- reklama -
Strona głównaEnergiaDuże farmy wiatrowe w Polsce...

Duże farmy wiatrowe w Polsce zmieniają właścicieli

Engie przyj­mie far­my wia­tro­we w Polsce o od austriac­kie­go dewe­lo­pe­ra RP Global i fun­du­szu Margueritte. Niedawno też Orlen infor­mo­wał, że kupił trzy duże far­my wia­tro­we w Wielkopolsce od por­tu­gal­skiej fir­my EDP Renewables. 

Francuska gru­pa ener­ge­tycz­na Engie poin­for­mo­wa­ła, że kupi­ła far­my wia­tro­we o łącz­nej mocy 103 MW. Transakcja wyma­ga zgo­dy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedającym jest austriac­ki dewe­lo­per RP Global. W Polsce ma on w pla­nach pro­jek­ty wia­tro­we i foto­wol­ta­icz­ne o mocy 2,7 GW. 

Farmy wiatrowe na Pomorzu

RP Global i Fundusz Margueritte sprze­da­ją Engie far­my wia­tro­we Tychowo i Kukinia. Obie poło­żo­ne w woje­wódz­twie pomor­skim. Farma wia­tro­wa Tychowo skła­da się z 20 tur­bin Nordex N90 i pra­cu­je od 2009 roku. Farma wia­tro­wa Kukinia posia­da 23 tur­bi­ny Enercon E‑82 i dostar­cza prąd od 2013 roku.

Czytaj tak­że: Prąd z wia­tru. Pod wiatr i z wiatrem

Jak poda­ło RP Global, trans­ak­cja jest czę­ścią stra­te­gii pole­ga­ją­cej na finan­so­wa­niu nowych pro­jek­tów w celu budo­wy coraz bar­dziej zdy­wer­sy­fi­ko­wa­ne­go port­fe­la akty­wów ener­gii odna­wial­nej w Polsce i poza nią. W ten spo­sób fir­ma opty­ma­li­zu­je swo­je portfolio.

Nasze zaan­ga­żo­wa­nie w zie­lo­ną ener­gię pozo­sta­je oczy­wi­ście sil­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek. Dzięki sprze­da­ży tych farm wia­tro­wych RP Global uwol­ni znacz­ne prze­pły­wy pie­nięż­ne, aby aktyw­nie inwe­sto­wać w nowe moż­li­wo­ści w sek­to­rze ener­gii odna­wial­nej. Jesteśmy zde­ter­mi­no­wa­ni, aby pozo­stać w czo­łów­ce bran­ży i wpro­wa­dzać pozy­tyw­ne zmia­ny w kie­run­ku czyst­szej i zdrow­szej planety.

Gerhard Matzinger, dyrek­tor gene­ral­ny RP Global

Farmy wiatrowe Orlenu w Wielkopolsce

W lip­cu Orlen infor­mo­wał o prze­ję­ciu od EDP Renewables trzech dużych, dzia­ła­ją­cych już farm wia­tro­wych w Wielkopolsce:

  • Ujazd – 30 MW
  • Dobrzyca – 50 MW
  • Dominowo – 62 MW.

Farmy zosta­ły uru­cho­mio­ne w latach 2021–2022, są więc nowe, efek­tyw­ne i mają dłu­gi ocze­ki­wa­ny okres pra­cy. Orlen będzie miał dodat­ko­wo dzię­ki tej trans­ak­cji 142 MW. W umo­wie zabez­pie­czo­no rów­nież doda­nie 159 MW w famach sło­necz­nych, mię­dzy inny­mi na zasa­dzie wspól­ne­go łącza – cable pooling.

Orlen w Wielkopolsce ma już far­mę wia­tro­wą Przykona o mocy ok. 33 MW oraz far­mę foto­wol­ta­icz­ną Gryf o mocy ok. 25 MW. W lip­cu wcho­dzą­ca w skład Grupy spół­ka Energa Wytwarzanie pod­pi­sa­ła z fir­mą Greenvolt umo­wę przed­wstęp­ną zaku­pu pro­jek­tów farm wia­tro­wych Opalenica i Sompolno o łącz­nej moc 59 MW. W pla­nach Energi jest też budo­wa farm foto­wol­ta­icz­nych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...