- reklama -
Strona głównaKlimatTylko jeden kraj na dobrej...

Tylko jeden kraj na dobrej drodze do uratowania klimatu

Tylko jeden kraj na świe­cie jest na dobrej dro­dze do pod­ję­cia dzia­łań rato­wa­nia kli­ma­tu i ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia o nie wię­cej niż 1,5°C. Żaden kraj nale­żą­cy do G20 czy­li gru­py naj­bo­gat­szych państw świa­ta, nie ma odpo­wied­niej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Raport na temat tego, jak wypa­da poro­zu­mie­nie pary­skie w prak­ty­ce, przy­go­to­wa­ła orga­ni­za­cja Climate Action Tracker.

Spośród 37 kra­jów oce­nia­nych przez CAT tyl­ko Gambia pod­ję­ła dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu zgod­ne z poro­zu­mie­niem pary­skim. W przy­pad­ku kolej­nych 7 kra­jów: Kostaryki, Etiopii, Kenii, Maroka, Nepalu, Nigeria i Wielkiej Brytanii ogól­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu są „pra­wie wystar­cza­ją­ce“. To ozna­cza, że ​​wyma­ga­ją umiar­ko­wa­nej poprawy.

Porozumienie paryskie w martwym punkcie

Nadal jed­nak trzy czwar­te kra­jów oce­nia­nych przez CAT ma znacz­ne luki w dzia­ła­niach na rzecz klimatu. 

Czytaj tak­że: Ocieplanie kli­ma­tu może prze­kro­czyć 1,5°C w naj­bliż­szych latach

Gambia na począt­ku tego tygo­dnia przed­ło­ży­ła swój zak­tu­ali­zo­wa­ny naro­do­wy cel do ONZ, wyzna­cza­jąc do 2030 r. plan obni­że­nia emi­sji o 47,2 proc. poni­żej pozio­mów BAU, czy­li busi­ness as usu­al. Unia Europejska i Stany Zjednoczone, znacz­nie zak­tu­ali­zo­wa­ły swo­je cele klimatyczne.

Szczególne oba­wy budzą Australia, Brazylia, Indonezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Rosja, Singapur, Szwajcaria i Wietnam ponie­waż w ogó­le nie uda­ło im się pod­nieść ambi­cji, przed­sta­wia­jąc te same lub nawet mniej ambit­ne cele na 2030 r. niż te, któ­re wysu­nę­li w 2015 r. Kraje te muszą prze­my­śleć swój wybór – Bill Hare, dyrek­tor gene­ral­ny Climate Analytics, part­ne­ra CAT.

Badanie wyka­za­ło rów­nież, że tem­po aktu­ali­za­cji celów do 2030 r. doty­czą­cych dzia­łań na rzecz kli­ma­tu utknę­ło w mar­twym punk­cie. Od maja tego roku, a żaden z głów­nych emi­ten­tów ani gospo­dar­ka nie przed­sta­wi­ła nowych celów. Szacuje, że emi­sje CO2 będą w 2030 roku mniej wię­cej takie same jak teraz. Tymczasem powin­ny zma­leć o połowę.

Węgiel i gaz mają się dobrze

Chiny i Indie mają ogrom­ne pla­ny inwe­sty­cji węglo­wych. Również Azja Południowo-​Wschodnia, w tym Indonezja, Wietnam, Japonia i Korea Południowa nadal pla­nu­ją korzy­stać z naj­bar­dziej zanie­czysz­cza­ją­cych paliw kopalnych.

Gaz tym­cza­sem jest pro­mo­wa­ny jako „pali­wo pomo­sto­we”, a CAT pod­kre­śla, że nale­ży go jak naj­szyb­ciej wyco­fać. Australia, naj­więk­szy świa­to­wy eks­por­ter gazu, nadal wyda­je pie­nią­dze na roz­wi­ja­ją­ce się pro­jek­ty gazo­we. Nawet UE nadal pla­nu­je prze­zna­czyć środ­ki na nową infra­struk­tu­rę gazową.

W związ­ku z tym świat jest na dobrej dro­dze, aby emi­to­wać w 2030 roku dwa razy wię­cej, niż wyma­ga tego limit 1,5°C.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
1 KOMENTARZ
  1. Porozumienia kli­ma­tycz­ne. Czy mają sens w sytu­acji, gdy naj­więk­sze gospo­dar­ki lub jed­ne z więk­szych nie przy­stę­pu­ją do nich? Świat zmie­rza ku zagła­dzie, ze wzglę­du na brak jed­no­myśl­no­ści. Bo jak zmu­sić Brazylię, aby wstrzy­ma­ła wycin­kę Amazonii? Jak zmu­sić Rosję do porzu­ce­nia węgla? Stany Zjednoczone, Chiny? Czy te kra­je w ogó­le robią coś w spra­wie ochro­ny kli­ma­tu? Pojedyncze małe powierzch­nio­wo pań­stwa będą się wykrwa­wiać w imię eko­lo­gii i dba­ło­ści o śro­do­wi­sko, pod­czas gdy więk­si będą truć nadal… Brak spój­nej poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej powo­du­je, że zie­mia i jej kli­mat oraz śro­do­wi­sko sto­ją na życio­wym zakręcie…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...