- reklama -
Strona głównaTechnologieSztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rolnictwo

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rolnictwo

W przy­szło­ści na pol­skich polach będą pra­co­wać robo­ty, dro­ny i urzą­dze­nia auto­no­micz­ne, któ­re umoż­li­wią zauto­ma­ty­zo­wa­nie więk­szo­ści pro­ce­sów. Wzrośnie rola sztucz­nej inte­li­gen­cji i ucze­nia maszy­no­we­go – wyni­ka z rapor­tu „Rolnictwo 4.0. Identyfikacja tren­dów tech­no­lo­gicz­nych”, przy­go­to­wa­ne­go przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Sztuczna inte­li­gen­cja i ucze­nie maszy­no­we to klu­czo­we tech­no­lo­gie w rol­nic­twie – wyni­ka z rapor­tu. Zmiany tech­no­lo­gicz­ne w rol­nic­twie wyma­ga­ją więk­szej łącz­no­ści i prze­pu­sto­wo­ści trans­mi­sji danych z wyko­rzy­sta­niem szyb­kie­go Internetu – sie­ci 5G. Przyczyni się to do zwięk­sze­nia wyko­rzy­sta­nia czuj­ni­ków bez­prze­wo­do­wych, a dane z czuj­ni­ków będą zbie­ra­ne przy uży­ciu sys­te­mów big data, przez co digi­ta­li­za­cja pro­ce­sów sta­nie się bar­dziej istot­na. To z kolei umoż­li­wi roz­wój zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym oraz ogni­wem łań­cu­cha dostaw. 

Monitoring krów

NCBiR z pol­skich inno­wa­cji wymie­nia sys­tem moni­to­rin­gu bydła, opar­ty o loka­li­za­cję GPS, mon­to­wa­ny na uchu zwie­rzę­cia. Wyniki pro­jek­tu, dofi­nan­so­wa­ne­go z Funduszy Europejskich, udo­sko­na­li­ły sys­tem e‑stado, stwo­rzo­ny przez pol­ską fir­mę do moni­to­ro­wa­nia krów mlecznych. 

System opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii: bio­sen­so­rów, sen­so­rów obo­ro­wych i trans­mi­te­rów radio­wych, algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji, prze­twa­rza­nia danych oraz Internetu rze­czy. Dostarcza hodow­cy nie­zbęd­nych infor­ma­cji o zdro­wiu krów oraz ich cyklu roz­rod­czym. Ponadto apli­ka­cja słu­ży do wysy­ła­nia powia­do­mień w przy­pad­ku zda­rzeń kry­tycz­nych. Dostęp do sys­te­mu jest moż­li­wy z dowol­ne­go urzą­dze­nia z prze­glą­dar­ką internetową.

Sztuczna inteligencja wspiera rolnictwo precyzyjne

Teledetekcyjne meto­dy pozwa­la­ją na pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie potrzeb nawad­nia­nia, nawo­że­nia i opry­sków. Badanie lot­ni­cze pole­ga na umiesz­cze­niu kame­ry na pokła­dzie ultra­lek­kie­go stat­ku powietrz­ne­go – wia­tra­kow­ca. Innowacja ta ogra­ni­cza kosz­ty pozy­ski­wa­nia danych o sta­nie pola czy łąki. Tak zbie­ra­ne dane będą bar­dziej repre­zen­ta­tyw­ne od danych zbie­ra­nych tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi. Dodatkowo sys­tem pozwo­li na sko­rzy­sta­nie ze wszyst­kich zalet pre­cy­zyj­ne­go rol­nic­twa, np. oszczę­dza­nia nawo­zów i środ­ków chemicznych. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...