- reklama -
Strona głównaEcoLifePrześwietlamy najpopularniejsze polskie owoce

Prześwietlamy najpopularniejsze polskie owoce

Źródło:PAP Media Room

Jesień to czas jabłek. To jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców na świe­cie, a Polska jest świa­to­wą potę­gą w ich pro­duk­cji i eks­por­cie. Niedawno, bo 28 wrze­śnia obcho­dzi­li­śmy Światowy Dzień Jabłka. Warto przy tej oka­zji przy­po­mnieć, dla­cze­go te owo­ce powin­ny być obec­ne w codzien­niej die­cie i jakie są ich wła­ści­wo­ści odżyw­cze. Nie trze­ba się­gać po impor­to­wa­ne owo­ce egzo­tycz­ne, aby dostar­czyć orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych wita­min i skład­ni­kow odżyw­czych w okre­sie jesienno-​zimowym. Zdrowe, pysz­ne, doj­rze­wa­ją­ce latem i jesie­nią pol­skie jabł­ka sta­no­wią praw­dzi­wą bom­bę wita­mi­no­wą. Zdaniem die­te­ty­ków nale­ży sta­wiać na pro­duk­ty lokal­ne i sezo­no­we. Czy moż­na zna­leźć lep­szy przy­kład takie­go pro­duk­tu niż pol­skie jabłko?

Co kryje się w jabłku?

Zacznijmy od liczb. Średniej wiel­ko­ści jabł­ko waży ok. 150 gra­mów. Można zatem przy­jąć, że jeden owoc dostar­cza orga­ni­zmo­wi 75 kcal. Jabłko sta­no­wi ide­al­ny pomysł na nie­wiel­ki, zdro­wy posi­łek. Jabłka są nie­zwy­kle róż­no­rod­ne, więc dokład­ne war­to­ści ener­ge­tycz­ne, odżyw­cze i zawar­tość skład­ni­ków istot­nych dla zdro­wia mogą się nie­co róż­nić w zależ­no­ści od odmia­ny, pory roku, doj­rza­ło­ści, warun­ków upra­wy itd. Największą część masy jabł­ka, bo aż ok. 85%, sta­no­wi woda. Średniej wiel­ko­ści jabł­ko zawie­ra ok. 25 gra­mów węglo­wo­da­nów, z cze­go ok. 4 gra­my pocho­dzą z błon­ni­ka, któ­ry spo­wal­nia tra­wie­nie i wchła­nia­nie węglo­wo­da­nów. Dzięki temu spo­ży­wa­nie jabłek nie powo­du­je tak szyb­kie­go pod­wyż­sze­nia pozio­mu cukru we krwi. Zawartość błon­ni­ka spra­wia, też że po zje­dze­nia jabł­ka czu­je­my się syci. Co jesz­cze kry­je się w jabł­ku? Między inny­mi wita­mi­ny A i C, prze­ciw­u­tle­nia­cze, potas, wapń i magnez.

Kiedy jeść jabłka?

Jesień bez­sprzecz­nie koja­rzy się z jabł­ka­mi. W rze­czy­wi­sto­ści, te owo­ce doj­rze­wa­ją, w zależ­no­ści od odmia­ny, już od poło­wy lip­ca aż do póź­nej jesie­ni. Dobra wia­do­mość jest taka, że sezon na jabł­ka trwa wła­ści­wie przez cały rok. Jabłka, cechu­ją się zna­ko­mi­ty­mi wła­ści­wo­ścia­mi prze­cho­wal­ni­czy­mi. Dzięki temu zacho­wu­ją naj­wyż­sze walo­ry sma­ko­we i odżyw­cze nawet do kolej­nych zbio­rów. Właśnie dla­te­go może­my cie­szyć się dostęp­no­ścią pysz­nych, świe­żych i róż­no­rod­nych odmian przez cały rok. Jesienią war­to też pamię­tać o prze­two­rach takich jak musy, dże­my, kom­po­ty, prze­cie­ry lub soki. Popularność zysku­ją też jabł­ka suszo­ne, ale moż­na je z powo­dze­niem rów­nież mary­no­wać, mro­zić a nawet kisić.

Obierać czy nie obierać – czyli jak jeść jabłka?

Zdecydowanie nie obie­rać! Flawonoid – kwer­ce­ty­na, czy­li sub­stan­cja, któ­ra wyka­zu­je m.in. dzia­ła­nie regu­lu­ją­ce dla ukła­du odpor­no­ścio­we­go, znaj­du­je się w skór­ce jabł­ka lub tuż pod nią. Jeżeli nie znaj­du­je­my się na ści­śle lek­ko­straw­nej die­cie i nie mamy prze­ciw­ska­zań lekar­skich (np. ze wzglę­du na koniecz­ność ogra­ni­cze­nia błon­ni­ka w die­cie) jedz­my jabł­ko ze skórką.

Czytaj tak­że: Organiczne? Niekoniecznie, ale umyte

Pamiętajmy, że pol­skie jabł­ka speł­nia­ją naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne nor­my jako­ści, a pol­scy sadow­ni­cy to gru­pa pro­du­cen­tów o naj­wyż­szych stan­dar­dach. Dlatego na skór­kach pol­skich jabłek nie znaj­dzie­my szko­dli­wych sub­stan­cji wyni­ka­ją­cych ze spo­so­bu upra­wy lub prze­cho­wy­wa­nia. Oczywiście nale­ży pamię­tać, że każ­dy owoc przed spo­ży­ciem trze­ba umyć i… cie­szyć się jego sma­kiem oraz war­to­ścia­mi zdrowotnymi!

CuTE: Kultywowanie smaku Europy

„CuTE: Kultywowanie sma­ku Europy” to kam­pa­nia informacyjno-​promocyjna pro­wa­dzo­na w latach 2019–2021 przez FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL), Europejskie Stowarzyszenie Handlu Owocami i Warzywami. Jej celem jest zwięk­sze­nie wie­dzy na temat szcze­gól­ne­go cha­rak­te­ru rol­ni­czych metod pro­duk­cji oraz wła­ści­wo­ści euro­pej­skich owo­ców i warzyw na ryn­ku wewnętrz­nym. Polskim part­ne­rem pro­jek­tu jest Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw (KZGPOiW).

Działania pro­wa­dzo­ne są w 5 kra­jach: Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Grecji. Projekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej. Kolejne odsło­ny “CuTE: Kultywowanie sma­ku Europy” już wkrót­ce! Więcej infor­ma­cji o kam­pa­nii dostęp­nych jest w ofi­cjal­nym ser­wi­sie pro­jek­tu, pro­wa­dzo­nym rów­nież w języ­ku pol­skim: https://​www​.fru​itve​ge​ta​ble​seu​ro​pe​.eu oraz w social mediach.

 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...