- reklama -
Strona głównaTechnologieDomowa turbina i panel wiatrowy...

Domowa turbina i panel wiatrowy – polskie technologie

Zespół MMB Team z Gdańska pod kie­row­nic­twem pro­fe­so­ra Zbigniewa Krzemińskiego wygrał milion zło­tych nagro­dy za naj­lep­szy pro­to­typ przy­do­mo­wej elek­trow­ni wia­tro­wej. W kon­kur­sie nagro­dę spe­cjal­ną dostał też panel wia­tro­wy. Konkurs sfi­nan­so­wa­no z fun­du­szy unijnych.

Konkurs „Wielkie Wyzwanie: Energia” zor­ga­ni­zo­wa­ło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chodziło o wybra­nie roz­wią­za­nia, któ­re będzie mogło dostar­czyć ener­gię do zasto­so­wań indy­wi­du­al­nych. W odpo­wie­dzi zespo­ły kon­struk­tor­skie zapre­zen­to­wa­ły urzą­dze­nia zdol­ne do prze­kształ­ca­nia ener­gii wia­tru na ener­gię elek­trycz­ną. Dodatkowym, fakul­ta­tyw­nym wymo­giem była zdol­ność maga­zy­no­wa­nia ener­gii i odda­wa­nia w naj­efek­tyw­niej­szy spo­sób. Liczyła się nie tyl­ko wydaj­ność. Prototypy wia­tra­ków musia­ły speł­niać para­me­try okre­ślo­ne w „Podręczniku Uczestnika”. Wymiary nie mogły prze­kro­czyć sze­ścia­nu o boku 2 metrów, a waga nie powin­na prze­kra­czać 200 kg. Ponadto insta­la­cje cecho­wa­ły się este­tycz­nym wyglą­dem i cichą pracą.

Przydomowa elektrownia wiatrowa

Elektrownię wia­tro­wą MMB cechu­je duża spraw­ność. Pomagają w tym algo­ryt­my opty­mal­nej regu­la­cji tur­bi­ny z uwzględ­nie­niem maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Urządzenie pra­cu­je bez ogra­ni­cza­nia mocy przy sil­nych wia­trach i wyko­rzy­stu­je mak­sy­mal­nie ener­gię wia­tru dla małych i dużych prędkości.

To wie­le lat cięż­kiej pra­cy całe­go zespo­łu – testów oraz szu­ka­nia opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia. Finalna wer­sja pro­to­ty­pu poja­wi­ła się 2-​3 mie­sią­ce temu. Do same­go koń­ca nie byli­śmy pew­ni wygra­nej. Jesteśmy szczę­śli­wi, że nasza cięż­ka pra­ca zosta­ła doce­nio­na. Liczymy na komer­cja­li­za­cję nasze­go wyna­laz­ku – Janusz Szewczyk, pro­gra­mi­sta zespo­łu MMB Team.

Kluczowe, by naj­lep­sze pomy­sły były dostęp­ne dla sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców i sko­mer­cja­li­zo­wa­ne. Znaczącą rolę ode­gra­ją w przy­pad­ku tego typu inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów fun­du­sze europejskie.

Czytaj tak­że: Wiatraki i recy­kling nie idą w parze?

Panel wiatrowy

Podczas fina­łu pro­to­ty­py przy­do­mo­wych elek­trow­ni wia­tro­wych przez 6 godzin pra­co­wa­ły na war­szaw­skim sta­dio­nie PGE Narodowy w warun­kach sztucz­ne­go wia­tru. Wiatraki znaj­do­wa­ły się na spe­cjal­nym sta­no­wi­sku nawie­wo­wym, gdzie warun­ki mia­ły być zbli­żo­ne do rze­czy­wi­stych. Jednocześnie nad prze­bie­giem zawo­dów czu­wa­ła dru­ży­na sędziowska.

Rywalizację dru­żyn kon­struk­tor­skich na pły­cie PGE Narodowy widzo­wie śle­dzi­li za pośred­nic­twem trans­mi­sji on-​line. Sympatycy ener­gii wia­tro­wej gło­so­wa­li na jeden z trzech pro­to­ty­pów nomi­no­wa­nych do nagro­dy spe­cjal­nej w kate­go­rii „wzor­nic­two”. Widzom naj­bar­dziej do gustu przy­padł pro­to­typ przy­do­mo­wej elek­trow­ni wia­tro­wej zespo­łu Panel Wiatrowy. Do twór­ców urzą­dze­nia powę­dru­je nagro­da w wyso­ko­ści 50 tys. zł.

Granty z funduszy unijnych

W fina­le rywa­li­zo­wa­ło 10 dru­żyn kon­struk­tor­skich, wyło­nio­nych w pół­fi­na­łach: Archetyp, BIGI, Chinook Team, DTD, KamilEco, MMB Team, PJWteam, POLDOM, Silesian Wind Generator, WindCraft.

Do „Wielkiego Wyzwania: Energia”, któ­re NCBR zapo­cząt­ko­wa­ło przed dwo­ma laty, zgło­si­ło się ponad 180 dru­żyn z całej Polski. Inicjatywa korzy­sta z doświad­czeń kon­kur­sów typu Grand Challenge ame­ry­kań­skiej agen­cji DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności). 

W Polsce zauwa­żal­ne jest zapo­trze­bo­wa­nie na mało­ga­ba­ry­to­we elek­trow­nie wia­tro­we, a odpo­wie­dzią na nie jest wła­śnie finał „Wielkiego Wyzwania: Energia”. Wykorzystywanie odna­wial­nych źró­deł ener­gii to nie­zwy­kle waż­na, ale i kosz­tow­na misja – wice­mi­ni­ster Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Idea „Wielkiego Wyzwania: Energia” jest spój­na z cela­mi Unii Europejskiej zawar­ty­mi w stra­te­gii Europejskiego Zielonego Ładu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ofe­ru­je tak­że sze­reg innych gran­tów dla inno­wa­to­rów. Dotyczą one takich przed­się­wzięć, jak: 

  • „Budownictwo efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie i procesowo
  • Innowacyjna bio­ga­zow­nia
  • Oczyszczalnia przy­szło­ści
  • Technologie domo­wej retencji
  • Wentylacja dla szkół i domów
  • Magazynowanie ener­gii elektrycznej
  • Magazynowanie Ciepła i Chłodu
  • Ciepłownia Przyszłości, czy­li sys­tem cie­płow­ni­czy z OZE
  • Elektrociepłownia w lokal­nym sys­te­mie energetycznym.

Przedsięwzięcie „Wielkie Wyzwanie: Energia” reali­zo­wa­ne jest w ramach pro­jek­tu poza­kon­kur­so­we­go “Podniesienie pozio­mu inno­wa­cyj­no­ści gospo­dar­ki poprzez wdro­że­nie nowe­go mode­lu finan­so­wa­nia prze­ło­mo­wych pro­jek­tów badaw­czych (pro­jekt reali­zo­wa­ny w ramach pod­dzia­ła­nia 4.1.3 Innowacyjne meto­dy zarzą­dza­nia bada­nia­mi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...