- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak smog wpływa na mózg...

Jak smog wpływa na mózg dzieci?

Zanieczyszczenie powie­trza czy­li smog szko­dzi nasze­mu zdro­wiu. Jak wpły­wa na roz­wi­ja­ją­cy się mózg u dzie­ci? Na to pyta­nie chcą odpo­wie­dzieć pol­scy naukow­cy zrze­sze­ni w kon­sor­cjum NeuroSmog. 

W ramach kon­sor­cjum NeuroSmog bada­cze chcą potwier­dzić hipo­te­zę o nega­tyw­nym wpły­wie zanie­czysz­czeń powie­trza na roz­wi­ja­ją­cy się mózg, któ­ra dotych­czas była poru­sza­na jedy­nie w poje­dyn­czych bada­niach naukowych.

Na obec­nym eta­pie trud­no jest jesz­cze mówić o udo­ku­men­to­wa­nym związ­ku przyczynowo-​skutkowym pomię­dzy zanie­czysz­cze­nia­mi powie­trza a zdro­wiem psy­chicz­nym czy roz­wo­jem poznaw­czym, ponie­waż badań w tym zakre­sie nie ma jesz­cze zbyt wie­le. Publikowane wyni­ki badań z innych kra­jów wska­zu­ją jed­nak na praw­do­po­dob­ny zwią­zek, co jest już wystar­cza­ją­cym sygna­łem alar­mo­wym, któ­re­go nie tyl­ko nie może­my igno­ro­wać, ale wręcz musi­my pod­dać dogłęb­nej analizie. 

dr inż. Krzysztof Skotak, Kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w IOŚ-PIB.

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że zanie­czysz­cze­nie powie­trza szko­dzi zdro­wiu i nega­tyw­nie oddzia­łu­je na róż­ne ukła­dy czło­wie­ka w tym przede wszyst­kim na układ odde­cho­wy i krą­że­nia. Choć do nie­daw­na uwa­ża­no, że wpły­wa nie­ko­rzyst­nie głów­nie na dro­gi odde­cho­we, dziś wia­do­mo, że drob­ne czą­stecz­ki pyłu prze­do­sta­ją­ce się z powie­trza do orga­ni­zmu mogą spo­wo­do­wać sta­ny zapal­ne i uszko­dze­nia we wszyst­kich nie­mal tkan­kach i narządach. 

Co pokazały wyniki w Holandii

Wyniki badań epi­de­mio­lo­gicz­nych dostar­cza­ją coraz wię­cej dowo­dów na zwią­zek pomię­dzy wdy­cha­niem zanie­czysz­czeń powie­trza przez kobie­tę w cią­ży oraz przez samo dziec­ko, a póź­niej­szy­mi zabu­rze­nia­mi. Ostatnio wyka­za­li je naukow­cy z Erasmus  University Medical Center w Rotterdamie. W Holandii „Generation R” obej­mu­je pra­wie 10 tys. dzie­ci, któ­rych roz­wój jest obser­wo­wa­ny już od życia płodowego. 

Czytaj tak­że: Szkoły w smo­gu. Rządowy ran­king poka­zu­je ska­lę problemu

Otrzymane wyni­ki bada­nia 783 dzie­ci ucze­ni opu­bli­ko­wa­ne w 2018 r. na łamach cza­so­pi­sma „Biological Psychiatry”. Wskazali, że ist­nie­je wpływ zanie­czysz­czeń powie­trza, z któ­ry­mi dzie­ci sty­ka­ły się w życiu pło­do­wym, na póź­niej­sze zdol­no­ści samo­kon­tro­li i opa­no­wy­wa­nia impul­syw­nych zacho­wań. Naukowcy zano­to­wa­li, że nie­ko­rzyst­ne skut­ki wywo­łu­je już poziom zanie­czysz­czeń uzna­wa­ny dotąd za bezpieczny.

Smog a zdrowie

Zanieczyszczenie powie­trza wpły­wa mię­dzy inny­mi na niż­szą wagę uro­dze­nio­wą dzie­ci. Jest rów­nież bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że pro­wa­dzi do zabu­rzeń neu­ro­ro­zwo­jo­wych, takich jak ADHD.

Polscy naukow­cy chcą zro­bić bar­dziej kom­plek­so­we nada­nia. W mia­rę moż­li­wo­ści pla­nu­ją wska­zać kon­kret­nie szla­ki ner­wo­we lub czę­ści roz­wi­ja­ją­ce­go się mózgu, któ­re uszka­dza zanie­czysz­cze­nie powie­trza. W Polsce wystę­pu­ją wie­lo­krot­nie wyż­sze pozio­my zanie­czysz­czeń niż te opi­sa­ne dotych­czas, w tym np. w Holandii.

Pod wzglę­dem zanie­czysz­cze­nia powie­trza Polska znaj­du­je się w euro­pej­skiej nie­chlub­nej czo­łów­ce,  jed­nak znacz­nie ustę­pu­jąc takim „smo­go­wym potę­gom” jak Indie, Chiny czy nie­któ­re kra­je afry­kań­skie. Żyjemy i roz­wi­ja­my się w Europie i to ona powin­na dla nas sta­no­wić ska­lę porów­naw­czą, dla­te­go z cie­ka­wo­ścią przy­pa­tru­je­my się pra­cy naszych holen­der­skich kole­gów. Liczymy, że nasze bada­nia przy­czy­nią się do zobra­zo­wa­nia ska­li kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych jako­ści powie­trza, jakim oddy­cha­my w przy­pad­ku jed­nej z naj­bar­dziej wraż­li­wych grup, jakim są dzieci

Krzysztof Skotak, Kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w IOŚ-PIB.

Prace pro­wa­dzą ucze­ni z Instytutu Psychologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Ochrony Środowiska-​Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Na bada­nia otrzy­ma­li ponad 15 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach pro­gra­mu TEAM-NET.

Zanieczyszczenie powietrza a smog

Zanieczyszczenie powie­trza potocz­nie nazy­wa­my smo­giem, ale nie do koń­ca słusz­nie. To mie­sza­ni­na gazów i aero­zo­li oraz szcze­gól­nie szko­dli­wych dla zdro­wia zawie­szo­nych w powie­trzu czą­ste­czek pyłu z zawar­ty­mi w nim związ­ka­mi tok­sycz­ny­mi, taki­mi jak meta­le cięż­kie, wie­lo­pier­ście­nio­we węglo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne czy diok­sy­ny. Wielkość czą­ste­czek w powie­trzu jest róż­na. Największe są oko­ło 100 razy mniej­sze od zia­re­nek pia­sku i z łatwo­ścią wni­ka­ją do płuc. Najmniejsze zaś prze­do­sta­ją się bez tru­du do krwio­bie­gu i docie­ra­ją do wszyst­kich narzą­dów, a tak­że prze­kra­cza­ją barie­rę krew – mózg. 

Z badań wyni­ka, że zanie­czysz­cze­nie powie­trza przy­czy­nia się do wystę­po­wa­nia w zasa­dzie wszyst­kich tzw. cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Wymienić moż­na tu cho­ro­bę Alzheimera, raka (w tym raka płuc), zakrze­pi­ce, miaż­dży­cę, zabu­rze­nia hor­mo­nal­ne i otyłość. 

Wysokie prze­kro­cze­nie norm jako­ści powie­trza może pro­wa­dzić do pro­ble­mów z oddy­cha­niem, prze­wle­kłych bóli gło­wy, zmę­cze­nia i zabu­rze­nia koncentracji. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...