- reklama -
Strona głównaŚwiatFrancja za zakazem lotów na...

Francja za zakazem lotów na krótkich trasach

- reklama -

Francja może zawie­sić cześć połą­czeń lot­ni­czych. Chodzi o loty na krót­kich tra­sach. Zgromadzenie Narodowe po dłu­giej i burz­li­wiej deba­cie zde­cy­do­wa­ło 10 kwiet­nia o koniecz­no­ści zawie­sze­nia czę­ści podró­ży lot­ni­czych. Chodzi o kra­jo­we tra­sy, któ­re moż­na alter­na­tyw­nie poko­nać pocią­giem w cza­sie krót­szym niż dwie i pół godzi­ny. Nie jest to prze­pis bez­względ­ny, ponie­waż dopusz­czo­no wyjąt­ki w przy­pad­ku podró­ży łączo­nych, czy­li przesiadek. 

Przyjęty w pierw­szym czy­ta­niu we fran­cu­skim par­la­men­cie zapis jest czę­ścią kra­jo­we­go pra­wa, któ­re doty­czy kli­ma­tu. Ustawa tra­fia teraz do izby wyż­szej, a następ­nie wró­ci do trze­cie­go czy­ta­nia. Francja ma naj­więk­szy pro­blem z emi­sja­mi CO2 z trans­por­tu, a do 2030 roku zobo­wią­za­ła się ściąć swo­je emi­sje gazów cie­plar­nia­nych o 40 proc. w porów­na­niu z 1990 rokiem.

Jakie transy lotnicze mogą być zawieszone?

“Le Monde” jako przy­kła­do­we tra­sy wymie­nia połą­cze­nia mię­dzy pod­pa­ry­skim lot­ni­skiem Orly a nad­mor­skim por­tem Nantes w Bretanii, Bordeaux czy Lyonem. 

Strona spo­łecz­na, czy­li forum kli­ma­tycz­ne powo­ła­ne przez pre­zy­den­ta Emmanuela Macrona chcia­ła, by zakaz objął dłuż­sze tra­sy – te, któ­re moż­na poko­nać pocią­giem w 4 godzi­ny, takie jak Paryż – Marsylia. Jedna z posła­nek okre­śli­ła przy­ję­ty kom­pro­mi­so­wy prze­pis jako “pusty”, ponie­waż nie skre­śla lotów, któ­re powo­du­ją naj­więk­sze emisje. 

Lotnictwo broni się jak może

Z kolei część par­la­men­ta­rzy­stów pro­te­sto­wa­ła ze wzglę­du na Airbusa, któ­ry ma swo­ją sie­dzi­bę w Tuluzie, oraz daje pra­ce wie­lu pod­wy­ko­naw­com. Posłowie wska­zy­wa­li na „nie­pro­por­cjo­nal­ny koszt ludz­ki” i ostrze­ga­li przed utra­tą miejsc pra­cy w prze­my­śle lotniczym. 

Warto wska­zać, że w ostat­nim cza­sie linia Air France zosta­ła zasi­lo­na pomo­cą z powo­du strat wywo­ła­nych zaka­za­mi lotów. Linie lot­ni­cze dosta­ły 4 mld euro w zamian za zwięk­sze­nie udzia­łów pań­stwa w spółce. 

Zawieszą loty?

Lista tras, któ­re obej­mie zakaz, nie jest jesz­cze opracowana. 

Hiszpanie ucie­ka­ją od wiru­sa Covid

Ustawa prze­wi­du­je rów­nież wpro­wa­dze­nie stop­nio­we kom­pen­sa­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla w lotach kra­jo­wych. To aku­rat Air France już sto­su­je. Zakaz ma nato­miast doty­czyć też roz­bu­do­wy obiek­tów lot­ni­czych poprzez wywłasz­cze­nie, jeśli dopro­wa­dzą one do wzro­stu­emi­sji gazów cieplarnianych.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...