- reklama -
Strona głównaEcoLifeGotowanie na gazie i szkodliwe...

Gotowanie na gazie i szkodliwe emisje. Na co zwróciła uwagę IKEA

Płyta gazo­wa ELDSLÅGA sprze­da­wa­na przez sieć IKEA w jed­nym z pal­ni­ków mia­ła nie­wła­ści­wy wtry­ski­wacz gazu. W efek­cie emi­sja tlen­ku węgla z tego pal­ni­ka prze­kra­cza nor­my unij­ne. Ten komu­ni­kat spra­wił, że zapra­gnę­łam wymie­nić moją kuchnię.

Szwedzki kon­cern poin­for­mo­wał o wadzie płyt ELDSLÅGA, któ­re były sprze­da­wa­ne do koń­ca ubie­głe­go roku. Komunikat wisi na stro­nie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci posia­da­ją­cy taką pły­tę gazo­wą są pro­sze­ni o zaprze­sta­nie korzy­sta­nia z pal­ni­ka umiesz­czo­ne­go w pra­wym gór­nym rogu. Usterka zosta­nie usu­nię­ta, po umó­wie­niu się z ser­wi­san­tem. Dowód zaku­pu (para­gon) nie jest wyma­ga­ny. Z pozo­sta­łych pal­ni­ków moż­na bez­piecz­nie korzy­stać – poin­for­mo­wa­ła IKEA.

Kuchnia IKEA

Płyta gazowa czy indukcyjna

Jaką pły­tę wybrać do miesz­ka­nia – to było jed­no z pod­sta­wo­wych pytań, któ­re sobie zada­wa­li­śmy, wpro­wa­dza­jąc się kil­ka lat temu do nowe­go domu. Teraz tro­chę swo­je­go wybo­ru żału­je­my. Nasza pły­ta gazo­wa już czę­ścio­wo nie dzia­ła, bo jeden pal­nik “się zatkał”. Czyszczenie gazo­wych pal­ni­ków i pły­ty pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Gotowanie na gazie jest eko­no­micz­ne i łatwiej­sze – to praw­da. Ale jest też dru­ga strona.

W wyni­ku pro­ce­sów spa­la­nia emi­to­wa­ny jest dwu­tle­nek węgla i  – jak dowo­dzi komu­ni­kat sie­ci IKEA – ist­nie­je rów­nież ryzy­ko zwięk­szo­nej emi­sji tlen­ku węgla, zwa­ne­go popu­lar­nie cza­dem. Okapy kuchen­ne nie pomo­gą. Spalanie powo­du­je gro­ma­dze­nie się wil­go­ci i zanie­czysz­czeń powie­trza w pomiesz­cze­niach, co czę­sto sami widzi­my – wystar­czy pal­cem “prze­je­chać” po oka­pie. Wietrzenie to pod­sta­wa. Znajoma mama, opro­wa­dza­ją­ca mnie po nowo urzą­dzo­nym domu, zachwa­la­ła swo­ją nowo­cze­sną kuch­nię. Płyta gazo­wa znik­nę­ła, zastą­pi­ła ją pły­ta induk­cyj­na. Ta wła­śnie sąsiad­ka z osie­dla zwró­ci­ła uwa­gę, że czy­stość w kuch­ni to też efekt wybo­ru spo­so­bu goto­wa­nia – zamiast na gazie wybra­ła pod­grze­wa­nie elek­trycz­ne. I widzi tego plu­sy. Od dłuż­sze­go cza­su myślę o tym.

Co wiemy o powietrzu w domu?

Mamy świa­do­mość zanie­czysz­czeń powie­trza na zewnątrz, jed­nak nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze domo­we zwy­cza­je też szko­dzą. Najlepszym przy­kła­dem są komin­ki – takie miłe i przy­tul­ne, a takie – w więk­szo­ści przy­pad­ków – szko­dli­we pod wzglę­dem emisji.

Jak poka­zu­ją wyni­ki bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez IKEA, Polacy wyka­zu­ją się dosyć wyso­ką świa­do­mo­ścią zagro­żeń zwią­za­nych ze smo­giem, jed­nak nie dostrze­ga­ją tego pro­ble­mu w pomiesz­cze­niach. Wiele osób gotu­je posił­ki na kuchen­kach gazo­wych i ogrze­wa domy drew­nem czy węglem. A prze­cież nie wszyst­ko ucie­ka z komi­nem, część emi­sji zosta­je w środ­ku. Gaz dostar­cza­ny do sie­ci i sprze­da­wa­ny w butlach jest oczysz­czo­ny (mię­dzy inny­mi z azo­tu) i przy­go­to­wa­ny do użyt­ku, ale to prze­cież  pali­wo kopal­ne i przy­czy­nia się do emi­sji CO2, choć w znacz­nie mniej­szym stop­niu niż węgiel.

Nawet jeśli jeste­śmy świa­do­mi ryzy­ka, czę­sto wybie­ra­my tań­szy pro­dukt. Warto to sobie prze­my­śleć. Proste błę­dy moż­na napra­wiać. I pro­duk­ty zamie­niać na bar­dziej eko­lo­gicz­ne i zdrow­sze. Można się do zmian prze­ko­nać, pod­glą­da­jąc miesz­ka­nie sąsiad­ki, czy­ta­jąc rapor­ty o smo­gu czy komu­ni­ka­ty UOKiK-u.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Są tak­że ply­ty gazo­we z „zamknie­tą” komo­rą spa­la­nia. pol­skiej pro­duk­cji. Nie wszę­dzie opła­ca się mon­to­wać pły­tę elek­trycz­ną. Koszt dopro­wa­dze­nia insta­la­cji 3-​fazowej oraz goto­wy gaz prze­wa­ży­ły. cho­ciaż przy­mie­rza­łem się do „induk­cji”. A teraz per­spek­ty­wa dra­stycz­nych pod­wy­żek prą­du. już za 2 lata. No ale w kuch­ni przy induk­cji jest mniej „tłu­sto” osadu.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł