- reklama -
Strona głównaEcoLifeJaka jest najlepsza choinka: żywa...

Jaka jest najlepsza choinka: żywa czy ścięta? Podpowiadamy

Krótko i na temat: jaką wybrać cho­in­kę, by potem tego nie żało­wać. Każdy, komu bli­ska jest natu­ra, zasta­na­wia się, czy cho­in­ka z lasu jest „eko“. Najlepsza cho­in­ka musi oczy­wi­ście być natu­ral­na. Jak tego doko­nać? Lasy Państwowe i fir­ma Tauron poda­ją kil­ka rad.

Prawdziwa cho­in­ka pocho­dzi naj­czę­ściej z plan­ta­cji cho­in­ko­wych. Niektóre pozy­sku­je się jed­nak wprost w lasu, jak poda­ją LP – w ramach zabie­gów „pie­lę­gna­cyj­nych“, zapla­no­wa­nych wcze­śniej. Taką natu­ral­na, praw­dzi­wą cho­in­kę moż­na kupić w donicz­ce albo cię­tą. Warto zasta­no­wić się już teraz, czy cho­in­ka w donicz­ce jest bar­dziej eko­lo­gicz­na od tej bez korze­ni, ścię­tej i wsa­dzo­nej w stojak.

Ścięta a żywa choinka: podlewać czy nie?

Wiele osób, kupu­je cho­in­kę w donicz­ce z myślą, że tak jest bar­dziej eko­lo­gicz­nie, ponie­waż potem tę cho­in­kę gdzieś posa­dzą. Wówczas, już na eta­pie kupo­wa­nia trze­ba zwró­cić uwa­gę, skąd pocho­dzi drzew­ko. Niestety duża część cho­inek donicz­ko­wych dostęp­nych w okre­sie świą­tecz­nym wyko­pa­na jest z grun­tu na chwi­lę przed sprze­da­żą, przy jed­no­cze­snym odcię­ciu spo­rej czę­ści sys­te­mu korze­nio­we­go. Takie cho­in­ki w donicz­ce prze­waż­nie nie dotrwa­ją żywe do wiosny.

Warto dowie­dzieć się od sprze­daw­cy, czy ofe­ro­wa­ne drze­wa mia­ły czas na prze­ko­rze­nie­nie się, a naj­le­piej na wzrost w donicz­ce. Jeśli nato­miast nie mamy dostę­pu do drze­wek z odpo­wied­nio zacho­wa­nym sys­te­mem korze­nio­wym, wybie­raj­my cho­in­ki cię­te, z uwa­gi na mniej­szy pro­blem z trans­por­tem oraz ich uty­li­za­cją i brak gene­ro­wa­nia dodat­ko­wych pla­sti­ko­wych donic, jako odpa­dów – Maciej Byrczek arborysta-dendrolog

Przypuśćmy, że cho­in­ka w donicz­ce pocho­dzi z dobrej plan­ta­cji, rosła tam od maleń­ko­ści. Znam przy­pad­ki uda­ne­go prze­sa­dze­nia bożo­na­ro­dze­nio­wych drze­wek. Niestety, znam też cał­kiem licz­ne odmien­ne przy­pad­ki drze­wek, któ­re uschły w donicz­kach i to mimo, z były nie­wiel­kie. Jak się oka­zu­je, w tym przy­pad­ku domow­nik mógł popeł­nić jeden z pro­stych błę­dów. Lasy Państwowe przy­po­mi­na­ją, co powin­ni­śmy robić:

  • Podlewać cho­in­kę i to nie­za­leż­nie od tego czy jest w donicz­ce czy ścię­ta w stojaku
  • Nie sta­wiać przy kalo­ry­fe­rze (czy innym źró­dle ciepła)
  • Trzymać w domu tyl­ko 7 dni, jeśli pla­nu­je­my ją potem przesadzić
  • Nie uży­wać bro­ka­tu ani sztucz­ne­go śnie­gu – to che­mi­ka­lia, a prze­cież cho­in­ka z donicz­ki ma tra­fić do do natury

W wypad­ku cho­inek donicz­ko­wych nale­ży z pod­le­wa­niem zacho­wać umiar, by nie uto­pić sys­te­mu korze­nio­we­go. Najlepiej raz na dobę kon­tro­lo­wać poziom wil­got­no­ści gle­by i dosto­so­wy­wać czę­sto­tli­wość pod­le­wa­nia do potrzeb. Jak radzi Tauron, jeśli mamy ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, to naj­le­piej posta­wić drzew­ko tro­chę wyżej i umie­ścić pod nim np. gru­by dywan. 

