- reklama -
Strona głównaTechnologiePolski magazyn energii do fotowoltaiki....

Polski magazyn energii do fotowoltaiki. Ile kosztuje?

Może być taniej, a na pew­no nowo­cze­śniej. Polska fir­ma Minutor Energia stwo­rzy­ła swój maga­zyn ener­gii i pod­pi­sa­ła pierw­sze umo­wy na jego dys­try­bu­cję. To nie­je­dy­ne urzą­dze­nie tego typu na pol­skim ryn­ku. Inny pro­du­cent Green Cell tak­że przed­sta­wił nie­daw­no maga­zyn ener­gii. Ile kosz­tu­je? Sprawdzamy. 

O tym, że maga­zyn ener­gii do foto­wol­ta­iki jest dro­gi prze­ko­na­ni są chy­ba wszy­scy. Warto jed­nak wie­dzieć, że w szy­ko­wa­nym w tym roku pro­gra­mie Mój Prąd będą też dota­cje do maga­zy­nów ener­gii. Jak duże? Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej wynie­sie 7,5 tys. zł, mak­sy­mal­nie pokry­je poło­wę kosz­tów. Już więc sama zapo­wiedź dofi­nan­so­wa­nia spra­wia, że coraz wię­cej firm ma w swo­jej ofer­cie maga­zyn ener­gii do domu jednorodzinnego. 

Magazyn energii 5 kW. Cena nie jest duża, ale…

Na począt­ku mar­ca fir­ma Green Cell przed­sta­wi­ła domo­wy maga­zyn ener­gii GC PowerNest. To urzą­dze­nie wspie­ra przy­do­mo­wą insta­la­cję sło­necz­ną. Za dnia gro­ma­dzi ener­gię, jakiej dostar­cza foto­wol­ta­ika. Magazyn ener­gii zwięk­sza opła­cal­ność korzy­sta­nia z takiej insta­la­cji oraz zwięk­sza poczu­cie nie­za­leż­no­ści i bez­pie­czeń­stwa. Cena maga­zy­nu o mocy 5kW wyno­si – według stro­ny pro­du­cen­ta – ok. 15 tys. zł.

Na ile wystar­czy maga­zyn ener­gii o pojem­no­ści 5 kWh i 5 kW mocy? Takie para­me­try gwa­ran­tu­ją na przy­kład: 3 dni pra­cy lodów­ki (1400 W/​doba), 6 godzin pra­cy pral­ki (1000 W) czy 150 nała­do­wań table­tu. Zdecydowanie, taki maga­zyn ener­gii w domu jed­no­ro­dzin­nym może być za mały. Plus jest taki, że moż­na połą­czyć ze sobą 8 urzą­dzeń PowerNest i zyskać 40 kWh – zachę­ca pro­du­cent. To spryt­ny spo­sób, aby zagwa­ran­to­wać sobie zapas ener­gii, ale też cena wzro­śnie ośmio­krot­nie (do ok. 120 tys. zł). Magazyn korzy­sta z ogniw LFP (litowo-​żelazowo-​fosforanowych) oraz posia­da ekran wyświe­tla­ją­cy para­me­try pracy.

W stylu Tesli 

Z kolei Minutor Energia nie poda­je, jaka jest cena maga­zy­nu ener­gii MTR Cells K10, któ­ry wła­śnie ma poja­wić się na ryn­ku. Wiadomo nato­miast, że urzą­dze­nie posia­da wyświe­tlacz, co jest nowo­ścią na ryn­ku. Dzięki nie­mu użyt­kow­nik będzie mógł poznać w cza­sie rze­czy­wi­stym pod­sta­wo­we para­me­try, takie jak poziom nała­do­wa­nia bate­rii, gene­ro­wa­ne napię­cie, ilość prą­du odda­wa­ne­go do sieci.

Zastosowaliśmy w urzą­dze­niu aku­mu­la­to­ry litowo-​żelazowo-​fosforanowe, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją się naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi bez­pie­czeń­stwa dostęp­ny­mi na ryn­ku i wydłu­żo­ną żywot­no­ścią. Podobne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne zasto­so­wa­ła Tesla w swo­ich naj­now­szych mode­lach samochodów.

Zbisław Lasek, Prezes Minutor Energia

Magazyn ener­gii współ­pra­cu­je z falow­ni­ka­mi przy­sto­so­wa­ny­mi do pobie­ra­nia ener­gii. To zna­czy, że w okre­sie zimo­wym, kie­dy foto­wol­ta­ika pro­du­ku­je ogra­ni­czo­ną ilość ener­gii elek­trycz­nej, użyt­kow­nik może pobie­rać prąd po tań­szej, noc­nej tary­fie, a w cią­gu dnia korzy­stać z ener­gii zgro­ma­dzo­nej w urządzeniu.

Czytaj tak­że: Recykling pane­li fotowoltaicznych

W sieci czy off-grid? 

Polski pro­du­cent Impact przy­po­mi­na, że domo­wy maga­zyn ener­gii do foto­wol­ta­iki ma moż­li­wość pra­cy w try­bie off ‑grid, bez przy­łą­cze­nia do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Jego pro­dukt ofe­ro­wa­ny pro­su­men­tom – Fona Energy – umoż­li­wia dowol­ną kon­fi­gu­ra­cję modu­łów, z któ­rych jeden ma pojem­ność 4,4 kWh. 

Jakie są popu­lar­ne tech­no­lo­gie maga­zy­nów ener­gii? Akumulatory kwasowo-​ołowiowe są tanie, ale mało odpor­ne na czę­ste i głę­bo­kie roz­ła­do­wy­wa­nie. Zestaw o pojem­no­ści 5 kWh waży ok. 150 kilo­gra­mów i kosz­tu­je 6–10 tys zł. Natomiast aku­mu­la­to­ry litowo-​jonowe, zna­ne na przy­kład z tele­fo­nów komór­ko­wych i samo­cho­dów elek­trycz­nych, są droż­sze. Kosztują 15–20 tys. zł, albo i wię­cej, ale za to wytrzy­mu­ją co naj­mniej 6 tys. cykli łado­wa­nia. Mają też dłu­gie gwa­ran­cje, np. 10 lat. 

Czytaj tak­że: Zmiany w foto­wol­ta­ice w 2022 r. Do kie­dy masz czas?

Prosumenci mają spo­ry wybór, wyda­je się, że rynek może roz­wi­nąć się w Polsce, zwłasz­cza, że od 1 kwiet­nia 2022 roku zmie­nia się sys­tem rozliczeń. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...