- reklama -
Strona głównaTechnologiePaliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc. reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Nadal będzie moż­na sto­so­wać pali­wa syn­te­tycz­ne, tzw. e‑paliwa. Zdaniem eks­per­tów, to tyl­ko pozor­ny ratu­nek dla sil­ni­ków spalinowych.

Normy doty­czą­ce emi­sji CO2 w trans­por­cie to jed­no z roz­wią­zań praw­nych przy­ję­tych w ramach pakie­tu Fit for 55. Polska 28 mar­ca na posie­dze­niu Rady Unii Europejskiej sprze­ci­wi­ła się wszyst­kim regu­la­cjom doty­czą­cym tego pakie­tu. Kilka dni wcze­śniej Niemcy wyne­go­cjo­wa­ły kom­pro­mis, któ­ry dopusz­cza sil­ni­ki na pali­wa syn­te­tycz­ne. To wystar­czy­ło, by popar­ły regu­la­cje Komisji Europejskiej. Włochy i Rumunia wstrzy­ma­ły się od głosu. 

Branża moto­ry­za­cyj­na w Europie dosta­ła jasny sygnał, w któ­rym kie­run­ku ma się roz­wi­jać: posta­wić na samo­cho­dy elek­trycz­ne. Pewnym okien­kiem są e‑paliwa, jed­nak do tej pory nie­mal nie­sto­so­wa­ne w motoryzacji.

Co to są paliwa syntetyczne?

E‑paliwa czy­li ina­czej pali­wa syn­te­tycz­ne powsta­ją w wyni­ku reak­cji che­micz­nej z wyko­rzy­sta­niem dwu­tlen­ku węgla i odna­wial­nej ener­gii. Proces pro­duk­cji zapew­nia, że są neu­tral­ne dla kli­ma­tu. Zaletą jest moż­li­wość sto­so­wa­nia ich w sil­ni­kach spa­li­no­wych i wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry tan­ko­wa­nia. Paliwa syn­te­tycz­ne mogą napę­dzać rów­nież inne pojaz­dy niż samo­cho­dy, w tym samo­lo­ty i statki.

W moto­ry­za­cji przy­kła­dem może być pro­jekt Audi, doty­czą­cy pro­duk­cji e‑benzyny z bio­ma­sy. W pierw­szym eta­pie z bio­ma­sy wytwa­rza­ny jest gazo­wy izo­bu­ten (C4H8), któ­ry następ­nie połą­czo­no z wodo­rem, uzy­sku­jąc w ten spo­sób izo­ok­tan. Nowe pali­wo nie zawie­ra siar­ki i ben­ze­nów, stąd w pro­ce­sie spa­la­nia wytwa­rza nie­wiel­ką ilość zanie­czysz­czeń – poda­wa­ło Audi.

https://​twit​ter​.com/​e​F​u​e​l​_​A​l​l​i​a​n​c​e​/​s​t​a​t​u​s​/​1​6​3​5​5​9​7​4​2​2​8​7​6​4​0​5​7​6​0​/​p​h​o​t​o/1

Zakaz dla silników spalinowych po 2035 r.

Wynegocjowana przez Niemcy moż­li­wość sto­so­wa­nia e‑paliw ma zapew­nić dal­sze sto­so­wa­nie sil­ni­ka spa­li­no­we­go. Nie wia­do­mo jed­nak, jak to będzie wyglą­da­ło w prak­ty­ce, ponie­waż bra­ku­je tutaj prze­pi­sów. Komisja Europejska ma przy­go­to­wać pro­po­zy­cje roz­wią­zań doty­czą­cych pojaz­dów zasi­la­nych e‑paliwami. Tymczasem eks­per­ci oba­wia­ją się, że to tyl­ko dekla­ra­cja poli­tycz­na, na potrze­by chwi­li, a potem nego­cja­cje prze­pi­sów utkną w mar­twym punkcie. 

Dopóki nie będą zna­ne szcze­gó­ły nie będzie moż­na oce­nić efek­tu prze­wi­dy­wa­nych prze­pi­sów, nie­mniej zarów­no Parlament Europejski jak i Rada UE mogą odrzu­cić akty dele­go­wa­ne, o któ­rych mówi Komisja. Tak więc na dzień dzi­siej­szy mamy de fac­to ban na sil­ni­ki spa­li­no­we od 2035 r. i nie­co mgli­stą obiet­ni­cę pochy­le­nia się nad e‑paliwami i wizję ich szer­sze­go wyko­rzy­sta­nia w przy­szło­ści. Nie mam więc wra­że­nia, że to Niemcy wywal­czy­ły coś dla sie­bie. Na ten moment to raczej Komisja posta­wi­ła na swo­im.

Tomasz Bęben dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Polacy nie powin­ni jed­nak się oba­wiać o swo­je die­sle. Jak wia­do­mo, śred­ni wiek samo­cho­du w Polsce wyno­si kil­ka­na­ście lat. Kupione i zare­je­stro­wa­ne do 2035 roku ben­zy­nia­ki i die­sle będzie moż­na jesz­cze swo­bod­nie przez następ­ne lata używać. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...