- reklama -
Strona głównaEcoLifeKultowe cukierki kupisz już tylko...

Kultowe cukierki kupisz już tylko w papierku

Smarties, popu­lar­ne sło­dy­cze pro­du­ko­wa­ne przez Nestlé, zoba­czy­my wkrót­ce tyl­ko w opa­ko­wa­niach z papie­ru nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Do tej pory w papie­ro­wych opa­ko­wa­niach sprze­da­wa­no tyl­ko 10 proc. tych cukier­ków. Smarties ma być „pierw­szą glo­bal­ną mar­ką sło­dy­czy, któ­ra prze­szła na opa­ko­wa­nia papie­ro­we nada­ją­ce się do recy­klin­gu“. Zaoszczędzi to oko­ło 250 milio­nów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań sprze­da­wa­nych każ­de­go roku na całym świecie.

Nowoczesny papier

Nowe opa­ko­wa­nie Smarties jest wyko­na­ne z papie­ru powle­ka­ne­go, papie­ru lub kar­to­nu. Wszystko z posza­no­wa­niem zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

Czytaj: Wegański bur­ger to za mało

Papier jest pro­duk­tem pożą­da­nym, ponie­waż nada­je się do recy­klin­gu. Jednak nie ma takich samych wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych jak pla­stik – jest bar­dziej kru­chy i nie jest odpor­ny na wil­goć i tlen. Nowe papie­ro­we opa­ko­wa­nia wyma­ga­ły pio­nier­skich mate­ria­łów, któ­re gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo i utrzy­ma­nie jako­ści pro­duk­tu, a jed­no­cze­śnie moż­li­wość recyklingu.

Opracowanie bez­piecz­nych i wygod­nych papie­ro­wych opa­ko­wań wyma­ga­ło testów. Prowadzono je w Centrum Badawczo-​Rozwojowym dla sło­dy­czy w York w Wielkiej Brytanii oraz w szwaj­car­skim Instytucie Nauk o Opakowaniach. 

Dostosowaliśmy nasze ist­nie­ją­ce linie pro­duk­cyj­ne, aby umoż­li­wić ostroż­ne obcho­dze­nie się z papie­rem, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie moż­li­wość recy­klin­gu we wszyst­kich nowych for­ma­tach – Louise Barrett, sze­fo­wa Nestlé Confectionery Product Technology Center w Yorku.

Dlaczego Smarties?

Nestlé ma cel, aby 100 proc. opa­ko­wań nada­wa­ło się do recy­klin­gu lub ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia do 2025 roku. W tym cza­sie pla­nu­je zmniej­sze­nie zuży­cia pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych o jed­ną trzecią.

Wprowadzanie zmian to nie tyl­ko zamia­na pla­sti­ku na papier. Podczas pro­ce­su roz­wo­ju przy­ję­li­śmy podej­ście holi­stycz­ne. Dzięki nowe­mu pro­jek­to­wi mogli­śmy rów­nież zmniej­szyć ilość mate­ria­łu opa­ko­wa­nio­we­go w porów­na­niu z wer­sją pla­sti­ko­wą – Louise Barrett.

Przeniesienie opa­ko­wań Smarties na papier nada­ją­cy się do recy­klin­gu to jed­na z naszych klu­czo­wych ini­cja­tyw w zakre­sie zrów­no­wa­żo­nych opa­ko­wań w kate­go­rii sło­dy­czy – podał szwaj­car­ski kon­cern.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...