- reklama -
Strona głównaEcoLifeNaprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją napra­wia­nia ubrań “Naprawiamy zimę”. Przez kil­ka dni, od czwart­ku 17 listo­pa­da do sobo­ty 19 listo­pa­da, w skle­pach 4F w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach moż­na będzie napra­wić kurt­ki i spodnie nar­ciar­skie lub snow­bo­ar­do­we tej firmy. 

Akcja jest krót­ka, ale bar­dzo potrzeb­na. Płacąc kil­ka­dzie­siąt zło­tych będzie moż­na ura­to­wać ubra­nia zimo­we przed wyrzu­ce­niem. Chodzi o ubra­nia nar­ciar­skie 4 f, któ­re wyma­ga­ją wymia­ny zam­ków, suwa­ków, zatrza­sków czy rze­pów, a tak­że napra­wy roz­darć. Najwięcej – 80 zł ma kosz­to­wać wymia­na zam­ka wodo­od­por­ne­go, wymia­na zwy­kłe­go zam­ka jest o 10 zł tań­sza. W obu przy­pad­kach koszt zam­ka jest już wli­czo­ny. Zaszycie roz­dar­cia wyce­nio­no na 35 zł. Wymiana rze­pa to tyl­ko 10 zł. 

Gdzie będzie moż­na sko­rzy­stać z usłu­gi? W sklepach:

  • CH Arkadia w Warszawie
  • CH Bonarka w Krakowie
  • Galeria Bałtycka w Gdańsku
  • Galeria Katowicka w Katowicach.

Drugie życie ubrań

Nasza usłu­ga jest odpo­wie­dzią na potrze­by klien­tów mar­ki 4F, któ­rzy w tro­sce o śro­do­wi­sko chcą prze­dłu­żać życie swo­ich ubrań i korzy­stać z nich dłużej.

Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A

No wła­śnie. Ubrania powin­ni­śmy nosić dłu­żej. Nie oszu­kuj­my się, że odda­my sta­ry ciuch do recy­klin­gu, sprze­da­my na Vinted czy wymie­ni­my się z kole­żan­ka­mi. Te dzia­ła­nia mają nam tyl­ko pomóc uspra­wie­dli­wić nie­rzad­ko zbęd­ne zaku­py ubraniowe. 

Tymczasem prze­mysł modo­wy to coraz więk­sze obcią­że­nie dla śro­do­wi­ska. Każdego roku przed­się­bior­stwa modo­we pro­du­ku­ją ponad 100 miliar­dów ubrań, oko­ło 14 na każ­dą oso­bę na Ziemi i ponad dwu­krot­nie wię­cej niż w 2000 roku. Każdego dnia dzie­siąt­ki milio­nów ubrań są wyrzu­ca­ne, aby zro­bić miej­sce dla nowych. Tony ubrań z pojem­ni­ków do recy­klin­gu pły­ną następ­nie do Afryki, gdzie czę­sto koń­czą na skła­do­wi­skach, ponie­waż efek­tyw­ny recy­kling nie istnieje. 

Mniej niż 1 proc. odzie­ży z recy­klin­gu tra­fia na nowe ubrania. 

Bloomberg

Czytaj tak­że: Beyoncé nas nie nakręci

A winą jest wła­śnie nasza chęć czę­ste­go robie­nia zaku­pów. Już nie ma dwóch sezo­nów jesienno-​zimowego i wiosenno-​letniego. Kolekcje zmie­nia­ją się co kil­ka tygo­dni, po to, byśmy czę­ściej odwie­dza­li skle­py i zosta­wia­li w nich wię­cej pieniędzy. 

Zamiast więc być dum­nym z nowo kupio­ne­go ciu­cha, z pod­nie­sio­ną gło­wą napra­wiaj­my sta­re ubrania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Magazyn energii z baterii samochodowych

W Japonii powstał magazyn energii ze zużytych baterii odzyskanych z samochodów. Jako pierwsza na świecie wykorzystuje technologię sweep, która pozwala korzystać z pełnej dostępnej...

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na polskim rynku zawarto właśnie jeden z największych długoterminowych kontraktów cPPA na zakup energii z farmy fotowoltaicznej. Firmy chętnie korzystają też z gotowych ofert...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...