- reklama -
Strona głównaŚwiatCable pooling w Hiszpanii. Iberdrola...

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola koń­czy budo­wę pierw­szej w Hiszpanii hybry­do­wej elek­trow­ni w for­mu­le cable pooling. Instalacja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW uzu­peł­ni kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa o mocy 69 MW.

Instalacja powsta­ła w regio­nie Castilla y León, w pro­win­cji Burgos. Iberdrola dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii hybry­do­wej przy­łą­czy w jed­nym miej­scu far­mę foto­wol­ta­icz­ną i wia­tro­wą. To pozwa­la na opty­ma­li­za­cję wyko­rzy­sta­nia sie­ci i mini­ma­li­za­cję wpły­wu insta­la­cji na środowisko.

Cable pooling w Hiszpanii

Nowo wybu­do­wa­na insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW, skła­da się z ponad 120 tys. modu­łów. W ramach połą­cze­nia cable pooling uzu­peł­ni­ła ist­nie­ją­cy kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa – Ballestas i Casetona o mocy 69 MW. Elektrownie wyko­rzy­stu­ją ten sam punkt przy­łą­cze­nia do sie­ci i współ­dzie­lą infra­struk­tu­rę – pod­sta­cję i linię odpro­wa­dza­ją­cą wypro­du­ko­wa­ną ener­gię elek­trycz­ną. Znajdują się na tere­nach, któ­re były wcze­śniej wyko­rzy­sty­wa­ne do wytwa­rza­nia ener­gii, więc posia­da­ją już dro­gi i infra­struk­tu­rę do obsłu­gi obu technologii. 

Czytaj tak­że: Duże far­my wia­tro­we w Polsce zmie­nia­ją właścicieli

W roz­wój pro­jek­tu zaan­ga­żo­wa­no 360 spe­cja­li­stów – poda­ła Iberdrola. Na reali­za­cję pro­jek­tu fir­ma prze­zna­czy­ła ponad 40 milio­nów euro. 

Zastosowanie dwóch tech­no­lo­gii, któ­rych pro­fil pro­duk­cji wza­jem­nie się uzu­peł­nia, pod­no­si efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia ener­gii z wia­tru i słoń­ca. Cable pooling umoż­li­wia to bar­dziej sta­bil­ną i wydaj­ną pro­duk­cję energii.

Iberdrola inwestuje w OZE

Hiszpańska Iberdrola w ubie­głym roku uru­cho­mi­ła swo­ją pierw­szą elek­trow­nię foto­wol­ta­icz­ną w pro­win­cji Burgos – Revilla-​Vallejera (50 MW). Teraz roz­wi­ja dwie inne far­my foto­wol­ta­icz­ne w tym samym regio­nie – Velilla i Virgen de Areños III – łącz­nej mocy 400 MW. Niedawno zakoń­czy­ła budo­wę i roz­po­czę­ła pra­ce nad roz­ru­chem elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nej Villarino (50 MW) w Salamance.

Iberdrola pla­nu­je inwe­sty­cje w for­mu­le cable pooling w kolej­nych latach w Hiszpanii, aby zop­ty­ma­li­zo­wać swo­je zaso­by OZE i mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać poten­cjał ist­nie­ją­cych elektrowni.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...