- reklama -
Strona głównaTechnologiePaliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc. reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Nadal będzie moż­na sto­so­wać pali­wa syn­te­tycz­ne, tzw. e‑paliwa. Zdaniem eks­per­tów, to tyl­ko pozor­ny ratu­nek dla sil­ni­ków spalinowych.

Normy doty­czą­ce emi­sji CO2 w trans­por­cie to jed­no z roz­wią­zań praw­nych przy­ję­tych w ramach pakie­tu Fit for 55. Polska 28 mar­ca na posie­dze­niu Rady Unii Europejskiej sprze­ci­wi­ła się wszyst­kim regu­la­cjom doty­czą­cym tego pakie­tu. Kilka dni wcze­śniej Niemcy wyne­go­cjo­wa­ły kom­pro­mis, któ­ry dopusz­cza sil­ni­ki na pali­wa syn­te­tycz­ne. To wystar­czy­ło, by popar­ły regu­la­cje Komisji Europejskiej. Włochy i Rumunia wstrzy­ma­ły się od głosu. 

Branża moto­ry­za­cyj­na w Europie dosta­ła jasny sygnał, w któ­rym kie­run­ku ma się roz­wi­jać: posta­wić na samo­cho­dy elek­trycz­ne. Pewnym okien­kiem są e‑paliwa, jed­nak do tej pory nie­mal nie­sto­so­wa­ne w motoryzacji.

Co to są paliwa syntetyczne?

E‑paliwa czy­li ina­czej pali­wa syn­te­tycz­ne powsta­ją w wyni­ku reak­cji che­micz­nej z wyko­rzy­sta­niem dwu­tlen­ku węgla i odna­wial­nej ener­gii. Proces pro­duk­cji zapew­nia, że są neu­tral­ne dla kli­ma­tu. Zaletą jest moż­li­wość sto­so­wa­nia ich w sil­ni­kach spa­li­no­wych i wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry tan­ko­wa­nia. Paliwa syn­te­tycz­ne mogą napę­dzać rów­nież inne pojaz­dy niż samo­cho­dy, w tym samo­lo­ty i statki.

W moto­ry­za­cji przy­kła­dem może być pro­jekt Audi, doty­czą­cy pro­duk­cji e‑benzyny z bio­ma­sy. W pierw­szym eta­pie z bio­ma­sy wytwa­rza­ny jest gazo­wy izo­bu­ten (C4H8), któ­ry następ­nie połą­czo­no z wodo­rem, uzy­sku­jąc w ten spo­sób izo­ok­tan. Nowe pali­wo nie zawie­ra siar­ki i ben­ze­nów, stąd w pro­ce­sie spa­la­nia wytwa­rza nie­wiel­ką ilość zanie­czysz­czeń – poda­wa­ło Audi.

https://​twit​ter​.com/​e​F​u​e​l​_​A​l​l​i​a​n​c​e​/​s​t​a​t​u​s​/​1​6​3​5​5​9​7​4​2​2​8​7​6​4​0​5​7​6​0​/​p​h​o​t​o/1

Zakaz dla silników spalinowych po 2035 r.

Wynegocjowana przez Niemcy moż­li­wość sto­so­wa­nia e‑paliw ma zapew­nić dal­sze sto­so­wa­nie sil­ni­ka spa­li­no­we­go. Nie wia­do­mo jed­nak, jak to będzie wyglą­da­ło w prak­ty­ce, ponie­waż bra­ku­je tutaj prze­pi­sów. Komisja Europejska ma przy­go­to­wać pro­po­zy­cje roz­wią­zań doty­czą­cych pojaz­dów zasi­la­nych e‑paliwami. Tymczasem eks­per­ci oba­wia­ją się, że to tyl­ko dekla­ra­cja poli­tycz­na, na potrze­by chwi­li, a potem nego­cja­cje prze­pi­sów utkną w mar­twym punkcie. 

Dopóki nie będą zna­ne szcze­gó­ły nie będzie moż­na oce­nić efek­tu prze­wi­dy­wa­nych prze­pi­sów, nie­mniej zarów­no Parlament Europejski jak i Rada UE mogą odrzu­cić akty dele­go­wa­ne, o któ­rych mówi Komisja. Tak więc na dzień dzi­siej­szy mamy de fac­to ban na sil­ni­ki spa­li­no­we od 2035 r. i nie­co mgli­stą obiet­ni­cę pochy­le­nia się nad e‑paliwami i wizję ich szer­sze­go wyko­rzy­sta­nia w przy­szło­ści. Nie mam więc wra­że­nia, że to Niemcy wywal­czy­ły coś dla sie­bie. Na ten moment to raczej Komisja posta­wi­ła na swo­im.

Tomasz Bęben dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Polacy nie powin­ni jed­nak się oba­wiać o swo­je die­sle. Jak wia­do­mo, śred­ni wiek samo­cho­du w Polsce wyno­si kil­ka­na­ście lat. Kupione i zare­je­stro­wa­ne do 2035 roku ben­zy­nia­ki i die­sle będzie moż­na jesz­cze swo­bod­nie przez następ­ne lata używać. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...