- reklama -
Strona głównaEnergiaJak zapragnęłam zostać prosumentką

Jak zapragnęłam zostać prosumentką

Poznałam jed­ną z pierw­szych osób, któ­re pro­du­ku­ją w swo­im domu prąd, czy­li pro­su­men­ta. Jej opty­mizm i radość z wła­sne­go prą­du były tak wiel­kie, że sama zapra­gnę­łam jak naj­szyb­ciej zain­we­sto­wać we wła­sne źró­dło ener­gii odnawialnej.

Prosument to nowe sło­wo, któ­re wśród ener­ge­ty­ków i eko­lo­gów robi w tym roku ogrom­ną karie­rę. Prosument = pro­du­cent i kon­su­ment ener­gii. Od kie­dy jest usta­wa o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, któ­ra naka­zu­je przy­łą­czać pro­su­men­tów i od kie­dy usta­lo­no dla nich sys­tem roz­li­cze­nia pro­du­ko­wa­nej ener­gii, takich osób zaczę­ło szyb­ko przy­by­wać. Nie bez zna­cze­nia są tu dota­cje i tanie pożycz­ki, jakie moż­na dostać na zakup i mon­taż foto­ogniw z pro­gra­mu enfo­sia Prosument.

Mimo wszyst­ko, jadąc z gru­pą dzien­ni­ka­rzy w odwie­dzi­ny do pro­su­men­ta, zasta­na­wia­łam się, co też skło­ni­ło tę oso­bę do inwe­sty­cji we wła­sne foto­ogni­wa? To pyta­nie chcia­łam zadać koniecznie.

Odwiedziliśmy w Szczecinie jed­ną z pierw­szych insta­la­cji sfi­nan­so­wa­nych z pro­gra­mu Prosument. Przywitała nas miła pani w moim wie­ku, uśmiech­nię­ta i otwar­ta na wścib­skie pyta­nia. Dlaczego zainwestowała?

- Zawsze chcia­łam to mieć – odpo­wie­dzia­ła szcze­rze. – Po dru­giej stro­nie gra­ni­cy foto­ogni­wa ma co dru­gi dom.

Posiadanie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej było więc dla niej natu­ral­nym wybo­rem. Jedni kupu­ją myj­ki Karchera, inni budu­ją sztucz­ne oczka i ota­cza­ją je kra­sna­la­mi, a ona chcia­ła mieć w swo­im domu insta­la­cję do pro­duk­cji prądu.

- Spodziewałam się, że raty za pożycz­kę będą wyso­ko­ści zaosz­czę­dzo­nych rachun­ków za prąd. Czyli, że będzie to ok. 150 zł mie­sięcz­nie. Ale lato nas roz­pie­ści­ło, jest dużo słoń­ca i mie­sięcz­nie zara­biam 50 zł.

Patrzyłam na nią i rozu­mia­łam jej radość. Z oso­by, któ­ra musi pła­cić rachun­ki za prąd, sta­ła się tą, któ­rej za pro­duk­cję pła­cą. Jej opty­mi­zmu nie znisz­czył nawet dys­try­bu­tor ener­gii, któ­ry w ostat­nim mie­sią­cu zamiast poli­czyć jej za wytwo­rzo­ną ener­gię poli­czył w dru­gą stro­nę – jak za kon­sump­cję. Nasza gospo­dy­ni wyra­zi­ła prze­ko­na­nie, że pomył­kę na pew­no da się wypro­sto­wać i odkrę­cić. Właśnie pisa­ła reklamację.

Świeciło słoń­ce w pięk­ne wrze­śnio­we popo­łu­dnie i zapra­gnę­łam tego same­go dla sie­bie. Z powo­du koniecz­no­ści prze­nie­sie­nia licz­ni­ka pro­su­ment­ka ze Szczecina wyda­ła  z wła­snej kie­sze­ni 300 zł. Wszystkie pozo­sta­łe kosz­ty zain­sta­lo­wa­nia foto­ogniw pokry­ła z pro­gra­mu Prosument. Przekonywała nas, że nie war­to się bać, że to napraw­dę działa.

Tylko żeby słoń­ca nam nie zabra­kło, jak dziś.

fot. Jan Ruszkowski

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...