- reklama -
Strona głównaEcoLifePrześwietlamy najpopularniejsze polskie owoce

Prześwietlamy najpopularniejsze polskie owoce

Źródło:PAP Media Room

Jesień to czas jabłek. To jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców na świe­cie, a Polska jest świa­to­wą potę­gą w ich pro­duk­cji i eks­por­cie. Niedawno, bo 28 wrze­śnia obcho­dzi­li­śmy Światowy Dzień Jabłka. Warto przy tej oka­zji przy­po­mnieć, dla­cze­go te owo­ce powin­ny być obec­ne w codzien­niej die­cie i jakie są ich wła­ści­wo­ści odżyw­cze. Nie trze­ba się­gać po impor­to­wa­ne owo­ce egzo­tycz­ne, aby dostar­czyć orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych wita­min i skład­ni­kow odżyw­czych w okre­sie jesienno-​zimowym. Zdrowe, pysz­ne, doj­rze­wa­ją­ce latem i jesie­nią pol­skie jabł­ka sta­no­wią praw­dzi­wą bom­bę wita­mi­no­wą. Zdaniem die­te­ty­ków nale­ży sta­wiać na pro­duk­ty lokal­ne i sezo­no­we. Czy moż­na zna­leźć lep­szy przy­kład takie­go pro­duk­tu niż pol­skie jabłko?

Co kryje się w jabłku?

Zacznijmy od liczb. Średniej wiel­ko­ści jabł­ko waży ok. 150 gra­mów. Można zatem przy­jąć, że jeden owoc dostar­cza orga­ni­zmo­wi 75 kcal. Jabłko sta­no­wi ide­al­ny pomysł na nie­wiel­ki, zdro­wy posi­łek. Jabłka są nie­zwy­kle róż­no­rod­ne, więc dokład­ne war­to­ści ener­ge­tycz­ne, odżyw­cze i zawar­tość skład­ni­ków istot­nych dla zdro­wia mogą się nie­co róż­nić w zależ­no­ści od odmia­ny, pory roku, doj­rza­ło­ści, warun­ków upra­wy itd. Największą część masy jabł­ka, bo aż ok. 85%, sta­no­wi woda. Średniej wiel­ko­ści jabł­ko zawie­ra ok. 25 gra­mów węglo­wo­da­nów, z cze­go ok. 4 gra­my pocho­dzą z błon­ni­ka, któ­ry spo­wal­nia tra­wie­nie i wchła­nia­nie węglo­wo­da­nów. Dzięki temu spo­ży­wa­nie jabłek nie powo­du­je tak szyb­kie­go pod­wyż­sze­nia pozio­mu cukru we krwi. Zawartość błon­ni­ka spra­wia, też że po zje­dze­nia jabł­ka czu­je­my się syci. Co jesz­cze kry­je się w jabł­ku? Między inny­mi wita­mi­ny A i C, prze­ciw­u­tle­nia­cze, potas, wapń i magnez.

Kiedy jeść jabłka?

Jesień bez­sprzecz­nie koja­rzy się z jabł­ka­mi. W rze­czy­wi­sto­ści, te owo­ce doj­rze­wa­ją, w zależ­no­ści od odmia­ny, już od poło­wy lip­ca aż do póź­nej jesie­ni. Dobra wia­do­mość jest taka, że sezon na jabł­ka trwa wła­ści­wie przez cały rok. Jabłka, cechu­ją się zna­ko­mi­ty­mi wła­ści­wo­ścia­mi prze­cho­wal­ni­czy­mi. Dzięki temu zacho­wu­ją naj­wyż­sze walo­ry sma­ko­we i odżyw­cze nawet do kolej­nych zbio­rów. Właśnie dla­te­go może­my cie­szyć się dostęp­no­ścią pysz­nych, świe­żych i róż­no­rod­nych odmian przez cały rok. Jesienią war­to też pamię­tać o prze­two­rach takich jak musy, dże­my, kom­po­ty, prze­cie­ry lub soki. Popularność zysku­ją też jabł­ka suszo­ne, ale moż­na je z powo­dze­niem rów­nież mary­no­wać, mro­zić a nawet kisić.

Obierać czy nie obierać – czyli jak jeść jabłka?

Zdecydowanie nie obie­rać! Flawonoid – kwer­ce­ty­na, czy­li sub­stan­cja, któ­ra wyka­zu­je m.in. dzia­ła­nie regu­lu­ją­ce dla ukła­du odpor­no­ścio­we­go, znaj­du­je się w skór­ce jabł­ka lub tuż pod nią. Jeżeli nie znaj­du­je­my się na ści­śle lek­ko­straw­nej die­cie i nie mamy prze­ciw­ska­zań lekar­skich (np. ze wzglę­du na koniecz­ność ogra­ni­cze­nia błon­ni­ka w die­cie) jedz­my jabł­ko ze skórką.

Czytaj tak­że: Organiczne? Niekoniecznie, ale umyte

Pamiętajmy, że pol­skie jabł­ka speł­nia­ją naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne nor­my jako­ści, a pol­scy sadow­ni­cy to gru­pa pro­du­cen­tów o naj­wyż­szych stan­dar­dach. Dlatego na skór­kach pol­skich jabłek nie znaj­dzie­my szko­dli­wych sub­stan­cji wyni­ka­ją­cych ze spo­so­bu upra­wy lub prze­cho­wy­wa­nia. Oczywiście nale­ży pamię­tać, że każ­dy owoc przed spo­ży­ciem trze­ba umyć i… cie­szyć się jego sma­kiem oraz war­to­ścia­mi zdrowotnymi!

CuTE: Kultywowanie smaku Europy

„CuTE: Kultywowanie sma­ku Europy” to kam­pa­nia informacyjno-​promocyjna pro­wa­dzo­na w latach 2019–2021 przez FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL), Europejskie Stowarzyszenie Handlu Owocami i Warzywami. Jej celem jest zwięk­sze­nie wie­dzy na temat szcze­gól­ne­go cha­rak­te­ru rol­ni­czych metod pro­duk­cji oraz wła­ści­wo­ści euro­pej­skich owo­ców i warzyw na ryn­ku wewnętrz­nym. Polskim part­ne­rem pro­jek­tu jest Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw (KZGPOiW).

Działania pro­wa­dzo­ne są w 5 kra­jach: Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Grecji. Projekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej. Kolejne odsło­ny “CuTE: Kultywowanie sma­ku Europy” już wkrót­ce! Więcej infor­ma­cji o kam­pa­nii dostęp­nych jest w ofi­cjal­nym ser­wi­sie pro­jek­tu, pro­wa­dzo­nym rów­nież w języ­ku pol­skim: https://​www​.fru​itve​ge​ta​ble​seu​ro​pe​.eu oraz w social mediach.

 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...