- reklama -
Strona głównaŚwiatMacron obiecuje wielką ekologiczną Francję

Macron obiecuje wielką ekologiczną Francję

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wybo­rach pre­zy­denc­kich to dla eko­lo­gów i zie­lo­nych par­tii w Europie dobra wia­do­mość. Już po ogło­sze­niu wyni­ków wybo­rów Macron zapo­wie­dział, że jego pro­jek­tem jest uczy­nie­nie z Francji „wiel­kie­go eko­lo­gicz­ne­go Narodu“. Tylko czy to się może udać?

Według osta­tecz­nych ofi­cjal­nych wyni­ków Emmanuel Macron uzy­skał 58,54 proc. gło­sów, co zapew­ni­ło mu zwy­cię­stwo w dru­giej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich. Jego kontr­kan­dy­dat­ka i sze­fo­wa skraj­nie pra­wi­co­we­go Frontu Narodowego — Marine Le Pen — uzy­ska­ła 41,46 proc.

Macron i ekologia

W trak­cie kam­pa­nii wybor­czej Macron sta­rał się pozy­skać elek­to­rat lewi­co­wy. Stąd bar­dziej otwar­cie popie­rał eko­lo­gicz­ne inwe­sty­cje i tym samym ma szan­sę stać się naj­bar­dziej „eko­lo­gicz­nym“ pre­zy­den­tem w histo­rii Francji. 

Macron obie­cał, że wybra­ny przy­szły pre­mier rzą­du będzie odpo­wie­dzial­ny za „pla­no­wa­nie eko­lo­gicz­ne“. W rzą­dzie będzie miał do tej zada­nia dwóch dodat­ko­wych mini­strów na dru­gą pię­cio­let­nią kaden­cję. Ma być więc mini­ster do spraw „pla­no­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go“ i dru­gie­go do spraw „tery­to­rial­ne­go pla­no­wa­nia ekologicznego“.

Polityka, któ­rą będę pro­wa­dził w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat, będzie eko­lo­gicz­na albo jej nie będzie. Mój następ­ny pre­mier będzie bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ny za pla­no­wa­nie ekologiczne

Emmanuel Macron, Marsylia 16 kwietnia

Macron obie­cał też dwu­krot­nie szyb­ciej redu­ko­wać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych i dzie­się­cio­krot­nie zwięk­szyć pro­duk­cję ener­gii sło­necz­nej. To ostat­nie na pew­no się przy­da, bo Francja, jako jedy­ny kraj w Unii Europejskiej, nie wypeł­ni­ła obo­wiąz­ko­we­go celu na 2020 rok udzia­łu odna­wial­nych źró­deł w koń­co­wym zuży­ciu energii. 

Ekolodzy widzą zresz­tą wie­le nie­do­cią­gnięć minio­nej pre­zy­den­cji Marona. W czerw­cu 2017 r. pre­zy­dent Francji bez­po­śred­nio rzu­cił wyzwa­nie Donaldowi Trumpowi, któ­ry wów­czas zapo­wie­dział wyco­fa­nie się Stanów Zjednoczonych z poro­zu­mie­nia pary­skie­go. Bezpośrednio prze­ciw­sta­wił się „Make America Great Again” ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta, pro­kla­mu­jąc swo­je słyn­ne „Make Our Planet Great Again”. Co pozo­sta­ło pięć lat póź­niej? Niewiele – uwa­ża fran­cu­ski Greenpeace. 

Fit fot 55 i RePowerEU

Jak wska­zu­ją inni ana­li­ty­cy, wybo­ry we Francji wpły­wa­ją na całą poli­ty­kę unij­ną. Francja do koń­ca czerw­ca spra­wu­je pre­zy­den­cję w Unii Europejskiej. To ten czas, gdy wypra­co­wy­wa­na jest zgo­da wokół pakie­tu Fitfot55, któ­ry ma dopro­wa­dzić Unię Europejską do obni­że­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o 55 proc. do 2030 r. To tak­że czas, gdy kształ­tu­je się pakiet RePowerEU, któ­ry ma ogra­ni­czyć import paliw kopal­nych z Rosji.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...