- reklama -
Strona głównaŚwiatFrancja za zakazem lotów na...

Francja za zakazem lotów na krótkich trasach

Francja może zawie­sić cześć połą­czeń lot­ni­czych. Chodzi o loty na krót­kich tra­sach. Zgromadzenie Narodowe po dłu­giej i burz­li­wiej deba­cie zde­cy­do­wa­ło 10 kwiet­nia o koniecz­no­ści zawie­sze­nia czę­ści podró­ży lot­ni­czych. Chodzi o kra­jo­we tra­sy, któ­re moż­na alter­na­tyw­nie poko­nać pocią­giem w cza­sie krót­szym niż dwie i pół godzi­ny. Nie jest to prze­pis bez­względ­ny, ponie­waż dopusz­czo­no wyjąt­ki w przy­pad­ku podró­ży łączo­nych, czy­li przesiadek. 

Przyjęty w pierw­szym czy­ta­niu we fran­cu­skim par­la­men­cie zapis jest czę­ścią kra­jo­we­go pra­wa, któ­re doty­czy kli­ma­tu. Ustawa tra­fia teraz do izby wyż­szej, a następ­nie wró­ci do trze­cie­go czy­ta­nia. Francja ma naj­więk­szy pro­blem z emi­sja­mi CO2 z trans­por­tu, a do 2030 roku zobo­wią­za­ła się ściąć swo­je emi­sje gazów cie­plar­nia­nych o 40 proc. w porów­na­niu z 1990 rokiem.

Jakie transy lotnicze mogą być zawieszone?

„Le Monde“ jako przy­kła­do­we tra­sy wymie­nia połą­cze­nia mię­dzy pod­pa­ry­skim lot­ni­skiem Orly a nad­mor­skim por­tem Nantes w Bretanii, Bordeaux czy Lyonem. 

Strona spo­łecz­na, czy­li forum kli­ma­tycz­ne powo­ła­ne przez pre­zy­den­ta Emmanuela Macrona chcia­ła, by zakaz objął dłuż­sze tra­sy – te, któ­re moż­na poko­nać pocią­giem w 4 godzi­ny, takie jak Paryż – Marsylia. Jedna z posła­nek okre­śli­ła przy­ję­ty kom­pro­mi­so­wy prze­pis jako „pusty“, ponie­waż nie skre­śla lotów, któ­re powo­du­ją naj­więk­sze emisje. 

Lotnictwo broni się jak może

Z kolei część par­la­men­ta­rzy­stów pro­te­sto­wa­ła ze wzglę­du na Airbusa, któ­ry ma swo­ją sie­dzi­bę w Tuluzie, oraz daje pra­ce wie­lu pod­wy­ko­naw­com. Posłowie wska­zy­wa­li na „nie­pro­por­cjo­nal­ny koszt ludz­ki” i ostrze­ga­li przed utra­tą miejsc pra­cy w prze­my­śle lotniczym. 

Warto wska­zać, że w ostat­nim cza­sie linia Air France zosta­ła zasi­lo­na pomo­cą z powo­du strat wywo­ła­nych zaka­za­mi lotów. Linie lot­ni­cze dosta­ły 4 mld euro w zamian za zwięk­sze­nie udzia­łów pań­stwa w spółce. 

Zawieszą loty?

Lista tras, któ­re obej­mie zakaz, nie jest jesz­cze opracowana. 

Hiszpanie ucie­ka­ją od wiru­sa Covid

Ustawa prze­wi­du­je rów­nież wpro­wa­dze­nie stop­nio­we kom­pen­sa­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla w lotach kra­jo­wych. To aku­rat Air France już sto­su­je. Zakaz ma nato­miast doty­czyć też roz­bu­do­wy obiek­tów lot­ni­czych poprzez wywłasz­cze­nie, jeśli dopro­wa­dzą one do wzro­stu­emi­sji gazów cieplarnianych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...