- reklama -
Strona głównaŚwiatŚwiatowy ranking miast przyjaznych dla...

Światowy ranking miast przyjaznych dla klimatu i środowiska

Miasta Skandynawii zaję­ły pierw­sze miej­sca w ran­kin­gu Global Destination Sustanaibility, któ­ry oce­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój tury­stycz­nych miej­sco­wo­ści. Na liście jest też Kraków i Gdańsk, ale na dale­kich pozycjach. 

GDS-​Index mie­rzy zrów­no­wa­żo­ny roz­wój ośrod­ków tury­stycz­nych w czte­rech róż­nych kate­go­riach przy uży­ciu 70 wskaź­ni­ków. O miej­sce w tym ran­kin­gu ubie­ga­ją się mia­sta z całe­go świa­ta, któ­re chwa­lą się ochro­ną kli­ma­tu. W ran­kin­gu bra­ne pod uwa­gę są inwe­sty­cje, dzia­ła­nia, edu­ka­cję i zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­no­ści. Takie ini­cja­ty­wy wywo­łu­ją efekt domi­na, inspi­ru­jąc do dal­szych pozy­tyw­nych dzia­łań w lokal­nych spo­łecz­no­ściach i na całym świecie. 

Dlaczego warto odwiedzić Göteborg?

Na pierw­szym miej­scu jest szwedz­ki Göteborg, któ­ry po raz siód­my zajął pozy­cję lide­ra. Oslo prze­sko­czy­ło z 10. miej­sca w ubie­głym roku na dru­gie. Kopenhaga sta­le utrzy­mu­je się na podium. Na czwar­tym miej­scu zna­la­zły się Helsinki, awan­su­jąc z 12. miej­sca. W czo­łów­ce zna­la­zły się tez nor­we­ski Bergen, duń­skie Aarhus i Aalborg i sto­li­ca Szwecji – Sztokholm.

Lider ran­kin­gu Göteborg zdo­był wynik na pozio­mie 94,64 proc. Dla porów­na­nia Kraków uzy­skał 43 proc., a Gdańsk jesz­cze mniej, bo nie­ca­łe 29 proc.

Jak moż­na popra­wić wynik? Przykładem mogą być Helsinki, któ­re awan­so­wa­ły w tego­rocz­nym ran­kin­gu z miej­sca 12 na 4. Cele mia­sta w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju obej­mu­ją wszyst­kie sek­to­ry, od budow­nic­twa po bran­żę tury­stycz­ną i wyda­rze­nia. Stolica Finlandii mie­rzy ślad węglo­wy tury­sty­ki. Miasto ma za cel osią­gnię­cie neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do 2030 r. Z tego powo­du mia­sto rezy­gnu­je z ogrze­wa­nia węglem.

Czytaj tak­że: Zapłacą milion euro, by pozbyć się w mie­ście węgla

Natomiast ener­ge­tycz­na spół­ka mia­sta Goteborg rezy­gnu­je z gazu w sys­te­mie cie­płow­ni­czym i budu­je cie­płow­nię na bio­ma­sę. Spółka Valmet dostar­czy kotłow­nię o mocy 140 MW wyko­rzy­stu­ją­cą tech­no­lo­gię pęche­rzy­ko­we­go zło­ża flu­idal­ne­go, a tak­że sys­tem oczysz­cza­nia i kon­den­sa­cji gazów spa­li­no­wych. Podstawowymi pali­wa­mi będą odpa­dy leśne i zręb­ki pocho­dzą­ce z recy­klin­gu. Uruchomienie zakła­du zapla­no­wa­no na rok 2025.

Göteborg
Göteborg Energi’s bio­mass power plant. Photo: Göteborg Energi

Na liście miast w pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zły się tak­że irlandz­kie Glasgow i fran­cu­skie Bordeaux. Paryż zajął 21. miej­sce, Singapur – 17. 

Ogólnikowe zapew­nie­nia o ochro­nie kli­ma­tu nie wystar­cza­ją już tury­stom. Greenwashing jest pięt­no­wa­ny. GDS-​Index ma słu­żyć mia­stom jako dowód praw­dzi­we­go zarzą­dza­nia śro­do­wi­skiem i społeczeństwem

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...