- reklama -
Strona głównaEcoLifeIkea wprowadza nowy produkt

Ikea wprowadza nowy produkt

Już wkrót­ce Ikea ma zacząć sprze­da­wać w swo­ich skle­pach pane­le foto­wol­ta­icz­ne. A to może ozna­czać, że pro­duk­cja wła­snej ener­gii ze słoń­ca sta­nie się o wie­le prost­sza i będzie w zasię­gu mojej kieszeni.

Często wpa­dam do Ikei na kul­ki w sosie z fryt­ka­mi. Przy oka­zji kupu­ję coś do domu: bate­rie, uchwyt albo lam­pę. Dlatego ucie­szy­łem się, gdy Ikea zapo­wie­dzia­ła sprze­daż w skle­pach pane­li sło­necz­nych. I jeśli wie­rzyć zapo­wie­dziom, ma to się stać napraw­dę wkrótce.

Aktualizacja:

Informacje przed­sta­wio­na na TT i pocho­dzą­ce z Brukseli oka­za­ły się tro­chę na wyrost, bo nie w mar­cu a w kwiet­niu pane­le tra­fią w Polsce do sprzedaży.

– Panele nie poja­wią się w ofer­cie w mar­cu tyl­ko w kwiet­niu br. – zapew­ni­ła nas w kore­spon­den­cji Katarzyna Balashov, rzecz­nicz­ka pra­so­wa IKEA w Polsce.

Panele foto­wol­ta­icz­ne zamó­wił już do swo­je­go nowe­go domu szwa­gier. Dostanie na to dopła­tę z woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska, jako jeden z nie­licz­nych szczę­ścia­rzy, któ­rzy zdą­ży­li na czas zło­żyć wnio­sek. Nie zdą­ży­łem, może i dobrze. On musi cze­kać na dota­cję, biu­ro­kra­cję, kre­dy­ty, a ja tym­cza­sem kupię mały zestaw w szwedz­kim skle­pie meblo­wym i sam sobie go w domu złożę.

Tak to sobie wyobra­żam, bo póki co, dokład­nej daty roz­po­czę­cia sprze­da­ży pane­li sło­necz­nych i ich ceny w Ikei jesz­cze nie ma. Nie ma też danych o roz­mia­rach czy mocy takie­go zesta­wu. Nawet jeśli będzie to mon­to­wa­na w oknie zasłon­ka, któ­ra w sło­necz­ny dzień nała­du­je lap­to­pa, wszyst­kie komór­ki a wie­czo­rem zro­bi “nastrój” kil­ko­ma LED`ami, to war­to. Warto poka­zać swo­im dzie­ciom, jak oszczę­dzać. Zresztą nie tyl­ko dzie­ciom, sąsia­dom również…

- autopromocja -
Podziel się
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
2 KOMENTARZE
  1. rozu­miem ,że będę mógł kupić pane­le onli­ne i ikea przy­je­dzie i je zamontuje ?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł