- reklama -
Strona głównaTechnologieFotowoltaika, magazyn energii i turbiny....

Fotowoltaika, magazyn energii i turbiny. Tak działa mikrosieć

Mikrosieć, czy­li mała sieć elek­tro­ener­ge­tycz­na, pozwa­la na zagwa­ran­to­wa­nie dostaw ener­gii elek­trycz­nej nawet w sytu­acjach eks­tre­mal­nych. Tauron uru­cho­mił sys­tem, na któ­ry skła­da­ją się wia­tra­ki, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, maga­zyn ener­gii i agre­ga­tor gazo­wy. To pierw­szy w Polsce funk­cjo­nu­ją­cy układ mikrosieci. 

Uruchomiona na tere­nie daw­nej kopal­ni Szombierki mikro­sieć skła­da się z dwóch insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, pię­ciu mikro­tur­bin wia­tro­wych, agre­ga­tu gazo­we­go, maga­zy­nu ener­gii oraz sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej. Ponadto insta­la­cja zosta­nie wypo­sa­żo­na w sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, sys­tem moni­to­rin­gu, oświe­tle­nie, sta­cję mete­oro­lo­gicz­ną. Obecnie mikro­sieć Taurona zapew­nia ener­gię elek­trycz­ną 54 gospo­dar­stwom domowym.

Instalacja offgrid

Sercem całej insta­la­cji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM). Koordynuje pra­cę wszyst­kich ele­men­tów, odpo­wia­da za utrzy­ma­nie bilan­su ener­ge­tycz­ne­go i wła­ści­wych para­me­trów ener­gii elek­trycz­nej pod­czas pra­cy off-​grid czy­li poza sie­cią ener­ge­tycz­ną.  W ten spo­sób naśla­du­je pra­cę całe­go sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go. Różnica jest taka, że odby­wa się to lokal­nie, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie źró­deł energii.

W sytu­acji gwał­tow­ne­go roz­wo­ju roz­pro­szo­nych źró­deł ener­gii, mikro­sie­ci mają ogrom­ny poten­cjał szcze­gól­nie w miej­scach trud­no­do­stęp­nych, znaj­du­ją­cych się na koń­cach sie­ci elektroenergetycznej 

Artur Warzocha, wice­pre­zes zarzą­du Tauron Polska Energia.

Zdolność do pra­cy wyspo­wej zapew­ni dostęp do ener­gii nawet w przy­pad­ku blac­ko­utu. Coraz czę­ściej prze­rwy w dosta­wie prą­du wyni­ka­ją z gwał­tow­nych zja­wisk pogodowych. 

Fotowoltaika i magazyn energii to nie wszystko

Zbudowany w Bytomiu sys­tem ma uni­kal­ną zdol­ność do pra­cy sie­cio­wej i poza sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Instalacje pra­cu­ją więc w opar­ciu o zasi­la­nie sie­cio­we lub wła­sne. Co wię­cej, prze­łą­cza­nia mię­dzy try­bem syn­chro­nicz­nym i wyspo­wym, są w peł­ni bez­piecz­ne i nie­zau­wa­żal­ne dla odbior­ców. W trak­cie pra­cy wyspo­wej mikro­sieć będzie zasi­lać frag­ment ist­nie­ją­cej sie­ci dystrybucyjnej. 

Zwiększeniu zain­te­re­so­wa­nia mikro­sie­cia­mi sprzy­jać będą roz­wój roz­pro­szo­nych źró­deł roz­pro­szo­nych i tanie­ją­ce tech­no­lo­gie maga­zy­no­wa­nia ener­gii.

Artur Warzocha

Przetestowaną w Bytomiu mikro­sieć Tauron pla­nu­je wpro­wa­dzić do ofer­ty sprze­da­żo­wej jako roz­wią­za­nie „szy­te na mia­rę”. Obecnie jed­nak Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zaka­zu­je reali­za­cji pra­cy wyspo­wej z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tu­ry sie­cio­wej OSD. Celem Taurona jest wypra­co­wa­nie zasad współ­pra­cy sie­ci syn­chro­nicz­nej i pod­ob­sza­rów zdol­nych do pra­cy wyspo­wej w taki spo­sób, aby zakaz ten prze­kształ­cić w kry­te­ria dopusz­cza­ją­ce pra­cę off-grid.

Czym jest mikrosieć? 

Mikrosieć ener­ge­tycz­na to fizycz­nie wydzie­lo­ny obszar zasi­la­nia w ener­gię elek­trycz­ną. Obejmuje lokal­ne źró­dła ener­gii, zwy­kle OZE oraz sku­pio­nych wokół nich odbior­ców tej ener­gii. Dla zapew­nie­nia sta­bil­no­ści zasi­la­nia w obrę­bie mikro­sie­ci dodat­ko­wo zabu­do­wy­wa­ne są maga­zy­ny ener­gii i źró­dła sta­bi­li­zu­ją­ce, np. agre­ga­ty pro­du­ku­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną z gazu ziem­ne­go. Wszystkie ele­men­ty mikro­sie­ci: tur­bi­ny wia­tro­we, foto­wol­ta­ika, maga­zyn ener­gii i agre­gat, połą­czo­ne są sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Natomiast nad bilan­so­wa­niem popy­tu i poda­ży ener­gii elek­trycz­nej w mikro­sie­ci czu­wa dedy­ko­wa­ny sys­tem zarzą­dza­nia mikrosiecią.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

2022

Bądź zmianą, którą...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł