- reklama -
Strona głównaKlimatOcieplenie klimatu może przekroczyć 1,5...

Ocieplenie klimatu może przekroczyć 1,5 °C w najbliższych latach

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła naj­now­szą pro­gno­zę doty­czą­cą kli­ma­tu. Ocenia, że glo­bal­na tem­pe­ra­tu­ra przej­ścio­wo może osią­gnąć 1,5 °C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej w co naj­mniej jed­nym z naj­bliż­szych pię­ciu lat. Te szan­se rosną z cza­sem, teraz wyno­szą oko­ło 40 proc. Do tego praw­do­po­do­bień­stwo, że w latach 2021–25 pobi­je­my rekord naj­cie­plej­sze­go roku, oce­nio­no na 90 proc. Jak dotąd naj­cie­plej­szy był 2016 rok. 

Ta corocz­na aktu­ali­za­cja wyko­rzy­stu­je wie­dzę kli­ma­to­lo­gów o mię­dzy­na­ro­do­wej reno­mie oraz naj­lep­sze sys­te­my pro­gno­zo­wa­nia z wio­dą­cych ośrod­ków kli­ma­tycz­nych na całym świecie.

Emisje wpływają na klimat

Globalne ocie­ple­nie ozna­cza wię­cej top­nie­ją­ce­go lodu, wyż­szy poziom mórz, wię­cej fal upa­łów i eks­tre­mal­nych warun­ków pogo­do­wych, co wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści, zdro­wie, śro­do­wi­sko i zrów­no­wa­żo­ny rozwój. 

Wszystko wska­zu­je więc na to, że zbli­ża­my się do dol­nej gra­ni­cy, jaką wyzna­czy­ło poro­zu­mie­nia pary­skie z 2015 roku.

Powinien to być kolej­ny sygnał ostrze­gaw­czy, że świat musi przy­spie­szyć zobo­wią­za­nie do ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i osią­gnię­cia neu­tral­no­ści węglo­wej. Postęp tech­no­lo­gicz­ny umoż­li­wia obec­nie śle­dze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych z powro­tem do ich źró­deł, co jest spo­so­bem pre­cy­zyj­ne­go ukie­run­ko­wa­nia wysił­ków redukcyjnych

Ocieplenie odczuwamy na własnej skórze

W 2020 r. – jed­nym z trzech naj­cie­plej­szych lat w histo­rii – śred­nia tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie wyno­si­ła 1,2 °C powy­żej pozio­mu przed­in­du­strial­ne­go. WMO pod­kre­śla przy­spie­sze­nie wskaź­ni­ków doty­czą­cych zmian klimatu.

Lepsze pro­gno­zy dla klimatu

Szansa na chwi­lo­we osią­gnię­cie 1,5 ° C wzro­sła mniej wię­cej dwu­krot­nie w porów­na­niu z ubie­głym rokiem. Wynika to głów­nie z wyko­rzy­sta­nia lep­szych danych, a nie z nagłych zmian wskaź­ni­ków kli­ma­tycz­nych. Jednocześnie jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne (10%), że śred­nie rocz­ne ocie­ple­nie w tym okre­sie wynie­sie 1,5 °C. Będzie to w prze­dzia­le 0,9–1,8 °C.

Ocena wzro­stu glo­bal­nej tem­pe­ra­tu­ry w kon­tek­ście zmian kli­ma­tycz­nych odno­si się do dłu­go­ter­mi­no­wej śred­niej glo­bal­nej tem­pe­ra­tu­ry, a nie do śred­nich z poszcze­gól­nych lat czy mie­się­cy. Niemniej tym­cza­so­we prze­kro­cze­nie pozio­mu 1,5 stop­nia może być widocz­ne już w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat – prof. Adam Scaife Met Office.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...