- reklama -
Strona głównaŚwiatZimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022...

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 bez śniegu

Za oknem pada śnieg, taki prawdziwy, z nieba. W Pekinie za chwilę zaczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, bez śniegu, tego prawdziwego.

Igrzyska bez śnie­gu – tego praw­dzi­we­go nie sztucz­ne­go, to już znak naszych cza­sów. Koszty wytwo­rze­nia ilu­zji, by na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 śnieg był, idą w miliardy. 

Pekin w 2008 roku było gospo­da­rzem Letnich Igrzysk Olimpijskich. W tym roku 4 lute­go na tym samym sta­dio­nie oglą­da­my otwar­cie XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Tym samym sto­li­ca Chin Bejing sta­nie się pierw­szym miastem-​organizatorem igrzysk let­nich i zimo­wych igrzysk olim­pij­skich. Powiecie, wow! Świetnie! Otóż i tak, i nie. 

Niewiele jest miejsc na świe­cie, któ­re posia­da­ją infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną, nie­zbęd­ną do orga­ni­za­cji igrzysk i jed­no­cze­śnie warun­ki pogo­do­we let­nie i zimo­we. Z tego pro­ste­go powo­du let­nie igrzy­ska orga­ni­zo­wa­ne są tam, gdzie jest cie­pło, a zimo­we – tam, gdzie jest śnieg. A w sto­li­cy Chin śnie­gu nie ma.

Idealny śnieg? Pekin 2022 musi to mieć

To zna­czy śnieg jest, tyl­ko nie praw­dzi­wy a sztucz­ny. Tym razem w miej­sco­wo­ściach Zhangjiakou i Yanqing, gdzie zapla­no­wa­no głów­ne zimo­we kon­ku­ren­cje, śnie­gu nie ma. To zna­czy jest, ponie­waż chiń­ska pań­stwo­wa tele­wi­zja „China Global Television Network“ poka­zu­je, że tak jest. 

Ale my wie­my, że taki śnieg to u nas cza­sa­mi w maju padał. Jest go mało i bez sztucz­ne­go naśnie­ża­nia nie odby­ły­by się żad­ne kon­ku­ren­cje. Nie było­by igrzysk olimpijskich.

Czytaj tak­że: Tylko jeden kraj na dobrej dro­dze do rato­wa­nia klimatu

Aby Zimowe Igrzyska Olimpijskie się odby­ły potrze­ba dużo śnie­gu, róż­ne­go, ubi­te­go, zlo­do­wa­cia­łe­go, twar­de­go pod spodem, ale nie na wierz­chu i odwrot­nie. Każda zimo­wa kon­ku­ren­cja, aby była atrak­cyj­na, musi mieć śnieg. Nie tyl­ko tyle, il jest pod sto­pa­mi olim­pij­czy­ków, ale w tle rów­nież. Tymczasem raport Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wska­zu­je wyraź­nie, że śnie­gu natu­ral­ne­go nie będzie a i ze sztucz­nym mogą być problemy.

Strefy Zhangjiakou i Yanqing cha­rak­te­ry­zu­ją się mini­mal­ny­mi rocz­ny­mi opa­da­mi śnie­gu, a pod­czas igrzysk będą cał­ko­wi­cie opie­rać się na sztucz­nym śnie­gu. Nie będzie moż­li­wo­ści ścią­gnię­cia śnie­gu z wyż­szych wznie­sień, więc plan awa­ryj­ny opie­rał­by się na skła­do­wa­niu śnie­gu stwo­rzo­ne­go przez czło­wie­ka. Pekin przed­sta­wił dane pogo­do­we z lat 2014–2015 wska­zu­ją­ce na szcze­gól­ne zagro­że­nie dla Yanqing pod wzglę­dem jako­ści i ilo­ści śniegu.

raport: „REPORT OF THE 2022 EVALUATION COMMISSION“

Pozostaje tyl­ko zadać pyta­nie do MKOl: dla­cze­go wybra­no Pekin, sko­ro nawet ich wła­sny raport wska­zy­wał na zagro­że­nia spo­wo­do­wa­ne bra­kiem śnie­gu, nie­zbęd­ne­go do roze­gra­nia wie­lu olim­pij­skich dyscyplin?

Śnieżna bieda jest droga

O bra­ku śnie­gu tam, gdzie on powi­nien być, mówi­my „śnież­na bie­da“. Chiny bied­ne jed­nak nie są. Zbudowanie ze sztucz­ne­go śnie­gu całej infra­struk­tu­ry olim­pij­skiej i utrzy­ma­nie jej to kosz­ty ogrom­ne. Do tej pory Chiny dekla­ru­ją, że wyda­ły pra­wie 4 miliar­dy dola­rów na przy­go­to­wa­nia. Mówi się jed­nak o pomno­że­niu tej kwo­ty przez 10, ponie­waż w tych wyli­cze­niach bra­ku­je kosz­tów wytwo­rze­nia sztucz­ne­go śnie­gu. A kosz­ty tej śnież­nej ilu­zji są niemałe. 

Pekinie nie tyl­ko nie ma śnie­gu, ale też nie ma wody do jego wytwo­rze­nia, a wody potrze­ba nie­ma­ło. Raport z Loughborough University, nie pozo­sta­wia złudzeń: 

Do pokry­cia 800 tys. m2 powierzch­ni tras potrze­ba 1,2 milio­na metrów sze­ścien­nych śnie­gu, wytwo­rze­nie któ­re­go pochło­nie oko­ło 220 milio­nów litrów wody. Codziennie pra­cu­je 300 arma­tek i 130 wytwor­nic śniegu.

Implozja

Film Adama McKaya „Nie patrz w górę“ uświa­do­mił mi, że ludzie zacho­wu­ją się jak ta słyn­na orkie­stra na Titanicu. Bawimy się do koń­ca. Bez wzglę­du na rapor­ty i gło­sy zdro­we­go rozsądku. 

Zdrowy roz­są­dek pod­po­wia­da mi, aby nie szu­so­wać po sztucz­nym śnie­gu i mówić że jest faj­nie. Podpowiada mi, aby nie nazy­wać sztucz­nych rze­czy natu­ral­ny­mi, aby nie wspie­rać tego, co dopro­wa­dza do degra­da­cji planety.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...