- reklama -
Strona głównaEcoRaportAlternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

- autopromocja -

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy Żabka. Do koń­ca listo­pa­da 2022 r. naj­więk­sza sieć skle­pów w Polsce pro­wa­dzi nabór mło­dych firm, z któ­ry­mi chce nawią­zać współpracę. 

Żabka chce przy­cią­gnąć star­tu­py moż­li­wo­ścią wdro­że­nia ich pomy­słów i pro­duk­tów na sze­ro­ką ska­le. Sieć ma oko­ło 8 tys. skle­pów w Polsce. Poszukuje firm, któ­re zaofe­ru­ją jej:

  • nowe pro­duk­ty spo­żyw­cze wyko­rzy­stu­ją­ce inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki i źró­dła białka
  • alter­na­tyw­ne źró­dła biał­ka, np. pocho­dzą­ce z fer­men­ta­cji, mikro­or­ga­ni­zmów i insektów
  • mię­so z labo­ra­to­rium, in vitro, wol­ne od okrucieństwa
  • żyw­ność funkcjonalną
  • opa­ko­wa­nia wspie­ra­ją­ce recy­kling, wie­lo­ra­zo­we, ekologiczne
  • zarzą­dze­nie mar­no­traw­stwem żyw­no­ści, np. moni­to­ro­wa­nie ter­mi­nów przydatności
  • nowe tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia i pro­duk­cji żywności 
  • cie­ka­we apli­ka­cje konsumenckie.

Raport ESG

Green Holding, jeden z lide­rów pro­duk­cji świe­żych warzyw zie­lo­nych w Polsce, opu­bli­ko­wał swój pierw­szy raport ESG. Do 2030 r. spół­ka pla­nu­je zmniej­szyć emi­sje gazów cie­plar­nia­nych z zakre­sów 1 i 2 o 30 proc. w prze­li­cze­niu na przy­chód. Teraz jej emi­sje wyno­szą ok. 23 tys. ton CO2, w prze­li­cze­niu jest to 24 t CO2/​mln zł przy­cho­du. Green Holding pla­nu­je na wszyst­kich swo­ich obiek­tach zamon­to­wać foto­wo­tla­ikę. W efek­cie do 2025 20 proc. ener­gii fir­ma będzie czer­pa­ła z wła­snych źró­deł OZE.

Green Factory spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji świe­żych, mytych warzyw oraz dań goto­wych. W Polsce ma czte­ry zakła­dy, ale dzia­ła też na Ukrainie, Węgrzech i w kra­jach nad­bał­tyc­kich. Jej mar­ki to: Pole do Popisu, Fit & Easy i Plant Love. 

Czytaj tak­że: Czy bur­ge­ry wege­ta­riań­skie są zdro­we? Uczeni wzię­li je po lupę

Krakowska strefa czystego transportu

Radni Miasta Krakowa przy­ję­li uchwa­łę o utwo­rze­niu Strefy Czystego Transportu na tere­nie całe­go mia­sta. Pierwszy etap wej­dzie w życie w lip­cu 2024 r. Wówczas do Krakowa nie wja­dą pojaz­dy zasi­la­ne benzyną/​LPG o min. nor­mie Euro 1, a w przy­pad­ku pojaz­dów z sil­ni­ka­mi Diesla – Euro 2. Auta zare­je­stro­wa­ne po 1 mar­ca 2023 r. będą pod­le­ga­ły surow­szym ogra­ni­cze­niom: nor­ma Euro 3 dla pojaz­dów zasi­la­nych benzyną/​LPG, a w przy­pad­ku pojaz­dów z sil­ni­ka­mi Diesla o mini­ni­mal­nej nor­mie Euro 5. Od lip­ca 2026 r. takie ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wa­ły już wszyst­kich, z wyjąt­kiem osób po 70. roku życia, nie­peł­no­spraw­nych. Wyjątki doty­czą też służb mun­du­ro­wych, ratow­ni­czych i pojaz­dów spe­cjal­nych, w tym np, food trucków. 

InPost dostarczy przesyłki elektrykami

Firma InPost ma już oko­ło pół tysią­ca samo­cho­dów z napę­dem elek­trycz­nym. Dzięki nowym zaku­pom ma więc teraz naj­więk­szą flo­ta EV wśród firm kurier­skich w Polsce. InPost będzie dostar­cza­ła prze­sył­ki elek­try­ka­mi w naj­waż­niej­szych mia­stach part­ner­skich pro­gra­mu Green City, m.in. Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie niemal siedmiokrotnie do końca tej dekady, wynika z analiz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia. Eksperci firmy...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...