- reklama -
Strona głównaEnergiaEkolodzy wymieniają wady elektrowni atomowej...

Ekolodzy wymieniają wady elektrowni atomowej w Polsce

- reklama -

Ekolodzy nie owi­ja­ją w baweł­nę i otwar­tym tek­stem mówią, jakie są wady elek­trow­ni ato­mo­wej. “Prawdę mówiąc, nie chcie­li­śmy zaj­mo­wać się ener­gią jądro­wą w Polsce, bo szko­da nam cza­su na mrzon­ki” – zazna­cza na wstę­pie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Argumenty tego sto­wa­rzy­sze­nia są zara­zem wytłu­ma­cze­niem, dla­cze­go do tej pory elek­trow­nia ato­mo­wa w Polsce nie powstała. 

Polskie spo­łe­czeń­stwo ma podzie­lo­ne opi­nie w kwe­stii ener­ge­ty­ki jądro­wej. Z jed­nej stro­ny pra­wie trzy czwar­te opo­wia­da się za ener­ge­ty­ką jądro­wą – według badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z dru­giej stro­ny, przy kon­kret­nym pyta­niu CBOS o zaję­cie jed­no­znacz­ne­go sta­no­wi­ska, opi­nie już nie są takie same. W czerw­cu 2021 r. wię­cej osób sprze­ci­wia­ło się budo­wie w Polsce elek­trow­ni jądro­wej, niż było za (45 proc. /​ 39 proc.). Nic więc dziw­ne­go, ze spo­ra część poli­ty­ków i orga­ni­za­cji uni­ka wręcz tema­tu. Natomiast Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot posta­no­wi­ła wyło­żyć swo­je sta­no­wi­sko bar­dzo kla­row­nie. Oto jej pod­su­mo­wa­nie, któ­re wymie­nia wady elek­trow­ni ato­mo­wej w Polsce. 

Elektrownie jądrowe uratują klimat? 

Budowa elek­trow­ni jądro­wych trwa bar­dzo dłu­go, więc atom nie przy­czy­ni się do ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w tem­pie koniecz­nym dla unik­nię­cia kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej. Energia ato­mo­wa w Polsce nie pomo­że zmniej­szyć emi­sji o 55 proc. do 2030 r., ani tym bar­dziej o 65 proc., co jest reko­men­do­wa­nym przez naukę pro­giem nie­zbęd­nym do zatrzy­ma­nia kry­zy­su klimatycznego.

Nowe moce w systemie elektroenergetycznym?

Atom nie uchro­ni nas przed luką mocy. ; tyl­ko w latach 2020–2034 zosta­ną wyłą­czo­ne prze­sta­rza­łe elek­trow­nie węglo­we o mocy 18,8 GW. Budowany ok. 15 lat pierw­szy blok jądro­wy nie ode­gra żad­nej roli w zastą­pie­niu węgla, co w prak­ty­ce ska­zu­je nas na uza­leż­nie­nie od gazu. 

Pierwszy blok jądro­wy o mocy 1-1,6 GW może zostać uru­cho­mio­ny w poło­wie lat 30. w gmi­nie Choczewo.

Energia z atomu: będzie drogo czy tanio?

Kolejne wady elek­trow­ni ato­mo­wej w Polsce doty­czą finan­sów. Nie ma eko­no­micz­ne­go uza­sad­nie­nia dla budo­wy elek­trow­ni jądro­wej. Całkowity koszt pro­gra­mu jądro­we­go w Polsce to kwo­ta rzę­du 130-​150 mld zł. Te pie­nią­dze wypły­ną z Polskiej gospo­dar­ki, budo­wę moż­na sfi­nan­so­wać tyl­ko poprzez wspar­cie z budże­tu pań­stwa, a wie­rzy­cie­la­mi zosta­nie całe społeczeństwo.

Co wię­cej, ener­gia z ato­mu nie obni­ży rachun­ków za ener­gię. Koszt pro­duk­cji ener­gii w elek­trow­ni jądro­wej jest wyż­szy, niż koszt pro­duk­cji ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych, w tym wia­tru na lądzie i na morzu, słoń­ca i biogazu.

Stara technologia

Co waż­ne, elek­trow­nia jądro­wa utrwa­li skost­nia­ły, scen­tra­li­zo­wa­ny państwowo-​korporacyjny sys­tem ener­ge­tycz­ny. Ponadto będzie nie­kom­pa­ty­bil­na z nowo­cze­snym sys­te­mem ener­ge­tycz­nym opar­tym na ener­ge­ty­ce odna­wial­nej, w tym obywatelskiej. 

Czytaj tak­że: Elektrownia ato­mo­wa duża czy mała?

Co z paliwem?

Ekolodzy wska­zu­ją tak­że na pro­blem skła­do­wa­nia, prze­wo­że­nia i uty­li­za­cji odpa­dów radio­ak­tyw­nych. Atom pocią­ga za sobą uza­leż­nie­nie od impor­tu pali­wa jądro­we­go, któ­re­go zaso­by są ogra­ni­czo­ne a jego pozy­ska­nie, trans­port i skła­do­wa­nie łączy się z dewa­sta­cją śro­do­wi­ska i eks­plo­ata­cją lokal­nych spo­łecz­no­ści w innych krajach.

Wady elektrowni atomowej 

Elektrownia jądro­wa wiel­kich mocy ozna­cza zuży­cie gigan­tycz­nych ilo­ści wody do chło­dze­nia. I wresz­cie nie nale­ży zapo­mi­nać, że elek­trow­nia ato­mo­wa stwa­rza ryzy­ko kata­stro­fal­nych awa­rii. Równie waż­ne jest zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi i pod­czas kon­flik­tów zbrojnych.

Organizacja ape­lu­je więc o odrzu­ce­nie “irra­cjo­nal­ne­go pro­gra­mu budo­wy elek­trow­ni jądro­wych w Polsce na rzecz peł­ne­go wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz budo­wę odpor­ne­go na kry­zy­sy, roz­pro­szo­ne­go sys­te­mu opar­te­go na OZE. Taki sys­tem wyko­rzy­sty­wał­by ener­ge­ty­kę oby­wa­tel­ską, nowo­cze­sne sie­ci i maga­zy­ny ener­gii oraz inter­ko­nek­to­ry i zarzą­dza­nie popy­tem”. W sumie cho­dzi o dzie­siąt­ki miliar­dów zło­tych, któ­re moż­na wydać z pożyt­kiem dla spo­łe­czeń­stwa i klimatu. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
A jeszcze lepsze jest to...