- reklama -
Strona głównaEnergiaJak oszczędzać prąd w domu...

Jak oszczędzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Ta data ma zna­cze­nie. Zgodnie z pro­po­zy­cją rzą­du, moż­na będzie dostać rabat 10 proc. w rachun­ku, jeśli od paź­dzier­ni­ka 2022 r. zmniej­szy się zuży­cie prą­du w domu. Porównywalne okre­sy roz­li­czeń spra­wia­ją, że w prak­ty­ce trze­ba będzie zmniej­szyć domo­we zuży­cie ener­gii o kil­ka­na­ście pro­cent. Jak oszczę­dzać prąd, sko­ro i tak gospo­dar­stwa domo­we nie zuży­wa­ją go dużo? 

Rząd pró­bu­je zachę­cić Polaków do oszczę­dza­nia prą­du. Taryfy za prąd w 2023 r. zosta­ną zamro­żo­ne na pozio­mie cen ze stycz­nia 2022 r., ale tyl­ko przy limi­cie zuży­cia 2 000 kWh rocz­nie na licz­nik. Rolnicy, odbior­cy prą­du z kar­tą dużej rodzi­ny dosta­ją limit 3 000 kWh rocz­nie. Rodziny z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi – 2600 kWh. 

Oszczędzanie prą­du ma się gospo­dar­stwom domo­wym jesz­cze bar­dziej opła­cić dzię­ki prze­wi­dzia­ne­mu bonu­so­wi. Przepis został napi­sa­ny w taki spo­sób, że nie­ła­two jest zro­zu­mieć zasa­dy i poli­czyć oszczęd­no­ści. W dodat­ku „nagro­da“ za oszczę­dzo­ną ener­gię przy­cho­dzi dopie­ro za dwa lata – w 2024 roku.

Ochrona odbiorców energii

W usta­wie o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców ener­gii, jaką wła­śnie przy­jął Sejm, jest taki zapis: 

W przy­pad­ku gdy poziom zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej przez odbior­cę upraw­nio­ne­go w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 31 grud­nia 2023 r. w punk­cie pobo­ru ener­gii wyno­sił nie wię­cej niż 90 % zuży­cia w sto­sun­ku do pozio­mu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej przez tego odbior­cę w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2021
r. do dnia 31 grud­nia 2022 r., pod­miot upraw­nio­ny w roz­li­cze­niach z tym odbior­cą w 2024 r. sto­su­je upust

Wystarczy spoj­rzeć na daty porów­ny­wal­nych okre­sów roz­li­czeń, by zdać sobie spra­wę, że trzy mie­sią­ce mię­dzy paź­dzier­ni­kiem 2022 a grud­niem 2022 zazę­bia­ją się. To zna­czy, że liczą się zarów­no do okre­su „oszczę­dza­nia“, jak i wcze­śniej­sze­go „wyso­kie­go zużycia“. 

W efek­cie – jak poli­czy­li­śmy na por­ta­lu Ecoreporters – nie da się po pro­stu oszczę­dzić 10 proc. ener­gii i dostać 10 proc. raba­tu za prąd na całym rachun­ku. Aby z tego roz­wią­za­nia sko­rzy­stać trze­ba zmniej­szyć domo­wy pobór prą­du o oko­ło 12 proc.

Czytaj tak­że: Za 2000 kWh prą­du rachu­nek będzie niższy

Co waż­ne, zapi­sy doty­czą­ce wypła­ty rej dodat­ko­wej 10 proc. zniż­ki na prąd na rachun­ku, odwle­ka­ją w cza­sie nagro­dę za oszczędzanie. 

Kwotę upu­stu sta­no­wi rów­no­war­tość 10% łącz­nej kwo­ty roz­li­cze­nia sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej oraz usłu­gi dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej ponie­sio­nej przez odbior­cę upraw­nio­ne­go w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 31 grud­nia 2023 r

To więc ozna­cza, że dopie­ro w 2024 roku będzie nagro­da za wyrze­cze­nia ponie­sio­ne teraz.

Po co oszczędzać prąd w domu?

Ciekawa jestem, jak wie­le osób sko­rzy­sta na tym roz­wią­za­niu. Po pierw­sze, spa­dek 12 proc. zuży­cia ener­gii w domu nie jest łatwy do osią­gnię­cia. Polacy być może wie­dzą, jak oszczę­dzać prąd w domu, ale nie mają tu zbyt duże­go pola manew­rów. Statystycznie znaj­du­je­my się nie­mal na sza­rym koń­cu w Europie, jeśli cho­dzi o zuży­cie ener­gii na gło­wę miesz­kań­ca (822 kW rocz­nie). To tak­że dla­te­go, że nie wyko­rzy­stu­je­my ener­gii elek­trycz­nej w dużym stop­niu na ogrze­wa­nie i kli­ma­ty­za­cję. Trudno więc ocze­ki­wać, by było ono jesz­cze spo­ro niż­sze. Może to więc być mar­twy przepis. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...