- reklama -
Strona głównaKlimatTylko jeden kraj na dobrej...

Tylko jeden kraj na dobrej drodze do uratowania klimatu

Tylko jeden kraj na świe­cie jest na dobrej dro­dze do pod­ję­cia dzia­łań rato­wa­nia kli­ma­tu i ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia o nie wię­cej niż 1,5°C. Żaden kraj nale­żą­cy do G20 czy­li gru­py naj­bo­gat­szych państw świa­ta, nie ma odpo­wied­niej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Raport na temat tego, jak wypa­da poro­zu­mie­nie pary­skie w prak­ty­ce, przy­go­to­wa­ła orga­ni­za­cja Climate Action Tracker.

Spośród 37 kra­jów oce­nia­nych przez CAT tyl­ko Gambia pod­ję­ła dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu zgod­ne z poro­zu­mie­niem pary­skim. W przy­pad­ku kolej­nych 7 kra­jów: Kostaryki, Etiopii, Kenii, Maroka, Nepalu, Nigeria i Wielkiej Brytanii ogól­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu są „pra­wie wystar­cza­ją­ce“. To ozna­cza, że ​​wyma­ga­ją umiar­ko­wa­nej poprawy.

Porozumienie paryskie w martwym punkcie

Nadal jed­nak trzy czwar­te kra­jów oce­nia­nych przez CAT ma znacz­ne luki w dzia­ła­niach na rzecz klimatu. 

Czytaj tak­że: Ocieplanie kli­ma­tu może prze­kro­czyć 1,5°C w naj­bliż­szych latach

Gambia na począt­ku tego tygo­dnia przed­ło­ży­ła swój zak­tu­ali­zo­wa­ny naro­do­wy cel do ONZ, wyzna­cza­jąc do 2030 r. plan obni­że­nia emi­sji o 47,2 proc. poni­żej pozio­mów BAU, czy­li busi­ness as usu­al. Unia Europejska i Stany Zjednoczone, znacz­nie zak­tu­ali­zo­wa­ły swo­je cele klimatyczne.

Szczególne oba­wy budzą Australia, Brazylia, Indonezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Rosja, Singapur, Szwajcaria i Wietnam ponie­waż w ogó­le nie uda­ło im się pod­nieść ambi­cji, przed­sta­wia­jąc te same lub nawet mniej ambit­ne cele na 2030 r. niż te, któ­re wysu­nę­li w 2015 r. Kraje te muszą prze­my­śleć swój wybór – Bill Hare, dyrek­tor gene­ral­ny Climate Analytics, part­ne­ra CAT.

Badanie wyka­za­ło rów­nież, że tem­po aktu­ali­za­cji celów do 2030 r. doty­czą­cych dzia­łań na rzecz kli­ma­tu utknę­ło w mar­twym punk­cie. Od maja tego roku, a żaden z głów­nych emi­ten­tów ani gospo­dar­ka nie przed­sta­wi­ła nowych celów. Szacuje, że emi­sje CO2 będą w 2030 roku mniej wię­cej takie same jak teraz. Tymczasem powin­ny zma­leć o połowę.

Węgiel i gaz mają się dobrze

Chiny i Indie mają ogrom­ne pla­ny inwe­sty­cji węglo­wych. Również Azja Południowo-​Wschodnia, w tym Indonezja, Wietnam, Japonia i Korea Południowa nadal pla­nu­ją korzy­stać z naj­bar­dziej zanie­czysz­cza­ją­cych paliw kopalnych.

Gaz tym­cza­sem jest pro­mo­wa­ny jako „pali­wo pomo­sto­we”, a CAT pod­kre­śla, że nale­ży go jak naj­szyb­ciej wyco­fać. Australia, naj­więk­szy świa­to­wy eks­por­ter gazu, nadal wyda­je pie­nią­dze na roz­wi­ja­ją­ce się pro­jek­ty gazo­we. Nawet UE nadal pla­nu­je prze­zna­czyć środ­ki na nową infra­struk­tu­rę gazową.

W związ­ku z tym świat jest na dobrej dro­dze, aby emi­to­wać w 2030 roku dwa razy wię­cej, niż wyma­ga tego limit 1,5°C.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
1 KOMENTARZ
  1. Porozumienia kli­ma­tycz­ne. Czy mają sens w sytu­acji, gdy naj­więk­sze gospo­dar­ki lub jed­ne z więk­szych nie przy­stę­pu­ją do nich? Świat zmie­rza ku zagła­dzie, ze wzglę­du na brak jed­no­myśl­no­ści. Bo jak zmu­sić Brazylię, aby wstrzy­ma­ła wycin­kę Amazonii? Jak zmu­sić Rosję do porzu­ce­nia węgla? Stany Zjednoczone, Chiny? Czy te kra­je w ogó­le robią coś w spra­wie ochro­ny kli­ma­tu? Pojedyncze małe powierzch­nio­wo pań­stwa będą się wykrwa­wiać w imię eko­lo­gii i dba­ło­ści o śro­do­wi­sko, pod­czas gdy więk­si będą truć nadal… Brak spój­nej poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej powo­du­je, że zie­mia i jej kli­mat oraz śro­do­wi­sko sto­ją na życio­wym zakręcie…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...