- reklama -
Strona głównaŚwiatRecykling baterii samochodowych do 95...

Recykling baterii samochodowych do 95 procent

Zasypią nas milio­ny on zuży­tych bate­rii od samo­cho­dów elek­trycz­nych? Tak nie będzie. Rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce do pro­duk­cji aku­mu­la­to­rów oraz unij­ne regu­la­cje sku­tecz­nie roz­wi­ja­ją recy­kling bate­rii samochodowych. 

Baterie litowo-​jonowe (Li-​ion) sto­su­je się do zasi­la­nia wie­lu urzą­dzeń: od lap­to­pów i samo­cho­dów po sie­ci ener­ge­tycz­ne. Ich skład che­micz­ny róż­ni się, cza­sem zna­czą­co, w zależ­no­ści od celu ich zasto­so­wa­nia. To nie jest jed­nak prze­szko­dą do ich recyklingu. 

Czytaj tak­że: Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Szwedzka fir­ma Stena Recykling otwo­rzy wio­sną 2023 roku cen­trum recy­klin­gu bate­rii w Halmstad, gdzie przyj­mie do 10 tys. ton bate­rii rocz­nie. W nowym zakła­dzie moż­li­wy będzie odzysk 95 pro­cent mate­ria­łów z bate­rii. Trafią tu też mię­dzy inny­mi aku­mu­la­to­ry litowo-​jonowe z samo­cho­dów elek­trycz­nych, tak­że z Polski.

Baterie w elektrykach coraz większym wyzwaniem

Firma Circular Energy Storage Research & Consulting prze­wi­du­je, że licz­ba aku­mu­la­to­rów litowo-​jonowych sto­so­wa­nych w pojaz­dach elek­trycz­nych w cią­gu deka­dy wzro­śnie pra­wie dzie­się­cio­krot­nie. To dla­te­go, że elek­try­ki sta­ją się coraz popularniejsze.

W całej jed­no­st­ce bate­ryj­nej samo­cho­du aż 13 jej wagi przy­pa­da na obu­do­wę, wyko­na­ną z alu­mi­nium, któ­ra tak­że pod­da­je się pro­ce­som recy­klin­gu. Stena Recycling odzy­sku­je two­rzy­wa sztucz­ne, alu­mi­nium i miedź oraz tzw. czar­ną masę. W jej skład wcho­dzi kobalt, nikiel, lit, man­gan oraz grafit. 

To roz­wią­za­nie jest przy­ja­zne dla kli­ma­tu, zwłasz­cza jeśli alter­na­ty­wą jest pozy­ski­wa­nie nowych surow­ców, a to wią­że się z degra­da­cją środowiska.

Wykorzystanie w pro­duk­cji mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na zmniej­sze­nie wpły­wu na śro­do­wi­sko i zacho­wa­nie zaso­bów. Będziemy umoż­li­wiać bran­ży moto­ry­za­cyj­nej przej­ście na podej­ście cyrkularne.

Marcus Martinsson Product Area Manager Batteries w Stena Recycling Group.

Baterie do zakła­du w Halmstad Stena Recykling spro­wa­dzi z innych ryn­ków w Europie. W wybra­nych zakła­dach powsta­ną punk­ty zbiór­ki i reali­zo­wa­ny będzie wstęp­ny demon­taż bate­rii. Jednym z takich zakła­dów będzie Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie.

Unia stawia na recykling baterii samochodowych

Do 2026 roku ma wejść w życie dyrek­ty­wa, któ­ra będzie wyma­ga­ła od pro­du­cen­tów bate­rii sto­so­wa­nia mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu w znacz­nie więk­szym stop­niu niż obec­nie. Rozporządzenie zobo­wią­że pro­du­cen­tów bate­rii od 2030 roku do speł­nie­nia efek­tyw­no­ści recy­klin­gu dla całej bate­rii, jak i wskaź­ni­ków odzy­sku waż­nych meta­li, takich jak lit, kobalt, miedź i nikiel. 

Wskaźnik recy­klin­gu kobal­tu, mie­dzi, niklu i oło­wiu wzro­śnie w 2030 r. do co naj­mniej 90 procent.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...