- reklama -
Strona głównaEnergiaJak oszczędzać prąd w domu...

Jak oszczędzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Ta data ma zna­cze­nie. Zgodnie z pro­po­zy­cją rzą­du, moż­na będzie dostać rabat 10 proc. w rachun­ku, jeśli od paź­dzier­ni­ka 2022 r. zmniej­szy się zuży­cie prą­du w domu. Porównywalne okre­sy roz­li­czeń spra­wia­ją, że w prak­ty­ce trze­ba będzie zmniej­szyć domo­we zuży­cie ener­gii o kil­ka­na­ście pro­cent. Jak oszczę­dzać prąd, sko­ro i tak gospo­dar­stwa domo­we nie zuży­wa­ją go dużo? 

Rząd pró­bu­je zachę­cić Polaków do oszczę­dza­nia prą­du. Taryfy za prąd w 2023 r. zosta­ną zamro­żo­ne na pozio­mie cen ze stycz­nia 2022 r., ale tyl­ko przy limi­cie zuży­cia 2 000 kWh rocz­nie na licz­nik. Rolnicy, odbior­cy prą­du z kar­tą dużej rodzi­ny dosta­ją limit 3 000 kWh rocz­nie. Rodziny z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi – 2600 kWh. 

Oszczędzanie prą­du ma się gospo­dar­stwom domo­wym jesz­cze bar­dziej opła­cić dzię­ki prze­wi­dzia­ne­mu bonu­so­wi. Przepis został napi­sa­ny w taki spo­sób, że nie­ła­two jest zro­zu­mieć zasa­dy i poli­czyć oszczęd­no­ści. W dodat­ku „nagro­da“ za oszczę­dzo­ną ener­gię przy­cho­dzi dopie­ro za dwa lata – w 2024 roku.

Ochrona odbiorców energii

W usta­wie o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców ener­gii, jaką wła­śnie przy­jął Sejm, jest taki zapis: 

W przy­pad­ku gdy poziom zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej przez odbior­cę upraw­nio­ne­go w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 31 grud­nia 2023 r. w punk­cie pobo­ru ener­gii wyno­sił nie wię­cej niż 90 % zuży­cia w sto­sun­ku do pozio­mu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej przez tego odbior­cę w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2021
r. do dnia 31 grud­nia 2022 r., pod­miot upraw­nio­ny w roz­li­cze­niach z tym odbior­cą w 2024 r. sto­su­je upust

Wystarczy spoj­rzeć na daty porów­ny­wal­nych okre­sów roz­li­czeń, by zdać sobie spra­wę, że trzy mie­sią­ce mię­dzy paź­dzier­ni­kiem 2022 a grud­niem 2022 zazę­bia­ją się. To zna­czy, że liczą się zarów­no do okre­su „oszczę­dza­nia“, jak i wcze­śniej­sze­go „wyso­kie­go zużycia“. 

W efek­cie – jak poli­czy­li­śmy na por­ta­lu Ecoreporters – nie da się po pro­stu oszczę­dzić 10 proc. ener­gii i dostać 10 proc. raba­tu za prąd na całym rachun­ku. Aby z tego roz­wią­za­nia sko­rzy­stać trze­ba zmniej­szyć domo­wy pobór prą­du o oko­ło 12 proc.

Czytaj tak­że: Za 2000 kWh prą­du rachu­nek będzie niższy

Co waż­ne, zapi­sy doty­czą­ce wypła­ty rej dodat­ko­wej 10 proc. zniż­ki na prąd na rachun­ku, odwle­ka­ją w cza­sie nagro­dę za oszczędzanie. 

Kwotę upu­stu sta­no­wi rów­no­war­tość 10% łącz­nej kwo­ty roz­li­cze­nia sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej oraz usłu­gi dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej ponie­sio­nej przez odbior­cę upraw­nio­ne­go w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 31 grud­nia 2023 r

To więc ozna­cza, że dopie­ro w 2024 roku będzie nagro­da za wyrze­cze­nia ponie­sio­ne teraz.

Po co oszczędzać prąd w domu?

Ciekawa jestem, jak wie­le osób sko­rzy­sta na tym roz­wią­za­niu. Po pierw­sze, spa­dek 12 proc. zuży­cia ener­gii w domu nie jest łatwy do osią­gnię­cia. Polacy być może wie­dzą, jak oszczę­dzać prąd w domu, ale nie mają tu zbyt duże­go pola manew­rów. Statystycznie znaj­du­je­my się nie­mal na sza­rym koń­cu w Europie, jeśli cho­dzi o zuży­cie ener­gii na gło­wę miesz­kań­ca (822 kW rocz­nie). To tak­że dla­te­go, że nie wyko­rzy­stu­je­my ener­gii elek­trycz­nej w dużym stop­niu na ogrze­wa­nie i kli­ma­ty­za­cję. Trudno więc ocze­ki­wać, by było ono jesz­cze spo­ro niż­sze. Może to więc być mar­twy przepis. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...