- reklama -
Strona głównaTechnologiePolski fundusz wspiera platformę handlu...

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwe­sto­rów jest pol­ski fundusz.

Światowy rynek han­dlu zło­mem sza­cu­je się obec­nie na ponad 600 miliar­dów dola­rów. Mimo że rynek ma cha­rak­ter mię­dzy­na­ro­do­wy, aż 70 proc. świa­to­wych mocy pro­duk­cyj­nych wyto­pu meta­li znaj­du­je się w Azji. Dodatkowo popyt na meta­le takie jak stal, miedź, alu­mi­nium, nikiel, napę­dza dyna­micz­ny roz­wój ener­ge­ty­ki odna­wial­nej. Metale te potrzeb­ne są zwłasz­cza przy budo­wie farm wia­tro­wych na lądzie i morzu. Międzynarodowy han­del zło­mem roz­wi­ja się więc na coraz więk­szą ska­lę. Doceniają to tak­że inwestorzy.

Czytaj tak­że: Recykling bate­rii samo­cho­do­wych do 95 procent

Metycle, nie­miec­ka plat­for­ma pozwa­la­ją­ca na cyfro­wy han­del meta­la­mi wtór­ny­mi, pomyśl­nie zakoń­czy­ła run­dę pre-​seed o war­to­ści 1,5 milio­na euro. Inwestycji prze­wo­dził pol­ski fun­dusz Market One Capital oraz Dutch Founders Fund (DFF), do któ­rych dołą­czy­li anio­ło­wie biznesu. 

Finansowanie pre-​seed zapew­nia roz­wój start-​upów na bar­dzo wcze­snym eta­pie wcho­dze­nia na rynek. Pozyskany kapi­tał plat­for­ma Metycle prze­zna­czy mię­dzy inny­mi na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści odzy­ski­wa­nia meta­li i cyfryzację.

Recykling złomu ogranicza emisje CO2

Produkcja meta­li hut­ni­czych jest bar­dzo ener­go­chłon­na. W 2021 roku wypro­du­ko­wa­no na świe­cie pra­wie 2 mld ton sta­li i pra­wie 100 mln ton alu­mi­nium, co gene­ro­wa­ła ok. 3,6 mld ton emi­sji CO2 czy­li 12 proc. bez­po­śred­niej emi­sji CO2 w ska­li roku. Z dru­giej stro­ny, w porów­na­niu z inny­mi mate­ria­ła­mi, meta­le mogą być pod­da­wa­ne recy­klin­go­wi w nie­skoń­czo­ność, bez utra­ty jako­ści – przy 60–95 proc. niż­szej emi­sji CO2.

W Stanach Zjednoczonych już oko­ło 70 proc. pro­duk­cji sta­li opie­ra się na surow­cach z recy­klin­gu, pod­czas gdy w Unii Europejskiej jest to oko­ło 55 proc. i tyl­ko 22 proc. w Chinach.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...