- reklama -
Strona głównaEcoLifeGotowanie na gazie i szkodliwe...

Gotowanie na gazie i szkodliwe emisje. Na co zwróciła uwagę IKEA

Płyta gazo­wa ELDSLÅGA sprze­da­wa­na przez sieć IKEA w jed­nym z pal­ni­ków mia­ła nie­wła­ści­wy wtry­ski­wacz gazu. W efek­cie emi­sja tlen­ku węgla z tego pal­ni­ka prze­kra­cza nor­my unij­ne. Ten komu­ni­kat spra­wił, że zapra­gnę­łam wymie­nić moją kuchnię.

Szwedzki kon­cern poin­for­mo­wał o wadzie płyt ELDSLÅGA, któ­re były sprze­da­wa­ne do koń­ca ubie­głe­go roku. Komunikat wisi na stro­nie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci posia­da­ją­cy taką pły­tę gazo­wą są pro­sze­ni o zaprze­sta­nie korzy­sta­nia z pal­ni­ka umiesz­czo­ne­go w pra­wym gór­nym rogu. Usterka zosta­nie usu­nię­ta, po umó­wie­niu się z ser­wi­san­tem. Dowód zaku­pu (para­gon) nie jest wyma­ga­ny. Z pozo­sta­łych pal­ni­ków moż­na bez­piecz­nie korzy­stać – poin­for­mo­wa­ła IKEA.

Kuchnia IKEA

Płyta gazowa czy indukcyjna

Jaką pły­tę wybrać do miesz­ka­nia – to było jed­no z pod­sta­wo­wych pytań, któ­re sobie zada­wa­li­śmy, wpro­wa­dza­jąc się kil­ka lat temu do nowe­go domu. Teraz tro­chę swo­je­go wybo­ru żału­je­my. Nasza pły­ta gazo­wa już czę­ścio­wo nie dzia­ła, bo jeden pal­nik „się zatkał“. Czyszczenie gazo­wych pal­ni­ków i pły­ty pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Gotowanie na gazie jest eko­no­micz­ne i łatwiej­sze – to praw­da. Ale jest też dru­ga strona.

W wyni­ku pro­ce­sów spa­la­nia emi­to­wa­ny jest dwu­tle­nek węgla i  – jak dowo­dzi komu­ni­kat sie­ci IKEA – ist­nie­je rów­nież ryzy­ko zwięk­szo­nej emi­sji tlen­ku węgla, zwa­ne­go popu­lar­nie cza­dem. Okapy kuchen­ne nie pomo­gą. Spalanie powo­du­je gro­ma­dze­nie się wil­go­ci i zanie­czysz­czeń powie­trza w pomiesz­cze­niach, co czę­sto sami widzi­my – wystar­czy pal­cem „prze­je­chać“ po oka­pie. Wietrzenie to pod­sta­wa. Znajoma mama, opro­wa­dza­ją­ca mnie po nowo urzą­dzo­nym domu, zachwa­la­ła swo­ją nowo­cze­sną kuch­nię. Płyta gazo­wa znik­nę­ła, zastą­pi­ła ją pły­ta induk­cyj­na. Ta wła­śnie sąsiad­ka z osie­dla zwró­ci­ła uwa­gę, że czy­stość w kuch­ni to też efekt wybo­ru spo­so­bu goto­wa­nia – zamiast na gazie wybra­ła pod­grze­wa­nie elek­trycz­ne. I widzi tego plu­sy. Od dłuż­sze­go cza­su myślę o tym.

Co wiemy o powietrzu w domu?

Mamy świa­do­mość zanie­czysz­czeń powie­trza na zewnątrz, jed­nak nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze domo­we zwy­cza­je też szko­dzą. Najlepszym przy­kła­dem są komin­ki – takie miłe i przy­tul­ne, a takie – w więk­szo­ści przy­pad­ków – szko­dli­we pod wzglę­dem emisji.

Jak poka­zu­ją wyni­ki bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez IKEA, Polacy wyka­zu­ją się dosyć wyso­ką świa­do­mo­ścią zagro­żeń zwią­za­nych ze smo­giem, jed­nak nie dostrze­ga­ją tego pro­ble­mu w pomiesz­cze­niach. Wiele osób gotu­je posił­ki na kuchen­kach gazo­wych i ogrze­wa domy drew­nem czy węglem. A prze­cież nie wszyst­ko ucie­ka z komi­nem, część emi­sji zosta­je w środ­ku. Gaz dostar­cza­ny do sie­ci i sprze­da­wa­ny w butlach jest oczysz­czo­ny (mię­dzy inny­mi z azo­tu) i przy­go­to­wa­ny do użyt­ku, ale to prze­cież  pali­wo kopal­ne i przy­czy­nia się do emi­sji CO2, choć w znacz­nie mniej­szym stop­niu niż węgiel.

Nawet jeśli jeste­śmy świa­do­mi ryzy­ka, czę­sto wybie­ra­my tań­szy pro­dukt. Warto to sobie prze­my­śleć. Proste błę­dy moż­na napra­wiać. I pro­duk­ty zamie­niać na bar­dziej eko­lo­gicz­ne i zdrow­sze. Można się do zmian prze­ko­nać, pod­glą­da­jąc miesz­ka­nie sąsiad­ki, czy­ta­jąc rapor­ty o smo­gu czy komu­ni­ka­ty UOKiK‑u.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
1 KOMENTARZ
  1. Są tak­że ply­ty gazo­we z „zamknie­tą” komo­rą spa­la­nia. pol­skiej pro­duk­cji. Nie wszę­dzie opła­ca się mon­to­wać pły­tę elek­trycz­ną. Koszt dopro­wa­dze­nia insta­la­cji 3‑fazowej oraz goto­wy gaz prze­wa­ży­ły. cho­ciaż przy­mie­rza­łem się do „induk­cji”. A teraz per­spek­ty­wa dra­stycz­nych pod­wy­żek prą­du. już za 2 lata. No ale w kuch­ni przy induk­cji jest mniej „tłu­sto” osadu.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...