- reklama -
Strona głównaEnergiaJak zapragnęłam zostać prosumentką

Jak zapragnęłam zostać prosumentką

Poznałam jed­ną z pierw­szych osób, któ­re pro­du­ku­ją w swo­im domu prąd, czy­li pro­su­men­ta. Jej opty­mizm i radość z wła­sne­go prą­du były tak wiel­kie, że sama zapra­gnę­łam jak naj­szyb­ciej zain­we­sto­wać we wła­sne źró­dło ener­gii odnawialnej.

Prosument to nowe sło­wo, któ­re wśród ener­ge­ty­ków i eko­lo­gów robi w tym roku ogrom­ną karie­rę. Prosument = pro­du­cent i kon­su­ment ener­gii. Od kie­dy jest usta­wa o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, któ­ra naka­zu­je przy­łą­czać pro­su­men­tów i od kie­dy usta­lo­no dla nich sys­tem roz­li­cze­nia pro­du­ko­wa­nej ener­gii, takich osób zaczę­ło szyb­ko przy­by­wać. Nie bez zna­cze­nia są tu dota­cje i tanie pożycz­ki, jakie moż­na dostać na zakup i mon­taż foto­ogniw z pro­gra­mu enfo­sia Prosument.

Mimo wszyst­ko, jadąc z gru­pą dzien­ni­ka­rzy w odwie­dzi­ny do pro­su­men­ta, zasta­na­wia­łam się, co też skło­ni­ło tę oso­bę do inwe­sty­cji we wła­sne foto­ogni­wa? To pyta­nie chcia­łam zadać koniecznie.

Odwiedziliśmy w Szczecinie jed­ną z pierw­szych insta­la­cji sfi­nan­so­wa­nych z pro­gra­mu Prosument. Przywitała nas miła pani w moim wie­ku, uśmiech­nię­ta i otwar­ta na wścib­skie pyta­nia. Dlaczego zainwestowała?

- Zawsze chcia­łam to mieć – odpo­wie­dzia­ła szcze­rze. – Po dru­giej stro­nie gra­ni­cy foto­ogni­wa ma co dru­gi dom.

Posiadanie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej było więc dla niej natu­ral­nym wybo­rem. Jedni kupu­ją myj­ki Karchera, inni budu­ją sztucz­ne oczka i ota­cza­ją je kra­sna­la­mi, a ona chcia­ła mieć w swo­im domu insta­la­cję do pro­duk­cji prądu.

- Spodziewałam się, że raty za pożycz­kę będą wyso­ko­ści zaosz­czę­dzo­nych rachun­ków za prąd. Czyli, że będzie to ok. 150 zł mie­sięcz­nie. Ale lato nas roz­pie­ści­ło, jest dużo słoń­ca i mie­sięcz­nie zara­biam 50 zł.

Patrzyłam na nią i rozu­mia­łam jej radość. Z oso­by, któ­ra musi pła­cić rachun­ki za prąd, sta­ła się tą, któ­rej za pro­duk­cję pła­cą. Jej opty­mi­zmu nie znisz­czył nawet dys­try­bu­tor ener­gii, któ­ry w ostat­nim mie­sią­cu zamiast poli­czyć jej za wytwo­rzo­ną ener­gię poli­czył w dru­gą stro­nę – jak za kon­sump­cję. Nasza gospo­dy­ni wyra­zi­ła prze­ko­na­nie, że pomył­kę na pew­no da się wypro­sto­wać i odkrę­cić. Właśnie pisa­ła reklamację.

Świeciło słoń­ce w pięk­ne wrze­śnio­we popo­łu­dnie i zapra­gnę­łam tego same­go dla sie­bie. Z powo­du koniecz­no­ści prze­nie­sie­nia licz­ni­ka pro­su­ment­ka ze Szczecina wyda­ła  z wła­snej kie­sze­ni 300 zł. Wszystkie pozo­sta­łe kosz­ty zain­sta­lo­wa­nia foto­ogniw pokry­ła z pro­gra­mu Prosument. Przekonywała nas, że nie war­to się bać, że to napraw­dę działa.

Tylko żeby słoń­ca nam nie zabra­kło, jak dziś.

fot. Jan Ruszkowski

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...