- reklama -
Strona głównaEcoLifeNaprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją napra­wia­nia ubrań „Naprawiamy zimę“. Przez kil­ka dni, od czwart­ku 17 listo­pa­da do sobo­ty 19 listo­pa­da, w skle­pach 4F w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach moż­na będzie napra­wić kurt­ki i spodnie nar­ciar­skie lub snow­bo­ar­do­we tej firmy. 

Akcja jest krót­ka, ale bar­dzo potrzeb­na. Płacąc kil­ka­dzie­siąt zło­tych będzie moż­na ura­to­wać ubra­nia zimo­we przed wyrzu­ce­niem. Chodzi o ubra­nia nar­ciar­skie 4 f, któ­re wyma­ga­ją wymia­ny zam­ków, suwa­ków, zatrza­sków czy rze­pów, a tak­że napra­wy roz­darć. Najwięcej – 80 zł ma kosz­to­wać wymia­na zam­ka wodo­od­por­ne­go, wymia­na zwy­kłe­go zam­ka jest o 10 zł tań­sza. W obu przy­pad­kach koszt zam­ka jest już wli­czo­ny. Zaszycie roz­dar­cia wyce­nio­no na 35 zł. Wymiana rze­pa to tyl­ko 10 zł. 

Gdzie będzie moż­na sko­rzy­stać z usłu­gi? W sklepach:

  • CH Arkadia w Warszawie
  • CH Bonarka w Krakowie
  • Galeria Bałtycka w Gdańsku
  • Galeria Katowicka w Katowicach.

Drugie życie ubrań

Nasza usłu­ga jest odpo­wie­dzią na potrze­by klien­tów mar­ki 4F, któ­rzy w tro­sce o śro­do­wi­sko chcą prze­dłu­żać życie swo­ich ubrań i korzy­stać z nich dłużej.

Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A

No wła­śnie. Ubrania powin­ni­śmy nosić dłu­żej. Nie oszu­kuj­my się, że odda­my sta­ry ciuch do recy­klin­gu, sprze­da­my na Vinted czy wymie­ni­my się z kole­żan­ka­mi. Te dzia­ła­nia mają nam tyl­ko pomóc uspra­wie­dli­wić nie­rzad­ko zbęd­ne zaku­py ubraniowe. 

Tymczasem prze­mysł modo­wy to coraz więk­sze obcią­że­nie dla śro­do­wi­ska. Każdego roku przed­się­bior­stwa modo­we pro­du­ku­ją ponad 100 miliar­dów ubrań, oko­ło 14 na każ­dą oso­bę na Ziemi i ponad dwu­krot­nie wię­cej niż w 2000 roku. Każdego dnia dzie­siąt­ki milio­nów ubrań są wyrzu­ca­ne, aby zro­bić miej­sce dla nowych. Tony ubrań z pojem­ni­ków do recy­klin­gu pły­ną następ­nie do Afryki, gdzie czę­sto koń­czą na skła­do­wi­skach, ponie­waż efek­tyw­ny recy­kling nie istnieje. 

Mniej niż 1 proc. odzie­ży z recy­klin­gu tra­fia na nowe ubrania. 

Bloomberg

Czytaj tak­że: Beyoncé nas nie nakręci

A winą jest wła­śnie nasza chęć czę­ste­go robie­nia zaku­pów. Już nie ma dwóch sezo­nów jesienno-​zimowego i wiosenno-​letniego. Kolekcje zmie­nia­ją się co kil­ka tygo­dni, po to, byśmy czę­ściej odwie­dza­li skle­py i zosta­wia­li w nich wię­cej pieniędzy. 

Zamiast więc być dum­nym z nowo kupio­ne­go ciu­cha, z pod­nie­sio­ną gło­wą napra­wiaj­my sta­re ubrania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
1 KOMENTARZ
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...