- reklama -
Strona głównaKlimatBałtyk mocno odczuje zmiany klimatu

Bałtyk mocno odczuje zmiany klimatu

Jednym z naj­bar­dziej zna­nych skut­ków zmian kli­ma­tu jest wzrost pozio­mu mórz i oce­anów wyni­ka­ją­cy z top­nie­nia pokry­wy lodo­wej. Należy się spo­dzie­wać wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry powierzch­nio­wej war­stwy wody. W Morzu Bałtyckim będzie jesz­cze więk­szy defi­cyt tlenu. 

Bałtyk jest sto­sun­ko­wo małym i płyt­kim morzem śród­lą­do­wym, o powierzch­ni ponad 415 tys. km2. Charakteryzuje się nie­wiel­ką wymia­ną wód z oce­anem. Wzrost tem­pe­ra­tu­ry w zle­wi­sku Morza Bałtyckiego wyno­szą­cy 0,08°C/dekadę jest wyż­szy od śred­nie­go wzro­stu na całej Ziemi sza­co­wa­ne­go na 0,05°C.

Bałtyk czeka zmiana temperatury i poziomu wody

Prognozy zmian kli­ma­tu wska­zu­ją, iż tem­pe­ra­tu­ra powie­trza w regio­nie Morza Bałtyckiego będzie nadal wzra­stać. Przewiduje się, iż śred­nia rocz­na tem­pe­ra­tu­ra wzro­śnie w tym wie­ku o 3–5°C. Największe ocie­ple­nie pro­gno­zo­wa­ne jest w mie­sią­cach zimo­wych na pół­no­cy i wscho­dzie zle­wi­ska, a w mie­sią­cach let­nich w jego połu­dnio­wej części.

Wzrostu pozio­mu Morza Bałtyckiego w obec­nym stu­le­ciu oce­nia się na 0,6–1,1 m. Prognozy róż­nią się zależ­nie od podej­ścia do mode­lo­wa­nia, pozio­mu zaufa­nia i nie­pew­no­ści. Przy czym wzrost pozio­mu morza czę­ścio­wo kom­pen­su­ją ruchy izo­sta­tycz­ne sko­ru­py ziemskiej. 

Największe zmia­ny wystą­pią latem w Zatoce Botnickiej oraz Morzu Botnickim, a wio­sną – w Zatoce Fińskiej. Temperatura wody wzro­śnie latem o oko­ło 2°C na połu­dniu akwe­nu, a w jego pół­noc­nej czę­ści nawet o oko­ło 4°C. Zmiany tem­pe­ra­tu­ry dotkną przede wszyst­kim przy­po­wierzch­nio­wą war­stwę wody, toteż pro­ces ten wpły­nie rów­nież na wzrost stra­ty­fi­ka­cji ter­micz­nej morza.

Prognozowane zmia­ny kli­ma­tu praw­do­po­dob­nie spo­wo­du­ją mniej­sze zaso­le­nie Morza Bałtyckiego, naj­bar­dziej w rejo­nie cie­śnin duń­skich, a naj­mniej – w Bałtyku pół­noc­nym i wschod­nim. Przewidywane zmia­ny w zaso­le­niu wód mor­skich wyni­ka­ją z pro­gno­zo­wa­nych zmian w odpły­wie rzecz­nym. W całym zle­wi­sku pro­gno­zu­je się jego wzrost od kil­ku do kil­ku­na­stu procent.

Modele mate­ma­tycz­ne wska­zu­ją rów­nież na przy­szłą reduk­cję pokry­wy lodo­wej na Bałtyku, co jest zwią­za­ne przede wszyst­kim z rosną­cą tem­pe­ra­tu­rą powietrza.

Bałtyk bez tlenu 

Uczeni nie mają dobrych wia­do­mo­ści dla Morza Bałtyckiego. Nie uda­je się – jak dotąd – znacz­nie ogra­ni­czyć zanie­czysz­cze­nia morza fos­fo­ra­na­mi, a zanie­czysz­cze­nie azo­ta­na­mi spa­da tyl­ko zimą. 

Znaczące stę­że­nia bio­ge­nów, w połą­cze­niu z korzyst­ny­mi warun­ka­mi ter­micz­ny­mi, pro­wa­dzą m.in. do częst­szych zakwi­tów glo­nów i sinic. Mogą one powo­do­wać zatru­cia ludzi i zwie­rząt żyją­cych w Bałtyku. Ponadto, w pro­ce­sie ich roz­kła­du wyko­rzy­sty­wa­ne są zna­czą­ce ilo­ści tle­nu. Powstają więc obsza­ry o jego defi­cy­cie, w któ­rych życie orga­nicz­ne nie może się roz­wi­jać w popraw­ny sposób.

Czytaj tak­że: Sinice w Bałtyku. Na nie­któ­rych pla­żach nie moż­na się kąpać

Przy utrzy­ma­niu obec­ne­go stop­nia antro­po­pre­sji (sce­na­riusz „business-​as-​usual”) obszar bez­tle­no­wy podwoi się, a obsza­ry o defi­cy­cie tle­nu zwięk­szą się o oko­ło 30 proc. – poda­je IOŚ. Już obec­nie w związ­ku z defi­cy­tem tle­nu nawet 70 tys. km2 Bałtyku pozba­wio­ne jest makrofauny.

Modele mate­ma­tycz­ne uwzględ­nia­ją­ce postu­lo­wa­ne w ramach Bałtyckiego Planu Działań (The Baltic Sea Action Plan) dzia­ła­nia mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie antro­po­pre­sji na Morze Bałtyckie wska­zu­ją na przy­szłe nie­wiel­kie zmniej­sze­nie obsza­rów defi­cy­tu tle­nu w morzu.

Dokładny kie­ru­nek i inten­syw­ność nie­któ­rych zmian zacho­dzą­cych w Morzu Bałtyckim nie są do koń­ca pozna­ne – zazna­cza Instytut Ochrony Środowiska-​Państwowy Instytut Badawczy. Niejednokrotnie wyni­ki mode­li mate­ma­tycz­nych dają bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne wyni­ki. Z całą pew­no­ścią moż­na jed­nak stwier­dzić, że pil­ną potrze­bą jest ogra­ni­cze­nie antro­po­pre­sji zwią­za­nej z urba­ni­za­cją, roz­wo­jem inten­syw­ne­go rol­nic­twa oraz przemysłu.

OŚ-​PIB reali­zu­je pro­jekt pn.  „Baza wie­dzy o zmia­nach kli­ma­tu i adap­ta­cji do ich skut­ków oraz kana­łów jej upo­wszech­nia­nia w kon­tek­ście zwięk­sza­nia odpor­no­ści gospo­dar­ki, śro­do­wi­ska i spo­łe­czeń­stwa  na  zmia­ny kli­ma­tu oraz prze­ciw­dzia­ła­nia i mini­ma­li­zo­wa­nia skut­ków nad­zwy­czaj­nych zagro­żeń” dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków UE.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...