Jak osuszyć las?

- autopromocja -

Bez komentarza.

1975

„Jak wia­do­mo, zagad­nie­nie wpły­wu lasu na bilans wod­ny wywo­łu­je wie­le kon­tro­wer­syj­nych wypo­wie­dzi, wyni­ki badań posia­da­ją czę­sto cha­rak­ter przy­czyn­kar­ski i lokalny (…)

Jest bowiem rze­czą jasną, że jedy­nie zdro­wy i nale­ży­cie zgo­spo­da­ro­wa­ny i pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­cy się las może dawać mak­sy­mal­ne korzy­ści eko­no­micz­ne, rekre­acyj­ne i este­tycz­ne, sku­tecz­nie oddzia­ły­wu­jąc na sto­sun­ki wod­ne śro­do­wi­ska.“ (1975, H. Bielecki „Las a gospo­dar­ka wod­na“)

1993

„Polska dys­po­nu­je bar­dzo ogra­ni­czo­ny­mi zaso­ba­mi wód powierzch­nio­wy­chi pod­ziem­nych. Stan zaso­bów wód powierzch­nio­wych (odpływ z 1 km” ) sta­wia Polskę na 22 miej­scu wśród państw euro­pej­skich. Ponadto czy­stość tych zaso­bów pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Zaledwie 11% zaso­bów wod­nych znaj­du­je się w I i II kla­sie czy­sto­ści, a 46,4% sta­no­wią wody bar­dzo sil­nie zanie­czysz­czo­ne. Na trud­no­ści we wła­ści­wym gospo­da­ro­wa­niu wodą w lasach rzu­tu­je nie tyl­ko ogól­ny stan ilo­ścio­wy i jako­ścio­wy zaso­bów wod­nych ale rów­nież nie­rów­no­mier­ny ich roz­kład sezo­no­wy — wystę­po­wa­nie zarów­no lat suchych jak i mokrych oraz nie­do­bo­rów wody w okre­sie wege­ta­cyj­nym. Las speł­nia rolę ochron­ną dla zaso­bów wod­nych — wymu­sza obieg wody, przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia i jed­no­cze­śnie oczysz­cze­nia zaso­bów wod­nych.“ (1993, A.Ciepielowski, T.Krajewski „Gospodarka wod­na w lasach“).

2021

Nie wystar­czy tyl­ko gospo­da­ro­wać, ale sztu­ką jest gospo­da­ro­wać racjo­nal­nie. Dzisiejsza kon­fe­ren­cja dostar­czy­ła nam dużo poży­tecz­nej wie­dzy, za któ­rą ser­decz­nie Państwu dzię­ku­je­my“ – powie­dział na zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji, dyrek­tor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło.

Na tym kon­fe­ren­cję zakoń­czo­no. („Racjonalna gospo­dar­ka wod­na – pro­ble­my, szan­se, wyzwa­nia“)

Przeczytaj wię­cej: Dotacje do pry­wat­nych lasów

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem