- reklama -
Strona głównaEcoLifeJaka jest najlepsza choinka: żywa...

Jaka jest najlepsza choinka: żywa czy ścięta? Podpowiadamy

Krótko i na temat: jaką wybrać cho­in­kę, by potem tego nie żało­wać. Każdy, komu bli­ska jest natu­ra, zasta­na­wia się, czy cho­in­ka z lasu jest „eko“. Najlepsza cho­in­ka musi oczy­wi­ście być natu­ral­na. Jak tego doko­nać? Lasy Państwowe i fir­ma Tauron poda­ją kil­ka rad.

Prawdziwa cho­in­ka pocho­dzi naj­czę­ściej z plan­ta­cji cho­in­ko­wych. Niektóre pozy­sku­je się jed­nak wprost w lasu, jak poda­ją LP – w ramach zabie­gów „pie­lę­gna­cyj­nych“, zapla­no­wa­nych wcze­śniej. Taką natu­ral­na, praw­dzi­wą cho­in­kę moż­na kupić w donicz­ce albo cię­tą. Warto zasta­no­wić się już teraz, czy cho­in­ka w donicz­ce jest bar­dziej eko­lo­gicz­na od tej bez korze­ni, ścię­tej i wsa­dzo­nej w stojak.

Ścięta a żywa choinka: podlewać czy nie?

Wiele osób, kupu­je cho­in­kę w donicz­ce z myślą, że tak jest bar­dziej eko­lo­gicz­nie, ponie­waż potem tę cho­in­kę gdzieś posa­dzą. Wówczas, już na eta­pie kupo­wa­nia trze­ba zwró­cić uwa­gę, skąd pocho­dzi drzew­ko. Niestety duża część cho­inek donicz­ko­wych dostęp­nych w okre­sie świą­tecz­nym wyko­pa­na jest z grun­tu na chwi­lę przed sprze­da­żą, przy jed­no­cze­snym odcię­ciu spo­rej czę­ści sys­te­mu korze­nio­we­go. Takie cho­in­ki w donicz­ce prze­waż­nie nie dotrwa­ją żywe do wiosny.

Warto dowie­dzieć się od sprze­daw­cy, czy ofe­ro­wa­ne drze­wa mia­ły czas na prze­ko­rze­nie­nie się, a naj­le­piej na wzrost w donicz­ce. Jeśli nato­miast nie mamy dostę­pu do drze­wek z odpo­wied­nio zacho­wa­nym sys­te­mem korze­nio­wym, wybie­raj­my cho­in­ki cię­te, z uwa­gi na mniej­szy pro­blem z trans­por­tem oraz ich uty­li­za­cją i brak gene­ro­wa­nia dodat­ko­wych pla­sti­ko­wych donic, jako odpa­dów – Maciej Byrczek arborysta-dendrolog

Przypuśćmy, że cho­in­ka w donicz­ce pocho­dzi z dobrej plan­ta­cji, rosła tam od maleń­ko­ści. Znam przy­pad­ki uda­ne­go prze­sa­dze­nia bożo­na­ro­dze­nio­wych drze­wek. Niestety, znam też cał­kiem licz­ne odmien­ne przy­pad­ki drze­wek, któ­re uschły w donicz­kach i to mimo, z były nie­wiel­kie. Jak się oka­zu­je, w tym przy­pad­ku domow­nik mógł popeł­nić jeden z pro­stych błę­dów. Lasy Państwowe przy­po­mi­na­ją, co powin­ni­śmy robić:

  • Podlewać cho­in­kę i to nie­za­leż­nie od tego czy jest w donicz­ce czy ścię­ta w stojaku
  • Nie sta­wiać przy kalo­ry­fe­rze (czy innym źró­dle ciepła)
  • Trzymać w domu tyl­ko 7 dni, jeśli pla­nu­je­my ją potem przesadzić
  • Nie uży­wać bro­ka­tu ani sztucz­ne­go śnie­gu – to che­mi­ka­lia, a prze­cież cho­in­ka z donicz­ki ma tra­fić do do natury

W wypad­ku cho­inek donicz­ko­wych nale­ży z pod­le­wa­niem zacho­wać umiar, by nie uto­pić sys­te­mu korze­nio­we­go. Najlepiej raz na dobę kon­tro­lo­wać poziom wil­got­no­ści gle­by i dosto­so­wy­wać czę­sto­tli­wość pod­le­wa­nia do potrzeb. Jak radzi Tauron, jeśli mamy ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, to naj­le­piej posta­wić drzew­ko tro­chę wyżej i umie­ścić pod nim np. gru­by dywan. 

Żywa choinka trafi z doniczki do ziemi

Choinkę prze­sa­dza­my z donicz­ki na wio­snę. Do tego cza­su powin­na cze­kać na zewnątrz- czy­li na bal­ko­nie albo na dwo­rze. Lasy Państwowe przy­po­mi­na­ją, co nale­ży zrobić:

  • Przed wysta­wie­niem na mróz wstaw drzew­ko do chłod­niej­sze­go pomiesz­cze­nia (na kory­tarz, do gara­żu), by przy­zwy­cza­iło się do chłodu
  • Osłoń donicz­kę np. fla­ne­lą, słomą
  • Podlewaj przy dodat­nich temperaturach 
  • Przesadź na wiosnę

Nie bez zna­cze­nia jest miej­sce sadze­nia. Jeśli mamy wła­sny ogró­dek – to pro­blem mamy z gło­wy. Z doświad­cze­nia wiem jed­nak, że zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go miej­sca nie jest pro­ste: ani nie poje­dzie­my do lasu, ani nie posa­dzi­my koło dro­gi. To tak­że nale­ży wziąć pod uwa­gę zanim zde­cy­du­je­my się kupić drzew­ko w doniczce. 

Jeżeli zamie­rza­my żywą cho­in­kę po Świętach posa­dzić w ogro­dzie, to pamię­taj­my, żeby nie było to w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie linii ener­ge­tycz­nych. Jodły, świer­ki czy sosny w przy­szło­ści mogą uro­snąć na wyso­kość 20–30 metrów, a zasięg ich koron może się­gać nie­kie­dy poło­wy ich wyso­ko­ści – tłu­ma­czy Ewa Groń, rzecz­nicz­ka pra­so­wa Tauron Dystrybucja.

Wypożyczalnia choinek – jak, gdzie, za ile?

Najlepszą meto­dą jest więc tak napraw­dę wypo­ży­cze­nie cho­in­ki. Taką usłu­gę wpro­wa­dził na przy­kład gdań­ski Zakład Utylizacji. Żywa cho­in­ka jest wypo­ży­cza­na za mini­mum 70 zł na Pomorski Ośrodek Rehabilitacyjny Dzikich Zwierząt Ostoja. W ten spo­sób rezer­wu­je się swo­ją cho­in­kę – ich zdję­cia są na stro­nie gdań­skie­go ZU. Po Świętach Bożego Narodzenia do 8 stycz­nia nale­ży cho­in­kę zwró­cić. Takich ofert war­to poszu­kać w naszym mieście. 

Ostatecznie i tak o wie­le waż­niej­sze jest, jak pozby­wa­my się swo­jej cho­in­ki, niż to, skąd ona pocho­dzi i ile pali­wa zuży­to, aby dostar­czyć ją do domu. Ślad węglo­wy cho­in­ki o wyso­ko­ści oko­ło dwóch metrów, takiej bez korze­ni, wyno­si oko­ło 16 kg CO2, jeśli tra­fi potem na wysy­pi­sko. Dzieje się tak, ponie­waż drze­wo roz­kła­da się i wytwa­rza metan, któ­ry jest 25 razy sil­niej­szy jako gaz cie­plar­nia­ny niż dwu­tle­nek węgla.

Czytaj wię­cej: Prezent pod cho­in­kę? Przeczytaj, cze­go nie robić pod­czas świąt 

Stara cho­in­ka powin­na tra­fić na kom­post, albo do elek­tro­cie­płow­ni, zebra­na przez zakład odbie­ra­ją­cy odpa­dy. Najgorsze roz­wią­za­nie to wyrzu­ce­nie drzew­ka byle gdzie, co w Polsce nie­ste­ty zda­rza się i to cał­kiem czę­sto. Warto pamię­tać, że za pozo­sta­wia­nie odpa­dów gro­zi kara grzyw­ny do 500 zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...