- reklama -
Strona głównaEcoLifeKultowe cukierki kupisz już tylko...

Kultowe cukierki kupisz już tylko w papierku

Smarties, popu­lar­ne sło­dy­cze pro­du­ko­wa­ne przez Nestlé, zoba­czy­my wkrót­ce tyl­ko w opa­ko­wa­niach z papie­ru nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Do tej pory w papie­ro­wych opa­ko­wa­niach sprze­da­wa­no tyl­ko 10 proc. tych cukier­ków. Smarties ma być „pierw­szą glo­bal­ną mar­ką sło­dy­czy, któ­ra prze­szła na opa­ko­wa­nia papie­ro­we nada­ją­ce się do recy­klin­gu“. Zaoszczędzi to oko­ło 250 milio­nów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań sprze­da­wa­nych każ­de­go roku na całym świecie.

Nowoczesny papier

Nowe opa­ko­wa­nie Smarties jest wyko­na­ne z papie­ru powle­ka­ne­go, papie­ru lub kar­to­nu. Wszystko z posza­no­wa­niem zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

Czytaj: Wegański bur­ger to za mało

Papier jest pro­duk­tem pożą­da­nym, ponie­waż nada­je się do recy­klin­gu. Jednak nie ma takich samych wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych jak pla­stik – jest bar­dziej kru­chy i nie jest odpor­ny na wil­goć i tlen. Nowe papie­ro­we opa­ko­wa­nia wyma­ga­ły pio­nier­skich mate­ria­łów, któ­re gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo i utrzy­ma­nie jako­ści pro­duk­tu, a jed­no­cze­śnie moż­li­wość recyklingu.

Opracowanie bez­piecz­nych i wygod­nych papie­ro­wych opa­ko­wań wyma­ga­ło testów. Prowadzono je w Centrum Badawczo-​Rozwojowym dla sło­dy­czy w York w Wielkiej Brytanii oraz w szwaj­car­skim Instytucie Nauk o Opakowaniach. 

Dostosowaliśmy nasze ist­nie­ją­ce linie pro­duk­cyj­ne, aby umoż­li­wić ostroż­ne obcho­dze­nie się z papie­rem, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie moż­li­wość recy­klin­gu we wszyst­kich nowych for­ma­tach – Louise Barrett, sze­fo­wa Nestlé Confectionery Product Technology Center w Yorku.

Dlaczego Smarties?

Nestlé ma cel, aby 100 proc. opa­ko­wań nada­wa­ło się do recy­klin­gu lub ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia do 2025 roku. W tym cza­sie pla­nu­je zmniej­sze­nie zuży­cia pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych o jed­ną trzecią.

Wprowadzanie zmian to nie tyl­ko zamia­na pla­sti­ku na papier. Podczas pro­ce­su roz­wo­ju przy­ję­li­śmy podej­ście holi­stycz­ne. Dzięki nowe­mu pro­jek­to­wi mogli­śmy rów­nież zmniej­szyć ilość mate­ria­łu opa­ko­wa­nio­we­go w porów­na­niu z wer­sją pla­sti­ko­wą – Louise Barrett.

Przeniesienie opa­ko­wań Smarties na papier nada­ją­cy się do recy­klin­gu to jed­na z naszych klu­czo­wych ini­cja­tyw w zakre­sie zrów­no­wa­żo­nych opa­ko­wań w kate­go­rii sło­dy­czy – podał szwaj­car­ski kon­cern.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...