- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzkoły w smogu. Rządowy ranking...

Szkoły w smogu. Rządowy ranking pokazuje skalę problemu

- reklama -

Czy smog szko­dzi dzie­ciom? Jaka jest jakość powie­trza w oko­li­cach szko­ły i czy to wpły­wa na aktyw­ność dzie­ci? Smog szko­dzi zdro­wiu i to bar­dzo, jed­nak świa­do­mość tego jest nadal zni­ko­ma. Z pomo­cą przy­cho­dzi akcja Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, do któ­rej moż­na zgła­szać za dar­mo szko­ły i przed­szko­la w Polsce. Zgłosiło się już 461 pla­có­wek szkol­nych i nadal wpły­wa­ją zgło­sze­nia. Dane jasno poka­zu­ją, gdzie pro­blem jest największy. 

Edukacyjna Sieci Antysmogowa ma pod­nieść świa­do­mość nauczy­cie­li, rodzi­ców i dzie­ci o smo­gu. Pomysł jest pro­sty: sta­ły pomiar stę­że­nia zanie­czysz­czeń powie­trza i upo­wszech­nia­nie wie­dzę o prze­ciw­dzia­ła­niu smo­go­wi. Z tego powo­du szko­ły dosta­ją mier­ni­ki jako­ści powie­trza. Czujniki mie­rzą poziom pyłów zawie­szo­nych PM10 i PM2,5. Następnie dane z nich wyświe­tla­ne w szko­le, co umoż­li­wia uczniom, nauczy­cie­lom i spo­łecz­no­ści lokal­nej pla­no­wa­nie aktywności.

Szkoły nadal mogą zgła­szać się do ESA, czy­li pro­gra­mu, któ­ry reali­zu­je Państwowy Instytut Badawczy NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) we współ­pra­cy z Polskim Alarmem Smogowym.

Szkodliwość smogu w Polsce

NASK wska­zu­je, że miesz­kań­cy tysię­cy miej­sco­wo­ści w Polsce oddy­cha­ją powie­trzem z ogrom­ną ilo­ścią rako­twór­czej sub­stan­cji – bezno(a)pirenu. To tak, jak­by każ­de­go dnia dzie­ci czy doro­śli wypa­la­li nawet po kil­ka­na­ście papie­ro­sów. Co wię­cej, drob­ny pył PM2,5 z łatwo­ścią wraz z krwią już w cią­gu 5 minut roz­no­szo­nych po całym orga­ni­zmie czło­wie­ka. Dotyczy to tak­że kobiet w cią­ży, ponie­waż szko­dli­wy pył prze­do­sta­je się do krwio­bie­gu i ma wpływ na dziec­ko. Smog to więc groź­ne, nie­do­ce­nio­ne zagro­że­nie. Wszystko dla­te­go, że w wie­lu miej­sco­wo­ściach nor­my pyłów zawie­szo­nych są prze­kra­cza­ne po kil­ka­set pro­cent. Źródłem jest spa­la­nie węgla i drew­na w prze­sta­rza­łych pie­cach i kotłach. Zimą dymy z komi­nów i komin­ków tra­fia­ją wprost do naszych płuc. 

Jesteśmy prze­ko­na­ni, że rze­tel­na wie­dza popar­ta obiek­tyw­ny­mi pomia­ra­mi to naj­lep­szy spo­sób, aby wpły­wać na zmia­nę myśle­nia, a tym samym na postę­po­wa­nie lokal­nych miesz­kań­ców. W koń­cu wszy­scy oddy­cha­my tym samym powietrzem.

Barbara Leśniczak, NASK.

Najważniejszym celem pro­jek­tu ESA jest edu­ka­cja dzie­ci i mło­dzie­ży, rodzi­ców i nauczy­cie­li. Uczniowie mogą wyko­ny­wać pod kie­run­kiem nauczy­cie­li wła­sne bada­nia i ana­li­zy smo­gu. W ten spo­sób uzy­sku­ją wie­dzę na temat doty­czy przy­czyn powsta­wa­nia smo­gu, wpły­wie na zdro­wie oraz moż­li­wych dzia­łań, któ­re pozwa­la­ją na zmniej­sze­nie zanie­czysz­cze­nia powietrza.

Niechlubny ranking, gdzie smog szkodzi dzieciom

Wyniki pomia­rów ze szkół, któ­re uczest­ni­czą w pro­gra­mie ESA, są pre­zen­to­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej. Najwięcej zgło­si­ło się pod­sta­wó­wek, ale są też przed­szko­la czy licea. 

Czytaj tak­że: Rybnik, węgiel, smog.

Interaktywna mapa poka­zu­je, gdzie moż­na ode­tchnąć peł­ną pier­sią, gdzie sytu­acja jest gor­sza, a gdzie dzie­ci w ogó­le nie mogą się bawić na boisku. Codziennie zesta­wie­nie 10 szkół poka­zu­je, gdzie ucznio­wie oddy­cha­ją naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem. Jeśli w tym zesta­wie­niu zna­la­zła się szko­ła, ozna­cza to, że pro­blem jest bar­dzo duży i czas na aktyw­ne dzia­ła­nia ogra­ni­cza­ją­ce emi­sję zanieczyszczeń.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
A jeszcze lepsze jest to...