- reklama -
Strona głównaEnergiaCieplejsze domy z fotowoltaiką

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przy­jął sta­no­wi­sko w spra­wie rewi­zji dyrek­ty­wy budyn­ko­wej (EPBD). Za kil­ka lat wszyst­kie nowe budyn­ki będą zero­emi­syj­ne. Wejdzie też obo­wią­zek mon­to­wa­nia insta­la­cji słonecznych.

Jak wska­zu­ją eks­per­ci Instytutu Reform i PORT PC w rapor­cie „Koniec z wam­pi­ra­mi ener­ge­tycz­ny­mi”, oko­ło poło­wa Polaków miesz­ka w domach jed­no­ro­dzin­nych a aż nie­mal 1,8 milio­na pol­skich domów nie ma żad­ne­go ocie­ple­nia. Przez kolej­ne lata zro­bio­no nie­wie­le, by popra­wić stan­dard tych budyn­ków. W efek­cie zna­czą­co przy­czy­nia­ją się do zanie­czysz­czeń powie­trza i pogar­sza­nia się nasze­go sta­nu zdro­wia oraz gene­ru­ją one ogrom­ne stra­ty ener­gii i kosz­ty ogrze­wa­nia zbyt wyso­kie dla wie­lu rodzin.

Zmieniona dyrek­ty­wa w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków (EPBD) nazy­wa­na jest nie­kie­dy nowym unij­nym pra­wem budow­la­nym. W UE budyn­ki odpo­wia­da­ją za 36 proc. emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i 40 proc. zuży­cia ener­gii. Tymczasem do 2050 roku sek­tor ten ma stać się neu­tral­ny dla kli­ma­tu. Dyrektywa okre­śla nie tyl­ko emi­sje ze zuży­cia ener­gii, ale też we wszyst­kich fazach życia budyn­ku (WLC).

Klasy energetyczne i obowiązek renowacji

Przyjęty przez Parlament Europejski pro­jekt jest waż­nym kro­kiem w kie­run­ku fali reno­wa­cji domów okre­śla­nych jako „wam­pi­ry energetyczne“.

Do naj­niż­szej kate­go­rii ener­ge­tycz­nej G nale­ży 15 proc. budyn­ków w kra­ju. Właśnie ich będzie doty­czył obo­wią­zek reno­wa­cji, np. poprzez izo­la­cję, popra­wę sys­te­mu grzewczego.

Do 2030 roku budyn­ki miesz­kal­ne będą musia­ły mieć co naj­mniej kla­sę E, a do 2033 roku – D. Natomiast budyn­ki nie­miesz­kal­ne i uży­tecz­no­ści publicz­nej będą musia­ły speł­nić te pro­gi odpo­wied­nio trzy lata wcze­śniej. Obowiązkowa popra­wa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej ma nastę­po­wać przy sprze­da­ży, gene­ral­nym remon­cie i pod­pi­sa­niu nowej umo­wy najmu. 

Państwa będą mogły usta­no­wić też wyjąt­ki. To doty­czy zabyt­ko­wych domów, kościo­łów czy budyn­ków tech­nicz­nych. Wyłączenia nie mogą jed­nak prze­kro­czyć 22 proc. puli naj­mniej efek­tyw­nych ener­ge­tycz­nie zaso­bów budowlanych.

Zeroemisyjne domy z fotowoltaiką 

Do 2028 roku wszyst­kie nowe budyn­ki, jeże­li jest to wyko­nal­ne pod wzglę­dem tech­nicz­nym i eko­no­micz­nym, powin­ny posia­dać tech­no­lo­gie ener­gii sło­necz­nej. Dla budyn­ków miesz­kal­nych pod­da­wa­nych grun­tow­ne­mu remon­to­wi ter­min ten to 2032 rok.

Od 2028 roku zero­emi­syj­ne mają być wszyst­kie nowe budyn­ki, a do 2026 – nowe budyn­ki zaj­mo­wa­ne czy eks­plo­ato­wa­ne przez wła­dze publicz­ne lub do nich należące. 

Czytaj tak­że: Fotowoltaika i pom­pa cie­pła nie dzia­ła­ją. I co zrobisz?

Cieplejsze domy bez rezygnacji z gazu

Parlamentarzyści wzy­wa­ją do wyco­fa­nia ogrze­wa­nia domów pali­wa­mi kopal­ny­mi. Podają dwie daty: do 2035 roku, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia tego okre­su w nie­któ­rych kra­jach UE do 2040 roku. Zakaz dota­cji do kotłów na pali­wa kopal­ne obo­wią­zy­wał­by od począt­ku 2024 roku. 

Państwa człon­kow­skie wpro­wa­dza­ją środ­ki w celu zapew­nie­nia, że sto­so­wa­nie sys­te­mów grzew­czych na pali­wa kopal­ne w budyn­kach pod­da­wa­nych waż­niej­szej reno­wa­cji, grun­tow­nej reno­wa­cji lub reno­wa­cji sys­te­mu grzew­cze­go nie jest dozwo­lo­ne od dnia … [data trans­po­zy­cji niniej­szej dyrektywy].

Jednocześnie, jak wska­zu­ją eko­lo­dzy, dopusz­cza­ją pali­wa kopal­ne w sys­te­mach hybry­do­wych. Chodzi o hybry­do­we sys­te­my grzew­cze, kotły cer­ty­fi­ko­wa­ne do pra­cy na pali­wach odna­wial­nych i inne sys­te­my
tech­nicz­ne nie­wy­ko­rzy­stu­ją­ce wyłącz­nie paliw kopal­nych, któ­re speł­nia­ją odręb­ne, naj­wyż­sze wyma­ga­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Ostatecznie zde­cy­du­je tu pla­no­wa­na zmia­na roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie Ekoprojektu. 

Inwestowanie w śro­do­wi­sko zabu­do­wa­ne, któ­re jest bar­dziej świa­do­me pod wzglę­dem zuży­cia ener­gii, jest inwe­sto­wa­niem w ochro­nę ludzi, ochro­nę pla­ne­ty i ochro­nę Europy nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­na. Zbliżające się roz­mo­wy trój­stron­ne pod pre­zy­den­cją szwedz­ką muszą chro­nić ten poziom ambi­cji, nie ule­ga­jąc fał­szy­wym nar­ra­cjom o przy­mu­so­wych reno­wa­cjach i nie­po­trzeb­nych zwol­nie­niach, któ­re opóź­nią roz­pacz­li­wie potrzeb­ne reno­wa­cje w Europie.

Laetitia Aumont, EBB

Parlament przy­jął sta­no­wi­sko sto­sun­kiem gło­sów 343 do 216 (78 posłów wstrzy­ma­ło się od gło­su). Europosłowie roz­pocz­ną teraz nego­cja­cje z Radą, aby usta­lić osta­tecz­ne brzmie­nie przepisów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...