- reklama -
Strona głównaEnergiaJak ocenić bezpieczeństwo polskiej elektrowni...

Jak ocenić bezpieczeństwo polskiej elektrowni jądrowej

Państwowa Agencja Atomistyki wyda­ła pozy­tyw­ną ogól­ną opi­nię doty­czą­cą ana­li­zy bez­pie­czeń­stwa pla­no­wa­nej pol­skiej elek­trow­ni ato­mo­wej. To jeden z ele­men­tów pro­ce­su uzy­ski­wa­nia zezwo­le­nia na budo­wę reak­to­rów jądro­wych na Pomorzu. 

W Polsce mają powstać elek­trow­nie jądro­we gene­ra­cji III+. Pierwszą, o mocy 3750 MW, spół­ka Polskie Elektrownie Jądrowe zbu­du­je na Pomorzu, w ame­ry­kań­skiej tech­no­lo­gii AP1000 od fir­my Westinghouse.

Polskie Elektrownie Jądrowe zło­ży­ły we wrze­śniu ubie­głe­go roku wnio­sek o nie­za­leż­ną opi­nię w spra­wie ana­li­zy bez­pie­czeń­stwa pla­no­wa­nej elek­trow­ni ato­mo­wej. Wniosek ten uzu­peł­ni­ły w mar­cu tego roku. Przedstawione we wnio­sku ana­li­zy obej­mo­wa­ły m.in. to, jak zacho­wa się reak­tor jądro­wy w róż­nych, nawet w naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nych sytu­acjach. Ponadto uwzględ­nio­no ana­li­zy pro­ba­bi­li­stycz­ne, któ­re umoż­li­wia­ją okre­śle­nie moc­nych i sła­bych stron elek­trow­ni wraz z oce­ną praw­do­po­do­bień­stwa wystą­pie­nia róż­nych zda­rzeń wraz z konsekwencjami.

Prezes PAA wydał ogól­ną opi­nię, że popraw­nie wska­za­no zakres pla­no­wa­nej wery­fi­ka­cji ana­liz bez­pie­czeń­stwa. Spółka wie już więc, jak przy­go­to­wać szcze­gó­ło­wy doku­ment o wyda­nie zezwo­le­nia dla elek­trow­ni jądrowej.

Budowa elek­trow­ni jądro­wej to jed­na z naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych, zło­żo­nych inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych na świe­cie. To pro­ces roz­ło­żo­ny na lata, wyma­ga­ją­cy wie­lu kro­ków – milo­wych i mniej­szych, któ­re wspól­nie zło­żą się na suk­ces. Pierwszy pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny tego typu wnio­sek potwier­dza zara­zem, że w tych naj­waż­niej­szych kwe­stiach, w tym przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwa, będzie­my prze­strze­gać naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych standardów

Anna Łukaszewska-​Trzeciakowska, peł­no­moc­nik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Analizy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej

Analizy bez­pie­czeń­stwa wyko­nu­je się sys­te­ma­tycz­nie, już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, a następ­nie w toku eks­plo­ata­cji. To ma zapew­nić speł­nie­nie wszyst­kich wyma­gań od roz­po­czę­cia do zakoń­cze­nia pra­cy elek­trow­ni jądrowej. 

Czytaj tak­że: Ekolodzy wymie­nia­ją wady elek­trow­ni ato­mo­wej w Polsce

W prak­ty­ce ana­li­zy bez­pie­czeń­stwa spro­wa­dza­ją się do two­rze­nia mode­li obli­cze­nio­wych odwzo­ro­wu­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie obiek­tu jądro­we­go we wszyst­kich moż­li­wych warun­kach, w tym awa­ryj­nych. Dodatkowo prze­pro­wa­dza się wie­le obli­czeń przy wyko­rzy­sta­niu narzę­dzi ana­li­tycz­nych. Otrzymane wyni­ki następ­nie zesta­wia się z wyma­ga­nia­mi bez­pie­czeń­stwa jądro­we­go. W Polsce cho­dzi o ana­li­zę jako­ścio­wą, zgod­nie z meto­do­lo­gię Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe odpo­wia­da­ją za przy­go­to­wa­nie pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go i peł­nie­nie roli inwe­sto­ra w pro­jek­cie budo­wy elek­trow­ni jądro­wych o łącz­nej mocy 6–9 GW.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...