Żywa choinka trafi z doniczki do ziemi

Choinkę prze­sa­dza­my z donicz­ki na wio­snę. Do tego cza­su powin­na cze­kać na zewnątrz- czy­li na bal­ko­nie albo na dwo­rze. Lasy Państwowe przy­po­mi­na­ją, co nale­ży zrobić:

  • Przed wysta­wie­niem na mróz wstaw drzew­ko do chłod­niej­sze­go pomiesz­cze­nia (na kory­tarz, do gara­żu), by przy­zwy­cza­iło się do chłodu
  • Osłoń donicz­kę np. fla­ne­lą, słomą
  • Podlewaj przy dodat­nich temperaturach 
  • Przesadź na wiosnę

Nie bez zna­cze­nia jest miej­sce sadze­nia. Jeśli mamy wła­sny ogró­dek – to pro­blem mamy z gło­wy. Z doświad­cze­nia wiem jed­nak, że zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go miej­sca nie jest pro­ste: ani nie poje­dzie­my do lasu, ani nie posa­dzi­my koło dro­gi. To tak­że nale­ży wziąć pod uwa­gę zanim zde­cy­du­je­my się kupić drzew­ko w doniczce. 

Jeżeli zamie­rza­my żywą cho­in­kę po Świętach posa­dzić w ogro­dzie, to pamię­taj­my, żeby nie było to w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie linii ener­ge­tycz­nych. Jodły, świer­ki czy sosny w przy­szło­ści mogą uro­snąć na wyso­kość 20–30 metrów, a zasięg ich koron może się­gać nie­kie­dy poło­wy ich wyso­ko­ści – tłu­ma­czy Ewa Groń, rzecz­nicz­ka pra­so­wa Tauron Dystrybucja.

Wypożyczalnia choinek – jak, gdzie, za ile?

Najlepszą meto­dą jest więc tak napraw­dę wypo­ży­cze­nie cho­in­ki. Taką usłu­gę wpro­wa­dził na przy­kład gdań­ski Zakład Utylizacji. Żywa cho­in­ka jest wypo­ży­cza­na za mini­mum 70 zł na Pomorski Ośrodek Rehabilitacyjny Dzikich Zwierząt Ostoja. W ten spo­sób rezer­wu­je się swo­ją cho­in­kę – ich zdję­cia są na stro­nie gdań­skie­go ZU. Po Świętach Bożego Narodzenia do 8 stycz­nia nale­ży cho­in­kę zwró­cić. Takich ofert war­to poszu­kać w naszym mieście. 

Ostatecznie i tak o wie­le waż­niej­sze jest, jak pozby­wa­my się swo­jej cho­in­ki, niż to, skąd ona pocho­dzi i ile pali­wa zuży­to, aby dostar­czyć ją do domu. Ślad węglo­wy cho­in­ki o wyso­ko­ści oko­ło dwóch metrów, takiej bez korze­ni, wyno­si oko­ło 16 kg CO2, jeśli tra­fi potem na wysy­pi­sko. Dzieje się tak, ponie­waż drze­wo roz­kła­da się i wytwa­rza metan, któ­ry jest 25 razy sil­niej­szy jako gaz cie­plar­nia­ny niż dwu­tle­nek węgla.

Czytaj wię­cej: Prezent pod cho­in­kę? Przeczytaj, cze­go nie robić pod­czas świąt 

Stara cho­in­ka powin­na tra­fić na kom­post, albo do elek­tro­cie­płow­ni, zebra­na przez zakład odbie­ra­ją­cy odpa­dy. Najgorsze roz­wią­za­nie to wyrzu­ce­nie drzew­ka byle gdzie, co w Polsce nie­ste­ty zda­rza się i to cał­kiem czę­sto. Warto pamię­tać, że za pozo­sta­wia­nie odpa­dów gro­zi kara grzyw­ny do 500 zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...