- reklama -
Strona głównaEcoLifeKultowe cukierki kupisz już tylko...

Kultowe cukierki kupisz już tylko w papierku

Smarties, popu­lar­ne sło­dy­cze pro­du­ko­wa­ne przez Nestlé, zoba­czy­my wkrót­ce tyl­ko w opa­ko­wa­niach z papie­ru nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Do tej pory w papie­ro­wych opa­ko­wa­niach sprze­da­wa­no tyl­ko 10 proc. tych cukier­ków. Smarties ma być “pierw­szą glo­bal­ną mar­ką sło­dy­czy, któ­ra prze­szła na opa­ko­wa­nia papie­ro­we nada­ją­ce się do recy­klin­gu”. Zaoszczędzi to oko­ło 250 milio­nów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań sprze­da­wa­nych każ­de­go roku na całym świecie.

Nowoczesny papier

Nowe opa­ko­wa­nie Smarties jest wyko­na­ne z papie­ru powle­ka­ne­go, papie­ru lub kar­to­nu. Wszystko z posza­no­wa­niem zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

Czytaj: Wegański bur­ger to za mało

Papier jest pro­duk­tem pożą­da­nym, ponie­waż nada­je się do recy­klin­gu. Jednak nie ma takich samych wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych jak pla­stik – jest bar­dziej kru­chy i nie jest odpor­ny na wil­goć i tlen. Nowe papie­ro­we opa­ko­wa­nia wyma­ga­ły pio­nier­skich mate­ria­łów, któ­re gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo i utrzy­ma­nie jako­ści pro­duk­tu, a jed­no­cze­śnie moż­li­wość recyklingu.

Opracowanie bez­piecz­nych i wygod­nych papie­ro­wych opa­ko­wań wyma­ga­ło testów. Prowadzono je w Centrum Badawczo-​Rozwojowym dla sło­dy­czy w York w Wielkiej Brytanii oraz w szwaj­car­skim Instytucie Nauk o Opakowaniach. 

Dostosowaliśmy nasze ist­nie­ją­ce linie pro­duk­cyj­ne, aby umoż­li­wić ostroż­ne obcho­dze­nie się z papie­rem, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie moż­li­wość recy­klin­gu we wszyst­kich nowych for­ma­tach – Louise Barrett, sze­fo­wa Nestlé Confectionery Product Technology Center w Yorku.

Dlaczego Smarties?

Nestlé ma cel, aby 100 proc. opa­ko­wań nada­wa­ło się do recy­klin­gu lub ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia do 2025 roku. W tym cza­sie pla­nu­je zmniej­sze­nie zuży­cia pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych o jed­ną trzecią.

Wprowadzanie zmian to nie tyl­ko zamia­na pla­sti­ku na papier. Podczas pro­ce­su roz­wo­ju przy­ję­li­śmy podej­ście holi­stycz­ne. Dzięki nowe­mu pro­jek­to­wi mogli­śmy rów­nież zmniej­szyć ilość mate­ria­łu opa­ko­wa­nio­we­go w porów­na­niu z wer­sją pla­sti­ko­wą – Louise Barrett.

Przeniesienie opa­ko­wań Smarties na papier nada­ją­cy się do recy­klin­gu to jed­na z naszych klu­czo­wych ini­cja­tyw w zakre­sie zrów­no­wa­żo­nych opa­ko­wań w kate­go­rii sło­dy­czy – podał szwaj­car­ski kon­cern.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł