- reklama -
Strona głównaEcoRaportNajwiększa farma wiatrowa w 2022...

Największa farma wiatrowa w 2022 r. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Enertrag oddał do użyt­ku jeden z naj­więk­szych pro­jek­tów ener­ge­ty­ki wia­tro­wej w Polsce. Farma Dunowo o mocy 186 MW powsta­ła na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia

Na far­mę Dunowo skła­da­ją się dwa par­ki wia­tro­we Dargikowo i Karlino. W sumie to 59 wia­tra­ków, z cze­go więk­szość to tur­bi­ny Siemens-​Gamesa G132 (3,5 MW) i G126 (2,6 MW), jak rów­nież Vestas 126 (3,5).

Farma wypro­du­ku­je ok. 600 tys. MWh czy­stej ener­gii rocz­nie, co odpo­wia­da zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­trycz­ną pra­wie ćwierć milio­na gospo­darstw domo­wych. Enertrag jest nie­miec­kim inwe­sto­rem, któ­ry uzy­skał wspar­cie w aukcjach OZE. Docelowo pro­jekt Dunowo może liczyć 250 MW.

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na pol­skim Bałtyku zaczy­na nabie­rać kształtów

Z kolei Qair Polska, spół­ka fran­cu­skie­go inwe­sto­ra, uru­cho­mi­ła far­mę wia­tro­wą o mocy 12,8 MW jest w Olszówce, w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Jej pro­duk­cja może zaspo­ko­ić zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię oko­ło 24 tysię­cy gospo­darstw domo­wych. Farma rocz­nie będzie wytwa­rza­ła 43 GWh ener­gii elek­trycz­nej. W skład inwe­sty­cji wcho­dzą tur­bi­ny wia­tro­we Vestas: czte­ry o mocy 2,2 MW oraz dwie o mocy 2 MW. To już siód­ma far­ma Qair Polska. Spółka posia­da i obsłu­gu­je 258 MW zain­sta­lo­wa­nej mocy ope­ra­cyj­nej w far­mach wia­tro­wych i fotowoltaicznych.

Ślad węglowy ubrań sportowych

Polska fir­ma OTCF poli­czy swój ślad węglo­wy, co jest czę­ścią stra­te­gii 4F Change. Analiza śla­du węglo­we­go zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Carbon Footprint Foundation. 

OTCF zało­żył w 1995 roku przez Igora Klaję. Specjalizuje się w pro­jek­to­wa­niu, pro­duk­cji i sprze­da­ży odzie­ży spor­to­wej, obu­wia oraz akce­so­riów dla pro­fe­sjo­nal­nych spor­tow­ców i ama­to­rów. Wiodącą mar­ką w port­fo­lio fir­my jest 4F. Prowadzi sprze­daż w 38 kra­jach, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Katarze, Singapurze, USA, Australii.

Trzecia edycja raportu „Ziemianie Atakują“

„Ziemianie Atakują” to raport, któ­ry przy­go­to­wa­ła fir­ma badaw­cza Kantar Polska we współ­pra­cy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland. Opracowanie ma pomóc decy­den­tom i lide­rom w sku­tecz­nej wal­ce z kata­stro­fą kli­ma­tycz­ną oraz jej skut­ka­mi. Kantar Polska oparł bada­nie na pró­bie 1000 doro­słych Polaków. Raport zawie­ra tak­że 19 ana­liz eks­per­tów z obsza­ru ener­ge­ty­ki i zmian klimatu.

Manufaktura Dobrej Energii

Łódzka Manufaktura w ostat­nich latach doko­na­ła nowych nasa­dzeń drzew, wśród nich są drze­wa tle­no­we. Nowością jest łąka kwiet­na, posa­dzo­na wspól­nie z wło­da­rza­mi Łodzi wio­sną 2022. Obiekt pod­niósł efek­tyw­ność wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji i doko­nał wymia­ny całe­go oświe­tle­nia na LED. Proces trwał aż 3 lata i zmniej­szył zuży­cie ener­gii na oświe­tle­niu o 30%.

Najnowsza inwe­sty­cja doty­czy far­my foto­wol­ta­icz­nej. W ramach pro­jek­tu war­te­go 3 milio­ny zło­tych na dachu gale­rii han­dlo­wej zamon­to­wa­nych zosta­nie 1 219 pane­li sło­necz­nych, któ­re będą w sta­nie pokryć do 45 proc. zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię czę­ści wspól­nych budyn­ku gale­rii han­dlo­wej. Dodatkowo, z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej będą zasi­la­ne sta­cje łado­wa­nia samo­cho­dów elektrycznych.

Nowe centra logistyczne

Biedronka otwo­rzy­ła nowe cen­trum logi­stycz­ne w Stawigudzie nie­da­le­ko Olsztyna. Na wypo­sa­że­niu cen­trum zna­la­zło się bli­sko 200 wóz­ków widło­wych z bez­ob­słu­go­wy­mi bate­ria­mi litowo-​jonowymi. Sieć poin­for­mo­wa­ła, że na dachu maga­zy­nu zamon­tu­je 1700 pane­li foto­wol­ta­icz­nych o wydaj­no­ści 600 kWp.

Natomiast InPost otwo­rzył dru­gie swo­je cen­trum logi­stycz­ne w Łodzi. Obiekt posia­da sys­tem auto­ma­ty­zo­wa­ne­go zarzą­dza­nia ener­gią i ogra­ni­cza­ją­cy zuży­cie wody oraz oświe­tle­nie LED z wyga­sza­niem stre­fo­wym. Gromadzona desz­czów­ka słu­ży do spłu­ki­wa­nia wody w sani­ta­ria­tach oraz do pod­le­wa­nia tere­nów zie­lo­nych. Na tere­nie cen­trum zlo­ka­li­zo­wa­na jest też far­ma fotowoltaiczna. 

GreenTech

OVHcloud i EIT InnoEnergy będą współ­pra­co­wać w IT nad lep­szym gospo­da­ro­wa­niem ener­gią i cyfro­wy­mi czyn­ni­ka­mi sprzy­ja­ją­cy­mi trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Program GreenTech ma na celu lep­sze wyko­rzy­sty­wa­nia danych w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej oraz iden­ty­fi­ka­cję star­tu­pów i pro­jek­tów w tym obsza­rze, któ­re dzię­ki wspar­ciu obu part­ne­rów mogą mieć real­ny wpływ na przy­spie­sze­nie zmian.

Obecny kry­zys ener­ge­tycz­ny poka­zu­je nam, jak ener­gia jest istot­na dla roz­wo­ju naszej gospo­dar­ki. Efektywniejsze jej wyko­rzy­sta­nie może nie tyl­ko przy­czy­nić się do niwe­lo­wa­nia skut­ków zmian kli­ma­tu, ale rów­nież do zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Unii Europejskiej. Rozwiązania nie muszą być skom­pli­ko­wa­ne. Wiele z nich jest w zasię­gu ręki i w przy­stęp­nej cenie. Najważniejsze jest to, żeby mia­ły poten­cjał, aby pomóc nam wszyst­kim zmniej­szyć zuży­cie ener­gii i rosną­ce rachun­ki za energię.

Marcin Wasilewski, Prezes EIT InnoEnergy Central Europe
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...