- reklama -
Strona głównaKlimatOcieplenie klimatu może przekroczyć 1,5...

Ocieplenie klimatu może przekroczyć 1,5 °C w najbliższych latach

- reklama -

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła naj­now­szą pro­gno­zę doty­czą­cą kli­ma­tu. Ocenia, że glo­bal­na tem­pe­ra­tu­ra przej­ścio­wo może osią­gnąć 1,5 °C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej w co naj­mniej jed­nym z naj­bliż­szych pię­ciu lat. Te szan­se rosną z cza­sem, teraz wyno­szą oko­ło 40 proc. Do tego praw­do­po­do­bień­stwo, że w latach 2021-​25 pobi­je­my rekord naj­cie­plej­sze­go roku, oce­nio­no na 90 proc. Jak dotąd naj­cie­plej­szy był 2016 rok. 

Ta corocz­na aktu­ali­za­cja wyko­rzy­stu­je wie­dzę kli­ma­to­lo­gów o mię­dzy­na­ro­do­wej reno­mie oraz naj­lep­sze sys­te­my pro­gno­zo­wa­nia z wio­dą­cych ośrod­ków kli­ma­tycz­nych na całym świecie.

Emisje wpływają na klimat

Globalne ocie­ple­nie ozna­cza wię­cej top­nie­ją­ce­go lodu, wyż­szy poziom mórz, wię­cej fal upa­łów i eks­tre­mal­nych warun­ków pogo­do­wych, co wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści, zdro­wie, śro­do­wi­sko i zrów­no­wa­żo­ny rozwój. 

Wszystko wska­zu­je więc na to, że zbli­ża­my się do dol­nej gra­ni­cy, jaką wyzna­czy­ło poro­zu­mie­nia pary­skie z 2015 roku.

Powinien to być kolej­ny sygnał ostrze­gaw­czy, że świat musi przy­spie­szyć zobo­wią­za­nie do ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i osią­gnię­cia neu­tral­no­ści węglo­wej. Postęp tech­no­lo­gicz­ny umoż­li­wia obec­nie śle­dze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych z powro­tem do ich źró­deł, co jest spo­so­bem pre­cy­zyj­ne­go ukie­run­ko­wa­nia wysił­ków redukcyjnych

Ocieplenie odczuwamy na własnej skórze

W 2020 r. – jed­nym z trzech naj­cie­plej­szych lat w histo­rii – śred­nia tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie wyno­si­ła 1,2 °C powy­żej pozio­mu przed­in­du­strial­ne­go. WMO pod­kre­śla przy­spie­sze­nie wskaź­ni­ków doty­czą­cych zmian klimatu.

Lepsze pro­gno­zy dla klimatu

Szansa na chwi­lo­we osią­gnię­cie 1,5 ° C wzro­sła mniej wię­cej dwu­krot­nie w porów­na­niu z ubie­głym rokiem. Wynika to głów­nie z wyko­rzy­sta­nia lep­szych danych, a nie z nagłych zmian wskaź­ni­ków kli­ma­tycz­nych. Jednocześnie jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne (10%), że śred­nie rocz­ne ocie­ple­nie w tym okre­sie wynie­sie 1,5 °C. Będzie to w prze­dzia­le 0,9–1,8 °C.

Ocena wzro­stu glo­bal­nej tem­pe­ra­tu­ry w kon­tek­ście zmian kli­ma­tycz­nych odno­si się do dłu­go­ter­mi­no­wej śred­niej glo­bal­nej tem­pe­ra­tu­ry, a nie do śred­nich z poszcze­gól­nych lat czy mie­się­cy. Niemniej tym­cza­so­we prze­kro­cze­nie pozio­mu 1,5 stop­nia może być widocz­ne już w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat – prof. Adam Scaife Met Office.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...