w procedurze. 

Czechy, Finlandia i Holandia nie zgło­si­ły uwag lub pytań do rapor­tu śro­do­wi­sko­we­go przy­go­to­wa­ne­go przez spół­kę Polskie Elektrownie Jądrowe. Uwagi w for­mie pisem­nej zgło­si­ły nato­miast: Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry.

Na proś­bę czte­rech państw – Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec – stro­na pol­ska zor­ga­ni­zo­wa­ła w Warszawie mię­dzy­rzą­do­we kon­sul­ta­cje trans­gra­nicz­ne w for­mie spo­tka­nia eks­per­tów w try­bie art. 5 Konwencji z Espoo. To Konwencja o oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko w kon­tek­ście trans­gra­nicz­nym spo­rzą­dzo­na w Espoo 25 lute­go 1991 r. Ostatecznie uzgod­nio­no pro­to­kół ze spo­tka­nia, potwier­dza­jąc tym samym brak dal­szych pytań lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych elek­trow­ni jądrowej.

Czytaj tak­że: Ekolodzy wymie­nia­ją wady elek­trow­ni ato­mo­wej w Polsce

Obowiązkowe konsultacje społeczne elektrowni jądrowej

Zakończenie mery­to­rycz­nych uzgod­nień trans­gra­nicz­nych nie ozna­cza zakoń­cze­nia pro­ce­du­ry uzy­ski­wa­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej. Postępowanie pro­wa­dzo­ne przez GDOŚ obej­mu­je rów­nież kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. GDOŚ ogło­sił je dziś. W zawia­do­mie­niu podał m.in.

  • doku­men­ta­cja jest dostęp­na od 20 lip­ca do 18 sierp­nia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ (w godz.: 10.00 – 14.00, po uzgod­nie­niu ter­mi­nu pod nume­rem 22 120 29 50)
  • miej­scem skła­da­nia uwag i wnio­sków jest Kancelaria Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02–305 Warszawa. Ponadto uwa­gi i wnio­ski moż­na wysłać pocz­tą na adres GDOŚ oraz na adres e‑mail: kancelaria@​gdos.​gov.​pl
  • wła­ści­wym orga­nem do roz­pa­trze­nia uwag i wnio­sków jest GDOŚ.

Termin na zło­że­nie wnio­sków nie może być krót­szy niż 8 tygo­dni. Uwagi i wnio­ski zło­żo­ne po 18 sierp­nia zosta­ną pozo­sta­wio­ne bez rozpatrzenia.

Na stro­nie GDOŚ jest zakład­ka z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat postę­po­wa­nia w spra­wie wyda­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej dla elek­trow­ni jądro­wej.

Ostatnim eta­pem postę­po­wa­nia pro­wa­dzo­ne­go przez GDOŚ będzie wyda­nie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwarunkowaniach. 

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe będzie ubie­ga­ła się następ­nie o tzw. decy­zję lokalizacyjną. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Dwie wieże

Są na tym...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...