- reklama -
Strona głównaTechnologieFotowoltaika, magazyn energii i turbiny....

Fotowoltaika, magazyn energii i turbiny. Tak działa mikrosieć

Mikrosieć, czy­li mała sieć elek­tro­ener­ge­tycz­na, pozwa­la na zagwa­ran­to­wa­nie dostaw ener­gii elek­trycz­nej nawet w sytu­acjach eks­tre­mal­nych. Tauron uru­cho­mił sys­tem, na któ­ry skła­da­ją się wia­tra­ki, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, maga­zyn ener­gii i agre­ga­tor gazo­wy. To pierw­szy w Polsce funk­cjo­nu­ją­cy układ mikrosieci. 

Uruchomiona na tere­nie daw­nej kopal­ni Szombierki mikro­sieć skła­da się z dwóch insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, pię­ciu mikro­tur­bin wia­tro­wych, agre­ga­tu gazo­we­go, maga­zy­nu ener­gii oraz sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej. Ponadto insta­la­cja zosta­nie wypo­sa­żo­na w sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, sys­tem moni­to­rin­gu, oświe­tle­nie, sta­cję mete­oro­lo­gicz­ną. Obecnie mikro­sieć Taurona zapew­nia ener­gię elek­trycz­ną 54 gospo­dar­stwom domowym.

Instalacja offgrid

Sercem całej insta­la­cji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM). Koordynuje pra­cę wszyst­kich ele­men­tów, odpo­wia­da za utrzy­ma­nie bilan­su ener­ge­tycz­ne­go i wła­ści­wych para­me­trów ener­gii elek­trycz­nej pod­czas pra­cy off-​grid czy­li poza sie­cią ener­ge­tycz­ną.  W ten spo­sób naśla­du­je pra­cę całe­go sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go. Różnica jest taka, że odby­wa się to lokal­nie, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie źró­deł energii.

W sytu­acji gwał­tow­ne­go roz­wo­ju roz­pro­szo­nych źró­deł ener­gii, mikro­sie­ci mają ogrom­ny poten­cjał szcze­gól­nie w miej­scach trud­no­do­stęp­nych, znaj­du­ją­cych się na koń­cach sie­ci elektroenergetycznej 

Artur Warzocha, wice­pre­zes zarzą­du Tauron Polska Energia.

Zdolność do pra­cy wyspo­wej zapew­ni dostęp do ener­gii nawet w przy­pad­ku blac­ko­utu. Coraz czę­ściej prze­rwy w dosta­wie prą­du wyni­ka­ją z gwał­tow­nych zja­wisk pogodowych. 

Fotowoltaika i magazyn energii to nie wszystko

Zbudowany w Bytomiu sys­tem ma uni­kal­ną zdol­ność do pra­cy sie­cio­wej i poza sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Instalacje pra­cu­ją więc w opar­ciu o zasi­la­nie sie­cio­we lub wła­sne. Co wię­cej, prze­łą­cza­nia mię­dzy try­bem syn­chro­nicz­nym i wyspo­wym, są w peł­ni bez­piecz­ne i nie­zau­wa­żal­ne dla odbior­ców. W trak­cie pra­cy wyspo­wej mikro­sieć będzie zasi­lać frag­ment ist­nie­ją­cej sie­ci dystrybucyjnej. 

Zwiększeniu zain­te­re­so­wa­nia mikro­sie­cia­mi sprzy­jać będą roz­wój roz­pro­szo­nych źró­deł roz­pro­szo­nych i tanie­ją­ce tech­no­lo­gie maga­zy­no­wa­nia ener­gii.

Artur Warzocha

Przetestowaną w Bytomiu mikro­sieć Tauron pla­nu­je wpro­wa­dzić do ofer­ty sprze­da­żo­wej jako roz­wią­za­nie „szy­te na mia­rę“. Obecnie jed­nak Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zaka­zu­je reali­za­cji pra­cy wyspo­wej z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tu­ry sie­cio­wej OSD. Celem Taurona jest wypra­co­wa­nie zasad współ­pra­cy sie­ci syn­chro­nicz­nej i pod­ob­sza­rów zdol­nych do pra­cy wyspo­wej w taki spo­sób, aby zakaz ten prze­kształ­cić w kry­te­ria dopusz­cza­ją­ce pra­cę off-grid.

Czym jest mikrosieć? 

Mikrosieć ener­ge­tycz­na to fizycz­nie wydzie­lo­ny obszar zasi­la­nia w ener­gię elek­trycz­ną. Obejmuje lokal­ne źró­dła ener­gii, zwy­kle OZE oraz sku­pio­nych wokół nich odbior­ców tej ener­gii. Dla zapew­nie­nia sta­bil­no­ści zasi­la­nia w obrę­bie mikro­sie­ci dodat­ko­wo zabu­do­wy­wa­ne są maga­zy­ny ener­gii i źró­dła sta­bi­li­zu­ją­ce, np. agre­ga­ty pro­du­ku­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną z gazu ziem­ne­go. Wszystkie ele­men­ty mikro­sie­ci: tur­bi­ny wia­tro­we, foto­wol­ta­ika, maga­zyn ener­gii i agre­gat, połą­czo­ne są sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną. Natomiast nad bilan­so­wa­niem popy­tu i poda­ży ener­gii elek­trycz­nej w mikro­sie­ci czu­wa dedy­ko­wa­ny sys­tem zarzą­dza­nia mikrosiecią.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
A jeszcze lepsze jest to...