- reklama -
Strona głównaEcoRaportAlternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

- autopromocja -

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy Żabka. Do koń­ca listo­pa­da 2022 r. naj­więk­sza sieć skle­pów w Polsce pro­wa­dzi nabór mło­dych firm, z któ­ry­mi chce nawią­zać współpracę. 

Żabka chce przy­cią­gnąć star­tu­py moż­li­wo­ścią wdro­że­nia ich pomy­słów i pro­duk­tów na sze­ro­ką ska­le. Sieć ma oko­ło 8 tys. skle­pów w Polsce. Poszukuje firm, któ­re zaofe­ru­ją jej:

  • nowe pro­duk­ty spo­żyw­cze wyko­rzy­stu­ją­ce inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki i źró­dła białka
  • alter­na­tyw­ne źró­dła biał­ka, np. pocho­dzą­ce z fer­men­ta­cji, mikro­or­ga­ni­zmów i insektów
  • mię­so z labo­ra­to­rium, in vitro, wol­ne od okrucieństwa
  • żyw­ność funkcjonalną
  • opa­ko­wa­nia wspie­ra­ją­ce recy­kling, wie­lo­ra­zo­we, ekologiczne
  • zarzą­dze­nie mar­no­traw­stwem żyw­no­ści, np. moni­to­ro­wa­nie ter­mi­nów przydatności
  • nowe tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia i pro­duk­cji żywności 
  • cie­ka­we apli­ka­cje konsumenckie.

Raport ESG

Green Holding, jeden z lide­rów pro­duk­cji świe­żych warzyw zie­lo­nych w Polsce, opu­bli­ko­wał swój pierw­szy raport ESG. Do 2030 r. spół­ka pla­nu­je zmniej­szyć emi­sje gazów cie­plar­nia­nych z zakre­sów 1 i 2 o 30 proc. w prze­li­cze­niu na przy­chód. Teraz jej emi­sje wyno­szą ok. 23 tys. ton CO2, w prze­li­cze­niu jest to 24 t CO2/​mln zł przy­cho­du. Green Holding pla­nu­je na wszyst­kich swo­ich obiek­tach zamon­to­wać foto­wo­tla­ikę. W efek­cie do 2025 20 proc. ener­gii fir­ma będzie czer­pa­ła z wła­snych źró­deł OZE.

Green Factory spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji świe­żych, mytych warzyw oraz dań goto­wych. W Polsce ma czte­ry zakła­dy, ale dzia­ła też na Ukrainie, Węgrzech i w kra­jach nad­bał­tyc­kich. Jej mar­ki to: Pole do Popisu, Fit & Easy i Plant Love. 

Czytaj tak­że: Czy bur­ge­ry wege­ta­riań­skie są zdro­we? Uczeni wzię­li je po lupę

Krakowska strefa czystego transportu

Radni Miasta Krakowa przy­ję­li uchwa­łę o utwo­rze­niu Strefy Czystego Transportu na tere­nie całe­go mia­sta. Pierwszy etap wej­dzie w życie w lip­cu 2024 r. Wówczas do Krakowa nie wja­dą pojaz­dy zasi­la­ne benzyną/​LPG o min. nor­mie Euro 1, a w przy­pad­ku pojaz­dów z sil­ni­ka­mi Diesla – Euro 2. Auta zare­je­stro­wa­ne po 1 mar­ca 2023 r. będą pod­le­ga­ły surow­szym ogra­ni­cze­niom: nor­ma Euro 3 dla pojaz­dów zasi­la­nych benzyną/​LPG, a w przy­pad­ku pojaz­dów z sil­ni­ka­mi Diesla o mini­ni­mal­nej nor­mie Euro 5. Od lip­ca 2026 r. takie ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wa­ły już wszyst­kich, z wyjąt­kiem osób po 70. roku życia, nie­peł­no­spraw­nych. Wyjątki doty­czą też służb mun­du­ro­wych, ratow­ni­czych i pojaz­dów spe­cjal­nych, w tym np, food trucków. 

InPost dostarczy przesyłki elektrykami

Firma InPost ma już oko­ło pół tysią­ca samo­cho­dów z napę­dem elek­trycz­nym. Dzięki nowym zaku­pom ma więc teraz naj­więk­szą flo­ta EV wśród firm kurier­skich w Polsce. InPost będzie dostar­cza­ła prze­sył­ki elek­try­ka­mi w naj­waż­niej­szych mia­stach part­ner­skich pro­gra­mu Green City, m.in. Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie niemal siedmiokrotnie do końca tej dekady, wynika z analiz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia. Eksperci firmy...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...