- reklama -
Strona głównaŚwiatKolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy...

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był prze­ło­mo­wy pro­gram, któ­ry otwo­rzył przed podró­żu­ją­cy­mi nowe moż­li­wo­ści. Akcja skoń­czy­ła się ogrom­nym suk­ce­sem, ponie­waż sprze­da­no ponad 50 mili­nów takich tanich bile­tów kolejowych. 

Tania podróż koleją w Niemczech 

Na fali suk­ce­su bile­tu za 9 euro, Deusche Bahn wpro­wa­dził w kwiet­niu tego roku mie­sięcz­ny Deutschland-​Ticket, któ­ry umoż­li­wia podró­żo­wa­nie za 49 euro. 

Z bile­tu Deutschland-​Ticket moż­na korzy­stać na tere­nie całych Niemiec we wszyst­kich pocią­gach regio­nal­nych i lokal­nych. Obowiązuje rów­nież w regio­nal­nych środ­kach trans­por­tu publicznego. 

Należy jed­nak pamię­tać, że Deutschland-​Ticket nie jest waż­ny w pocią­gach obsłu­gi­wa­nych przez DB Fernverkehr i innych prze­woź­ni­ków dale­ko­bież­nych, takich jak FlixTrain (np. IC, EC, ICE, a tak­że RE obsłu­gi­wa­nych przez DB Fernverkehr AG). Jest nato­miast uzna­wa­ny w pocią­gach dale­ko­bież­nych (IC, EC, ICE) pomię­dzy Rostock Hbf i Stralsund Hbf.

Ponadto bilet Deutschland-​Ticket nie obo­wią­zu­je w środ­kach trans­por­tu wyko­rzy­sty­wa­nych głów­nie w celach tury­stycz­nych lub historycznych.

Czytaj tak­że: Francja za zaka­zem lotów na krót­kich trasach

Portugalia koleją za 49 euro miesięcznie

Od sierp­nia mie­sięcz­ny bilet kole­jo­wy za 49 euro funk­cjo­nu­je tak­że w Portugalii. Jest to Passe Ferroviario Nacional, któ­ry upraw­nia do prze­jaz­du pocią­ga­mi regio­nal­ny­mi w całym kraju. 

Tani bilet kole­jo­wy za 49 euro moż­na w Portugalii kupić tyl­ko o oddzia­łach prze­woź­ni­ka Comboios de Portugal. Przy zaku­pie kar­ne­tu nale­ży wska­zać naj­częst­szy punkt począt­ko­wy i doce­lo­wy, ale spół­ka zastrze­ga, że pobie­ra te infor­ma­cje w celach statystycznych. 

Bilet nie obej­mu­je prze­jaz­dów trans­por­tem Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, International Porto, Lizbona i Coimbra.

Podróż koleją po Francji będzie tania?

Teraz tak­że Francja przy­mie­rza się do uru­cho­mie­nia mie­sięcz­ne­go abo­na­men­tu na kolej za 49 euro. Taką dekla­ra­cję zło­żył pre­zy­dent kra­ju Emmanuel Macron, co następ­nie potwier­dził to mini­ster trans­por­tu Clément Beaune. W wywia­dzie tele­wi­zyj­nym mini­ster spre­cy­zo­wał, że bilet miał­by zostać uru­cho­mio­ny latem przy­szłe­go roku. Zaznaczył, że potrzeb­na jest na to zgo­da regio­nów i zapro­sił je do dyskusji.

Deklaracja od razu wywo­ła­ła gorą­cą uwa­gi, głów­nie o tym, kto za to zapła­ci. Pojawiły się też oba­wy, że gdy wzro­śnie licz­ba pasa­że­rów trze­ba będzie zabez­pie­czyć wię­cej pociągów. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...