- reklama -
Strona głównaEcoLifeZa czyszczenie butów w Żabce...

Za czyszczenie butów w Żabce zapłacimy jak w pralni

Sieć popu­lar­nych skle­pów Żabka ruszy­ła z usłu­gą napra­wy i czysz­cze­nia butów. To dobra wia­do­mość dla tych, któ­rzy przy­wią­zu­ją się do swo­ich rze­czy i zamiast wyrzu­cać, wolą napra­wiać. Zwłaszcza buty moż­na w pro­sty spo­sób odświe­żyć. Zajmują się tym profesjonaliści.

Usługę czysz­cze­nia butów czy skó­rza­nej odzie­ży ofe­ru­ją od daw­na nie­któ­re pral­nie. Teraz tak­że w Żabce wyczy­ści­my buty, a kon­kret­nie – może­my nadać buty do czysz­cze­nia i napra­wy. Po mak­sy­mal­nie dwóch tygo­dniach powin­ny wró­cić w lep­szym sta­nie. Sieć Żabka zapew­nia przy tym, że wspie­ra lokal­nych szewców. 

Ile kosztuje czyszczenie butów, by wyglądały jak nowe?

Jak moż­na prze­czy­tać na stro­nie Żabki, naj­tań­sze czysz­cze­nie butów kosz­tu­je 59 zł. Ten pakiet obej­mu­je czysz­cze­nie wewnątrz i w środ­ku, ale bez pode­szwy. Do tego docho­dzi impre­gna­cja, wymia­na sznu­ró­wek i ozo­no­wa­nie. Ten sam pakiet czysz­cze­nia, tyle że łącz­nie z napra­wą butów, kosz­tu­je już 79 zł. 

Można też poku­sić się o pakiet „pre­mium“ za 119 zł, któ­ry obej­mu­je dodat­ko­wo wymia­nę zapię­tek, pod­kle­ja­nie, fle­ki, zelów­ki i wymia­nę wkła­dek, jeśli takie są. Pojedyncza usłu­ga wymia­ny fla­ków to 35 zł, tyle też kosz­tu­ją zelów­ki, nie­wie­le wię­cej zapła­ci­my za zapiętki. 

Schodząc jed­nak na Ziemię, moż­na oce­nić, że naj­więk­szym powo­dze­niem ma szan­sę cie­szyć się pakiet napraw­czy dla butów spor­to­wych za 69 zł. 

Czytaj tak­że: Żabka ma wię­cej wegań­skich pro­duk­tów na Veganuary

Czy to dużo, czy mało? Można oce­nić, że porów­ny­wal­nie jak w pral­niach. Np. w sie­ci pral­ni „5 a sec“ naj­tań­sza usłu­ga czysz­cze­nia butów tek­styl­nych kosz­tu­je ok. 50 zł, a skó­rza­nych już dwa razy tyle. Do tego docho­dzi dodat­ko­wa opła­ta 11 zł za ozonowanie. 

Naprawiaj, nie wyrzucaj

Każdego roku na świe­cie pro­du­ku­je się ok. 22 miliar­dy par butów, któ­re po jakimś cza­sie skoń­czą praw­do­po­dob­nie na wysy­pi­sku. Buty naj­czę­ściej nie są zro­bio­ne z mate­ria­łów bio­de­gra­do­wal­nych. Pamiętajmy więc, że prze­mysł fast fashion nie obej­mu­je tyl­ko ubrań, buty tak­że są czę­ścią glo­bal­ne­go pro­ble­mu zwią­za­ne­go z nad­mier­ną kon­sump­cją. Niestety, coraz mniej mamy szew­ców, coraz wię­cej zaś tanich butów, któ­re szyb­ko się psu­ją i nam się nudzą. 

Żabka infor­mu­je, że swo­je usłu­gi reali­zu­je wspól­nie z wosh­wosh, pierw­szą w Europie fir­mą zaj­mu­ją­cą się cyr­ku­lar­no­ścią obu­wia, któ­ra współ­pra­cu­je z lokal­ny­mi szew­ca­mi, rekul­ty­wu­jąc to giną­ce rzemiosło. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...