- reklama -
Strona głównaPoradnikWystarczy małe gospodarstwo do dotacji...

Wystarczy małe gospodarstwo do dotacji dla młodego rolnika

Decyzję o roz­po­czę­ciu wła­snej pra­cy na wsi war­to połą­czyć z poszu­ka­niem odpo­wied­nich dota­cji na start. Jest się o co sta­rać. Dotacje dla mło­de­go rol­ni­ka /​rolniczki wyno­szą w 2023 roku 200 tys. zł. Wśród wspie­ra­nych dzia­łań jest też zakup gospo­dar­stwa rol­ne­go, sprzę­tu, zwie­rząt czy nasa­dze­nia w sadach i plan­ta­cjach. Nabór wnio­sków w pro­gra­mie Premie dla Młodych Rolników rusza 30 sierp­nia i potrwa do 29 wrze­śnia 2023 r. 

Wysokie dota­cje od lat są wypła­ca­ne z fun­du­szy unij­nych dla tych, któ­rzy zaczy­na­ją dzia­łal­ność rol­ni­czą. W 2023 roku na ten cel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prze­zna­cza 811 mln zł. Wnioski mogą skła­dać oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i mają nie wię­cej niż 40 lat (nie ukoń­czy­ły 41 lat). Wiek liczy się na dzień zło­że­nia wnio­sku. To nie wszyst­ko. Trzeba też mieć odpo­wied­nie wykształ­ce­nie wyż­sze, śred­nie, zawo­do­we lub tytuł. 

Jak zostać rolnikiem?

W regu­la­mi­nie doty­czą­cym przy­zna­wa­nia pre­mii wymie­nio­no nastę­pu­ją­ce kie­run­ki studiów:

 • rol­nic­two,
 • ogrod­nic­two,
 • wete­ry­na­ria,
 • tech­ni­ka rol­ni­cza i leśna, 
 • zoo­tech­ni­ka i rybactwo
 • archi­tek­tu­ra krajobrazu.
 • agronomia
 • inży­nie­ria rolnicza.

Czytaj tak­że: Rolnicy dosta­ną więk­sze dota­cje do łąk i ochro­ny ptaków

Młody rol­nik /​ rol­nicz­ka może też ukoń­czyć stu­dia na innym kie­run­ku i odbyć co naj­mniej 3‑letni staż pra­cy w rol­nic­twie lub mieć ukoń­czo­ne stu­dia pody­plo­mo­we, któ­rych pro­gram obej­mu­je co naj­mniej jed­no z nastę­pu­ją­cych zagadnień: 

 • eko­no­mi­ka rolnictwa, 
 • orga­ni­za­cja lub tech­no­lo­gia pro­duk­cji rolniczej,
 • mar­ke­ting arty­ku­łów rolnych, 
 • rachun­ko­wość rolnicza,
 • agro­biz­nes.

Liczą się kwa­li­fi­ka­cje w szko­łach śred­nich w zawodach:

 • rol­nik,
 • ogrod­nik,
 • tech­nik archi­tek­tu­ry krajobrazu
 • tech­nik agrobiznesu, 
 • tech­nik mecha­ni­za­cji rol­nic­twa (i agrotroniki),
 • tech­nik tury­sty­ki wiej­skiej lub tech­nik tury­sty­ki na obsza­rach wiejskich.

Wystarczy też wykształ­ce­nie śred­nie wraz z 4‑letnim sta­żem w rolnictwie.

Premie dla mło­dych rol­ni­ków obej­mu­ją tak­że oso­by, któ­re mają wykształ­ce­nie zasad­ni­cze zawo­do­we lub zasad­ni­cze bran­żo­we w zawodzie:

 • rol­nik,
 • ogrod­nik,
 • psz­cze­larz,
 • mechanik-​operator pojaz­dów i maszyn rolniczych.

Może to być tak­że zyska­ny w for­mach pozasz­kol­nych tytuł wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go robot­ni­ka lub tytuł mistrza, a wte­dy potrzeb­ny jest udo­ku­men­to­wa­ny co naj­mniej 3‑letni staż pra­cy w rolnictwie.

Jakie wymagania musi spełnić młody rolnik?

Składając wnio­sek o pre­mię dla mło­de­go rol­ni­ka moż­na się zobo­wią­zać się do uzu­peł­nie­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych (z wyłą­cze­niem sta­żu pra­cy), w okre­sie 3 lat od dnia wypła­ty pierw­szej raty pomo­cy. Uzupełnianie kwa­li­fi­ka­cji (wykształ­ce­nia) trze­ba zacząć naj­póź­niej w ter­mi­nie 12 mie­się­cy od dnia przy­zna­nia pomocy.

Wniosek o pre­mie dla mło­de­go rol­ni­ka w 2023 r. mogą zło­żyć oso­by, któ­re nie roz­po­czę­ły jesz­cze pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej albo ją roz­po­czę­ły nie wcze­śniej niż 24 mie­sią­ce przed dniem zło­że­nia wnio­sku. Trzeba nato­miast posia­dać numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny nada­ny w try­bie prze­pi­sów o kra­jo­wym sys­te­mie ewi­den­cji pro­du­cen­tów, ewi­den­cji gospo­darstw rol­nych oraz ewi­den­cji wnio­sków o przy­zna­nie płatności. 

Składając wnio­sek trze­ba przede wszyst­kim zło­żyć biz­ne­splan, czy­li dokład­nie opi­sać, co chce się osią­gnąć w gospo­dar­stwie w danym ter­mi­nie, ze wska­za­niem pla­no­wa­nych wydatków.

