- reklama -
Strona głównaEcoLifeDziki kapitalizm zamiast dzikich plaż

Dziki kapitalizm zamiast dzikich plaż

Zaczęła obo­wią­zy­wać nowa usta­wa kra­jo­bra­zo­wa, więc mia­sta mają wypięk­nieć dzię­ki ogra­ni­cze­niom w wywie­sza­niu tablic rekla­mo­wych. A co z natu­rą? Czy z kra­jo­bra­zu znik­ną budy z żar­ciem w roz­mia­rze XXL i natar­czy­we reklamy?

Czas waka­cji już za nami, powra­cam więc do pisa­nia. A jest o czym – o naszych dro­gich pla­żach. Tego lata wato było odpo­czy­wać nad Bałtykiem: pogo­da pysz­na, ceny let­nie i atrak­cji coraz wię­cej. Odwiedziłam Sowiński Park Krajobrazowy, Łebę, Darłowo, Władysławowo, Jastrzębią Górę i Hel. I już wiem, że nie wró­cę do Łeby, któ­ra wyróż­nia się na tle innych miej­sco­wo­ści natło­kiem tan­det­nych reklam i bud.

W Łebie, wcho­dząc na pla­żę, prze­ży­łam wstrząs. Zupełnie jak­bym włą­czy­ła popu­lar­ny kanał tele­wi­zyj­ny, w prze­rwie mię­dzy wia­do­mo­ścia­mi spor­to­wy­mi a pro­gno­zą pogo­dy. Na pla­ży rekla­ma goni­ła rekla­mę.  W jed­nej chwi­li ubez­pie­czy­ciel, któ­ry do tej pory koja­rzył mi się z zaufa­niem i wia­ry­god­no­ścią, stra­cił moją sym­pa­tię, gdy prze­cho­dzi­łam obok jego pla­żo­wej „stre­fy fit­ness“. Tuż nad para­wa­ni­ka­mi ubez­pie­czy­cie­la zawi­sło na pod­no­śni­ku fran­cu­skie auto, praw­dzi­we!. I tak ulu­bio­na mar­ka, któ­rą darzy­łam sen­ty­men­tem ze wzglę­du na mój pierw­szy samo­chód (ten żół­ty), sta­ła się dla mnie odpy­cha­ją­ca. Krajobrazu dopeł­nia­ły upstrzo­ne mar­ka­mi piw (tych marek aku­rat uni­kam od daw­na) namio­ty oraz budy, miesz­czą­ce gofry, zapie­kan­ki, kaba­by i piz­ze – wszyst­ko w roz­mia­rze XXL. Wspomnę jesz­cze o dźwi­gu, z któ­re­go moż­na było ska­kać na bun­gee. Wjechał na pla­żę i stał tam, jak gdy­by nigdy nic od same­go rana, szpe­cąc krajobraz.

Czy to wszyst­ko znik­nie? Tak, po sezo­nie. Ale za rok odży­je na nowo. Plaże nale­żą do Skarbu Państwa i są dzier­ża­wio­ne przez sta­ro­stwa, a te wie­dzą, jak na tym zaro­bić, „sty­mu­lu­jąc działalność“ . 

Jedni robią to lepiej, tak że dzi­ki kapi­ta­lizm nie rzu­ca się w oczy, inni – jak Łeba – nie przej­mu­ją się este­ty­ką, nie mówiąc o ochro­nie natu­ry. Czy  zno­we­li­zo­wa­na usta­wa kra­jo­bra­zo­wa, któ­ra dwa dni temu weszła w życie, zmie­ni to? Pytanie nur­tu­je mnie od kie­dy zoba­czy­łam pla­żę w Łebie.

Samorządy woje­wództw mają teraz nowy obo­wią­zek – wyko­na­nia audy­tu kra­jo­bra­zo­we­go, uzgod­nio­ne­go ze służ­ba­mi ochro­ny śro­do­wi­ska, dyrek­to­ra­mi par­ków naro­do­wych i kra­jo­bra­zo­wych oraz gmi­na­mi. W audy­cie zosta­ną wska­za­ne m.in. kra­jo­bra­zy prio­ry­te­to­we, par­ki kul­tu­ro­we, par­ki naro­do­we, rezer­wa­ty przy­ro­dy, par­ki kra­jo­bra­zo­we, obsza­ry chro­nio­ne­go kra­jo­bra­zu, obiek­ty znaj­du­ją­ce się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obsza­ry Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. W audy­cie kra­jo­bra­zo­wym okre­ślo­ne zosta­ną zagro­że­nia dla moż­li­wo­ści zacho­wa­nia war­to­ści kra­jo­bra­zów oraz reko­men­da­cje i wnio­ski ich kształ­to­wa­nia i ochrony.

Szkoda, że pla­że nie są chro­nio­ne z natu­ry. Pozostaje mieć nadzie­je, że samo­rzą­dy woje­wództw ujmą się za pla­ża­mi w audy­tach i uwol­nią je ze „sty­mu­lo­wa­nej działalności“.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...