- reklama -
Strona głównaEcoLifeIkea wprowadza nowy produkt

Ikea wprowadza nowy produkt

Już wkrót­ce Ikea ma zacząć sprze­da­wać w swo­ich skle­pach pane­le foto­wol­ta­icz­ne. A to może ozna­czać, że pro­duk­cja wła­snej ener­gii ze słoń­ca sta­nie się o wie­le prost­sza i będzie w zasię­gu mojej kieszeni.

Często wpa­dam do Ikei na kul­ki w sosie z fryt­ka­mi. Przy oka­zji kupu­ję coś do domu: bate­rie, uchwyt albo lam­pę. Dlatego ucie­szy­łem się, gdy Ikea zapo­wie­dzia­ła sprze­daż w skle­pach pane­li sło­necz­nych. I jeśli wie­rzyć zapo­wie­dziom, ma to się stać napraw­dę wkrótce.

Aktualizacja:

Informacje przed­sta­wio­na na TT i pocho­dzą­ce z Brukseli oka­za­ły się tro­chę na wyrost, bo nie w mar­cu a w kwiet­niu pane­le tra­fią w Polsce do sprzedaży.

- Panele nie poja­wią się w ofer­cie w mar­cu tyl­ko w kwiet­niu br. – zapew­ni­ła nas w kore­spon­den­cji Katarzyna Balashov, rzecz­nicz­ka pra­so­wa IKEA w Polsce.

Panele foto­wol­ta­icz­ne zamó­wił już do swo­je­go nowe­go domu szwa­gier. Dostanie na to dopła­tę z woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska, jako jeden z nie­licz­nych szczę­ścia­rzy, któ­rzy zdą­ży­li na czas zło­żyć wnio­sek. Nie zdą­ży­łem, może i dobrze. On musi cze­kać na dota­cję, biu­ro­kra­cję, kre­dy­ty, a ja tym­cza­sem kupię mały zestaw w szwedz­kim skle­pie meblo­wym i sam sobie go w domu złożę.

Tak to sobie wyobra­żam, bo póki co, dokład­nej daty roz­po­czę­cia sprze­da­ży pane­li sło­necz­nych i ich ceny w Ikei jesz­cze nie ma. Nie ma też danych o roz­mia­rach czy mocy takie­go zesta­wu. Nawet jeśli będzie to mon­to­wa­na w oknie zasłon­ka, któ­ra w sło­necz­ny dzień nała­du­je lap­to­pa, wszyst­kie komór­ki a wie­czo­rem zro­bi „nastrój“ kil­ko­ma LED‘ami, to war­to. Warto poka­zać swo­im dzie­ciom, jak oszczę­dzać. Zresztą nie tyl­ko dzie­ciom, sąsia­dom również…

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
2 KOMENTARZE
  1. rozu­miem ‚że będę mógł kupić pane­le onli­ne i ikea przy­je­dzie i je zamontuje ?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...