Ile młody rolnik musi mieć hektarów?

Gospodarstwo mło­de­go rol­ni­ka musi mieć powierzch­nię użyt­ków rol­nych co naj­mniej 1 ha lub wiel­kość eko­no­micz­ną rów­ną co naj­mniej 15 tys. euro i nie wię­cej niż prze­kra­czać 300 ha i 150 tys. euro. Powierzchnia użyt­ków rol­nych w wyłącz­nej wła­sno­ści bene­fi­cjen­ta lub mał­żeń­skiej wspól­no­ści mająt­ko­wej – użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go, dzier­ża­wy od zaso­bu wła­sno­ści rol­nej skar­bu pań­stwa (ZWRSP) lub od samo­rzą­du (JST) – musi być rów­na co naj­mniej 50 proc. powierzch­ni mini­mal­nej. Ponadto takie gospo­dar­stwo sta­no­wi lub może sta­no­wić zor­ga­ni­zo­wa­ną całość gospodarczą.

Przy usta­la­niu powierzch­ni oraz wiel­ko­ści eko­no­micz­nej bie­rze się pod uwa­gę użyt­ki rol­ne, któ­re są lub naj­póź­niej w okre­sie 12 mie­się­cy od dnia przy­zna­nia bene­fi­cjen­to­wi pomo­cy będą jego:

 • wła­sno­ścią,
 • w użyt­ko­wa­niu wieczystym,
 • w dzier­ża­wie z ZWRSP lub od JST,
 • w dzier­ża­wie dłu­go­ter­mi­no­wej (trze­ba przed­sta­wić umo­wy) lub krót­ko­ter­mi­no­wej (potrzeb­ne potwier­dze­nie pobie­ra­nia płat­no­ści bezpośrednich),
 • czę­ścią wspól­not gruntowych,
 • pod­mio­tem współ­wła­sno­ści, współdzierżawy. 

Ze wspar­cia wyłą­czo­no dzia­łal­ność dotyczącą:

 • zwie­rząt futer­ko­wych z wyjąt­kiem kró­li­ka utrzy­my­wa­ne­go w celu pro­duk­cji surow­ca mięsnego;
 • upra­wy roślin wie­lo­let­nich na cele energetyczne;
 • hodow­li zwie­rząt labo­ra­to­ryj­nych, ryb akwa­rio­wych, psów raso­wych, kotów raso­wych, entomofagów.

Punkty w programie młody rolnik

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie są punk­to­wa­ne. Minimalnie trze­ba otrzy­mać 7 punk­tów.

Za samo wykształ­ce­nie wyż­sze i śred­nie bran­żo­we przy­zna­wa­ne są 4 pkt, zawo­do­we - 3 pkt. Za tytuł mistrza lub robot­ni­ka przy­zna­je się 2 pkt. Najmniej – tyl­ko 1 pkt. przy­słu­gu­je za wykształ­ce­nie śred­nie i 4‑letni staż.Za dotych­cza­so­wą aktyw­ność zawo­do­wą wnio­sko­daw­cy przy­zna­je się 1 pkt.

Kolejne punk­ty przy­zna­je się za róż­ni­cę wie­ku mię­dzy oso­bą prze­ka­zu­ją­cą gospo­dar­stwo a mło­dym rol­ni­kiem. Jeśli jest to róż­ni­ca 15–25 lat – przy­słu­gu­ją 3 pkt, powy­żej – 5 pkt. Przy czym wła­sno­ścią oso­by prze­ka­zu­ją­cej lub w jej posia­da­niu mogą pozo­stać użyt­ki rol­ne do 0,5 ha.

Za przej­mo­wa­nie przy­naj­mniej jed­ne­go gospo­dar­stwa w cało­ści i na wła­sność przy­zna­je się 4 pkt. Tyle samo – 4 pkt przy­zna­je się za gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne, 2 pkt za uczest­nic­two w innym unij­nym sys­te­mie jako­ści, 1 pkt - w sys­te­mie krajowym. 

Za pro­wa­dze­nie pro­duk­cji zwie­rzę­cej przy­zna­je się 2 pkt, jeśli przy­nio­są one co naj­mniej 50 proc. wyli­czo­nej w biz­ne­spla­nie doce­lo­wej wiel­ko­ści eko­no­micz­nej gospodarstwa.

Ponadto punk­ty przy­zna­je się za wiel­kość eko­no­micz­ną gospo­dar­stwa powy­żej 19,5 tys. euro oraz za wiel­kość użyt­ków rol­nych powy­żej śred­niej. Do wyli­czeń wska­za­no wzo­ry w kry­te­riach wybo­ru ope­racji.

Ile wynosi w 2023 r. premia dla młodego rolnika

Pomoc przy­zna­je się w for­mie płat­no­ści ryczał­to­wej (pre­mii) w kwo­cie 200 tys. zł. Jest ona wypła­ca­na w dwóch ratach: pierw­sza rata wyno­si 140 tys. zł, dru­ga – 60 tys. zł.

Dotację dla mło­de­go rol­ni­ka moż­na wziąć tyl­ko raz na oso­bę i gospo­dar­stwo wska­za­ne w biz­ne­spla­nie dla roku wyj­ścio­we­go i doce­lo­we­go. Wyjątki doty­czą wymia­ny grun­tów, śmier­ci poprzed­nie­go bene­fi­cjen­ta, rezy­gna­cji lub zwro­tu 100 proc. premii.

Wnioski o pre­mie dla mło­dych rol­ni­ków skła­da się od 30 sierp­nia 2023 r. do 29 wrze­śnia 2023 r. wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...