- reklama -
Strona głównaTechnologieFotowoltaika, magazyn energii i turbiny....

Fotowoltaika, magazyn energii i turbiny. Tak działa mikrosieć

Mikrosieć, czy­li mała sieć elek­tro­ener­ge­tycz­na, pozwa­la na zagwa­ran­to­wa­nie dostaw ener­gii elek­trycz­nej nawet w sytu­acjach eks­tre­mal­nych. Tauron uru­cho­mił sys­tem, na któ­ry skła­da­ją się wia­tra­ki, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, maga­zyn ener­gii i agre­ga­tor gazo­wy. To pierw­szy w Polsce funk­cjo­nu­ją­cy układ mikrosieci. 

Uruchomiona na tere­nie daw­nej kopal­ni Szombierki mikro­sieć skła­da się z dwóch insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, pię­ciu mikro­tur­bin wia­tro­wych, agre­ga­tu gazo­we­go, maga­zy­nu ener­gii oraz sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej. Ponadto insta­la­cja zosta­nie wypo­sa­żo­na w sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, sys­tem moni­to­rin­gu, oświe­tle­nie, sta­cję mete­oro­lo­gicz­ną. Obecnie mikro­sieć Taurona zapew­nia ener­gię elek­trycz­ną 54 gospo­dar­stwom domowym.

Instalacja offgrid

Sercem całej insta­la­cji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM). Koordynuje pra­cę wszyst­kich ele­men­tów, odpo­wia­da za utrzy­ma­nie bilan­su ener­ge­tycz­ne­go i wła­ści­wych para­me­trów ener­gii elek­trycz­nej pod­czas pra­cy off-​grid czy­li poza sie­cią ener­ge­tycz­ną.  W ten spo­sób naśla­du­je pra­cę całe­go sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go. Różnica jest taka, że odby­wa się to lokal­nie, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie źró­deł energii.

W sytu­acji gwał­tow­ne­go roz­wo­ju roz­pro­szo­nych źró­deł ener­gii, mikro­sie­ci mają ogrom­ny poten­cjał szcze­gól­nie w miej­scach trud­no­do­stęp­nych, znaj­du­ją­cych się na koń­cach sie­ci elektroenergetycznej 

Artur Warzocha, wice­pre­zes zarzą­du Tauron Polska Energia.

Zdolność do pra­cy wyspo­wej zapew­ni dostęp do ener­gii nawet w przy­pad­ku blac­ko­utu. Coraz czę­ściej prze­rwy w dosta­wie prą­du wyni­ka­ją z gwał­tow­nych zja­wisk pogodowych. 

Fotowoltaika i magazyn energii to nie wszystko

Zbudowany w Bytomiu sys­tem ma uni­kal­ną zdol­ność do pra­cy sie­cio­wej i poza sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Instalacje pra­cu­ją więc w opar­ciu o zasi­la­nie sie­cio­we lub wła­sne. Co wię­cej, prze­łą­cza­nia mię­dzy try­bem syn­chro­nicz­nym i wyspo­wym, są w peł­ni bez­piecz­ne i nie­zau­wa­żal­ne dla odbior­ców. W trak­cie pra­cy wyspo­wej mikro­sieć będzie zasi­lać frag­ment ist­nie­ją­cej sie­ci dystrybucyjnej. 

Zwiększeniu zain­te­re­so­wa­nia mikro­sie­cia­mi sprzy­jać będą roz­wój roz­pro­szo­nych źró­deł roz­pro­szo­nych i tanie­ją­ce tech­no­lo­gie maga­zy­no­wa­nia ener­gii.

Artur Warzocha

Przetestowaną w Bytomiu mikro­sieć Tauron pla­nu­je wpro­wa­dzić do ofer­ty sprze­da­żo­wej jako roz­wią­za­nie „szy­te na mia­rę“. Obecnie jed­nak Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zaka­zu­je reali­za­cji pra­cy wyspo­wej z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tu­ry sie­cio­wej OSD. Celem Taurona jest wypra­co­wa­nie zasad współ­pra­cy sie­ci syn­chro­nicz­nej i pod­ob­sza­rów zdol­nych do pra­cy wyspo­wej w taki spo­sób, aby zakaz ten prze­kształ­cić w kry­te­ria dopusz­cza­ją­ce pra­cę off-grid.

Czym jest mikrosieć? 

Mikrosieć ener­ge­tycz­na to fizycz­nie wydzie­lo­ny obszar zasi­la­nia w ener­gię elek­trycz­ną. Obejmuje lokal­ne źró­dła ener­gii, zwy­kle OZE oraz sku­pio­nych wokół nich odbior­ców tej ener­gii. Dla zapew­nie­nia sta­bil­no­ści zasi­la­nia w obrę­bie mikro­sie­ci dodat­ko­wo zabu­do­wy­wa­ne są maga­zy­ny ener­gii i źró­dła sta­bi­li­zu­ją­ce, np. agre­ga­ty pro­du­ku­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną z gazu ziem­ne­go. Wszystkie ele­men­ty mikro­sie­ci: tur­bi­ny wia­tro­we, foto­wol­ta­ika, maga­zyn ener­gii i agre­gat, połą­czo­ne są sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Natomiast nad bilan­so­wa­niem popy­tu i poda­ży ener­gii elek­trycz­nej w mikro­sie­ci czu­wa dedy­ko­wa­ny sys­tem zarzą­dza­nia mikrosiecią.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...