- reklama -
Strona głównaTechnologieDomowa turbina i panel wiatrowy...

Domowa turbina i panel wiatrowy – polskie technologie

Zespół MMB Team z Gdańska pod kie­row­nic­twem pro­fe­so­ra Zbigniewa Krzemińskiego wygrał milion zło­tych nagro­dy za naj­lep­szy pro­to­typ przy­do­mo­wej elek­trow­ni wia­tro­wej. W kon­kur­sie nagro­dę spe­cjal­ną dostał też panel wia­tro­wy. Konkurs sfi­nan­so­wa­no z fun­du­szy unijnych.

Konkurs „Wielkie Wyzwanie: Energia” zor­ga­ni­zo­wa­ło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chodziło o wybra­nie roz­wią­za­nia, któ­re będzie mogło dostar­czyć ener­gię do zasto­so­wań indy­wi­du­al­nych. W odpo­wie­dzi zespo­ły kon­struk­tor­skie zapre­zen­to­wa­ły urzą­dze­nia zdol­ne do prze­kształ­ca­nia ener­gii wia­tru na ener­gię elek­trycz­ną. Dodatkowym, fakul­ta­tyw­nym wymo­giem była zdol­ność maga­zy­no­wa­nia ener­gii i odda­wa­nia w naj­efek­tyw­niej­szy spo­sób. Liczyła się nie tyl­ko wydaj­ność. Prototypy wia­tra­ków musia­ły speł­niać para­me­try okre­ślo­ne w „Podręczniku Uczestnika”. Wymiary nie mogły prze­kro­czyć sze­ścia­nu o boku 2 metrów, a waga nie powin­na prze­kra­czać 200 kg. Ponadto insta­la­cje cecho­wa­ły się este­tycz­nym wyglą­dem i cichą pracą.

Przydomowa elektrownia wiatrowa

Elektrownię wia­tro­wą MMB cechu­je duża spraw­ność. Pomagają w tym algo­ryt­my opty­mal­nej regu­la­cji tur­bi­ny z uwzględ­nie­niem maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Urządzenie pra­cu­je bez ogra­ni­cza­nia mocy przy sil­nych wia­trach i wyko­rzy­stu­je mak­sy­mal­nie ener­gię wia­tru dla małych i dużych prędkości.

To wie­le lat cięż­kiej pra­cy całe­go zespo­łu – testów oraz szu­ka­nia opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia. Finalna wer­sja pro­to­ty­pu poja­wi­ła się 2–3 mie­sią­ce temu. Do same­go koń­ca nie byli­śmy pew­ni wygra­nej. Jesteśmy szczę­śli­wi, że nasza cięż­ka pra­ca zosta­ła doce­nio­na. Liczymy na komer­cja­li­za­cję nasze­go wyna­laz­ku – Janusz Szewczyk, pro­gra­mi­sta zespo­łu MMB Team.

Kluczowe, by naj­lep­sze pomy­sły były dostęp­ne dla sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców i sko­mer­cja­li­zo­wa­ne. Znaczącą rolę ode­gra­ją w przy­pad­ku tego typu inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów fun­du­sze europejskie.

Czytaj tak­że: Wiatraki i recy­kling nie idą w parze?

Panel wiatrowy

Podczas fina­łu pro­to­ty­py przy­do­mo­wych elek­trow­ni wia­tro­wych przez 6 godzin pra­co­wa­ły na war­szaw­skim sta­dio­nie PGE Narodowy w warun­kach sztucz­ne­go wia­tru. Wiatraki znaj­do­wa­ły się na spe­cjal­nym sta­no­wi­sku nawie­wo­wym, gdzie warun­ki mia­ły być zbli­żo­ne do rze­czy­wi­stych. Jednocześnie nad prze­bie­giem zawo­dów czu­wa­ła dru­ży­na sędziowska.

Rywalizację dru­żyn kon­struk­tor­skich na pły­cie PGE Narodowy widzo­wie śle­dzi­li za pośred­nic­twem trans­mi­sji on-​line. Sympatycy ener­gii wia­tro­wej gło­so­wa­li na jeden z trzech pro­to­ty­pów nomi­no­wa­nych do nagro­dy spe­cjal­nej w kate­go­rii „wzor­nic­two”. Widzom naj­bar­dziej do gustu przy­padł pro­to­typ przy­do­mo­wej elek­trow­ni wia­tro­wej zespo­łu Panel Wiatrowy. Do twór­ców urzą­dze­nia powę­dru­je nagro­da w wyso­ko­ści 50 tys. zł.

Granty z funduszy unijnych

W fina­le rywa­li­zo­wa­ło 10 dru­żyn kon­struk­tor­skich, wyło­nio­nych w pół­fi­na­łach: Archetyp, BIGI, Chinook Team, DTD, KamilEco, MMB Team, PJWteam, POLDOM, Silesian Wind Generator, WindCraft.

Do „Wielkiego Wyzwania: Energia”, któ­re NCBR zapo­cząt­ko­wa­ło przed dwo­ma laty, zgło­si­ło się ponad 180 dru­żyn z całej Polski. Inicjatywa korzy­sta z doświad­czeń kon­kur­sów typu Grand Challenge ame­ry­kań­skiej agen­cji DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności). 

W Polsce zauwa­żal­ne jest zapo­trze­bo­wa­nie na mało­ga­ba­ry­to­we elek­trow­nie wia­tro­we, a odpo­wie­dzią na nie jest wła­śnie finał „Wielkiego Wyzwania: Energia”. Wykorzystywanie odna­wial­nych źró­deł ener­gii to nie­zwy­kle waż­na, ale i kosz­tow­na misja – wice­mi­ni­ster Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Idea „Wielkiego Wyzwania: Energia” jest spój­na z cela­mi Unii Europejskiej zawar­ty­mi w stra­te­gii Europejskiego Zielonego Ładu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ofe­ru­je tak­że sze­reg innych gran­tów dla inno­wa­to­rów. Dotyczą one takich przed­się­wzięć, jak: 

  • „Budownictwo efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie i procesowo
  • Innowacyjna bio­ga­zow­nia
  • Oczyszczalnia przy­szło­ści
  • Technologie domo­wej retencji
  • Wentylacja dla szkół i domów
  • Magazynowanie ener­gii elektrycznej
  • Magazynowanie Ciepła i Chłodu
  • Ciepłownia Przyszłości, czy­li sys­tem cie­płow­ni­czy z OZE
  • Elektrociepłownia w lokal­nym sys­te­mie energetycznym.

Przedsięwzięcie „Wielkie Wyzwanie: Energia” reali­zo­wa­ne jest w ramach pro­jek­tu poza­kon­kur­so­we­go „Podniesienie pozio­mu inno­wa­cyj­no­ści gospo­dar­ki poprzez wdro­że­nie nowe­go mode­lu finan­so­wa­nia prze­ło­mo­wych pro­jek­tów badaw­czych (pro­jekt reali­zo­wa­ny w ramach pod­dzia­ła­nia 4.1.3 Innowacyjne meto­dy zarzą­dza­nia bada­nia­mi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...