- reklama -
Strona głównaEcoRaportNajwiększa farma wiatrowa w 2022...

Największa farma wiatrowa w 2022 r. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Enertrag oddał do użyt­ku jeden z naj­więk­szych pro­jek­tów ener­ge­ty­ki wia­tro­wej w Polsce. Farma Dunowo o mocy 186 MW powsta­ła na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia

Na far­mę Dunowo skła­da­ją się dwa par­ki wia­tro­we Dargikowo i Karlino. W sumie to 59 wia­tra­ków, z cze­go więk­szość to tur­bi­ny Siemens-​Gamesa G132 (3,5 MW) i G126 (2,6 MW), jak rów­nież Vestas 126 (3,5).

Farma wypro­du­ku­je ok. 600 tys. MWh czy­stej ener­gii rocz­nie, co odpo­wia­da zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­trycz­ną pra­wie ćwierć milio­na gospo­darstw domo­wych. Enertrag jest nie­miec­kim inwe­sto­rem, któ­ry uzy­skał wspar­cie w aukcjach OZE. Docelowo pro­jekt Dunowo może liczyć 250 MW.

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na pol­skim Bałtyku zaczy­na nabie­rać kształtów

Z kolei Qair Polska, spół­ka fran­cu­skie­go inwe­sto­ra, uru­cho­mi­ła far­mę wia­tro­wą o mocy 12,8 MW jest w Olszówce, w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Jej pro­duk­cja może zaspo­ko­ić zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię oko­ło 24 tysię­cy gospo­darstw domo­wych. Farma rocz­nie będzie wytwa­rza­ła 43 GWh ener­gii elek­trycz­nej. W skład inwe­sty­cji wcho­dzą tur­bi­ny wia­tro­we Vestas: czte­ry o mocy 2,2 MW oraz dwie o mocy 2 MW. To już siód­ma far­ma Qair Polska. Spółka posia­da i obsłu­gu­je 258 MW zain­sta­lo­wa­nej mocy ope­ra­cyj­nej w far­mach wia­tro­wych i fotowoltaicznych.

Ślad węglowy ubrań sportowych

Polska fir­ma OTCF poli­czy swój ślad węglo­wy, co jest czę­ścią stra­te­gii 4F Change. Analiza śla­du węglo­we­go zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Carbon Footprint Foundation. 

OTCF zało­żył w 1995 roku przez Igora Klaję. Specjalizuje się w pro­jek­to­wa­niu, pro­duk­cji i sprze­da­ży odzie­ży spor­to­wej, obu­wia oraz akce­so­riów dla pro­fe­sjo­nal­nych spor­tow­ców i ama­to­rów. Wiodącą mar­ką w port­fo­lio fir­my jest 4F. Prowadzi sprze­daż w 38 kra­jach, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Katarze, Singapurze, USA, Australii.

Trzecia edycja raportu „Ziemianie Atakują“

„Ziemianie Atakują” to raport, któ­ry przy­go­to­wa­ła fir­ma badaw­cza Kantar Polska we współ­pra­cy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland. Opracowanie ma pomóc decy­den­tom i lide­rom w sku­tecz­nej wal­ce z kata­stro­fą kli­ma­tycz­ną oraz jej skut­ka­mi. Kantar Polska oparł bada­nie na pró­bie 1000 doro­słych Polaków. Raport zawie­ra tak­że 19 ana­liz eks­per­tów z obsza­ru ener­ge­ty­ki i zmian klimatu.

Manufaktura Dobrej Energii

Łódzka Manufaktura w ostat­nich latach doko­na­ła nowych nasa­dzeń drzew, wśród nich są drze­wa tle­no­we. Nowością jest łąka kwiet­na, posa­dzo­na wspól­nie z wło­da­rza­mi Łodzi wio­sną 2022. Obiekt pod­niósł efek­tyw­ność wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji i doko­nał wymia­ny całe­go oświe­tle­nia na LED. Proces trwał aż 3 lata i zmniej­szył zuży­cie ener­gii na oświe­tle­niu o 30%.

Najnowsza inwe­sty­cja doty­czy far­my foto­wol­ta­icz­nej. W ramach pro­jek­tu war­te­go 3 milio­ny zło­tych na dachu gale­rii han­dlo­wej zamon­to­wa­nych zosta­nie 1 219 pane­li sło­necz­nych, któ­re będą w sta­nie pokryć do 45 proc. zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię czę­ści wspól­nych budyn­ku gale­rii han­dlo­wej. Dodatkowo, z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej będą zasi­la­ne sta­cje łado­wa­nia samo­cho­dów elektrycznych.

Nowe centra logistyczne

Biedronka otwo­rzy­ła nowe cen­trum logi­stycz­ne w Stawigudzie nie­da­le­ko Olsztyna. Na wypo­sa­że­niu cen­trum zna­la­zło się bli­sko 200 wóz­ków widło­wych z bez­ob­słu­go­wy­mi bate­ria­mi litowo-​jonowymi. Sieć poin­for­mo­wa­ła, że na dachu maga­zy­nu zamon­tu­je 1700 pane­li foto­wol­ta­icz­nych o wydaj­no­ści 600 kWp.

Natomiast InPost otwo­rzył dru­gie swo­je cen­trum logi­stycz­ne w Łodzi. Obiekt posia­da sys­tem auto­ma­ty­zo­wa­ne­go zarzą­dza­nia ener­gią i ogra­ni­cza­ją­cy zuży­cie wody oraz oświe­tle­nie LED z wyga­sza­niem stre­fo­wym. Gromadzona desz­czów­ka słu­ży do spłu­ki­wa­nia wody w sani­ta­ria­tach oraz do pod­le­wa­nia tere­nów zie­lo­nych. Na tere­nie cen­trum zlo­ka­li­zo­wa­na jest też far­ma fotowoltaiczna. 

GreenTech

OVHcloud i EIT InnoEnergy będą współ­pra­co­wać w IT nad lep­szym gospo­da­ro­wa­niem ener­gią i cyfro­wy­mi czyn­ni­ka­mi sprzy­ja­ją­cy­mi trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Program GreenTech ma na celu lep­sze wyko­rzy­sty­wa­nia danych w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej oraz iden­ty­fi­ka­cję star­tu­pów i pro­jek­tów w tym obsza­rze, któ­re dzię­ki wspar­ciu obu part­ne­rów mogą mieć real­ny wpływ na przy­spie­sze­nie zmian.

Obecny kry­zys ener­ge­tycz­ny poka­zu­je nam, jak ener­gia jest istot­na dla roz­wo­ju naszej gospo­dar­ki. Efektywniejsze jej wyko­rzy­sta­nie może nie tyl­ko przy­czy­nić się do niwe­lo­wa­nia skut­ków zmian kli­ma­tu, ale rów­nież do zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Unii Europejskiej. Rozwiązania nie muszą być skom­pli­ko­wa­ne. Wiele z nich jest w zasię­gu ręki i w przy­stęp­nej cenie. Najważniejsze jest to, żeby mia­ły poten­cjał, aby pomóc nam wszyst­kim zmniej­szyć zuży­cie ener­gii i rosną­ce rachun­ki za energię.

Marcin Wasilewski, Prezes EIT InnoEnergy Central Europe
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...