- reklama -
Strona głównaKlimatTylko jeden kraj na dobrej...

Tylko jeden kraj na dobrej drodze do uratowania klimatu

Tylko jeden kraj na świe­cie jest na dobrej dro­dze do pod­ję­cia dzia­łań rato­wa­nia kli­ma­tu i ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia o nie wię­cej niż 1,5°C. Żaden kraj nale­żą­cy do G20 czy­li gru­py naj­bo­gat­szych państw świa­ta, nie ma odpo­wied­niej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Raport na temat tego, jak wypa­da poro­zu­mie­nie pary­skie w prak­ty­ce, przy­go­to­wa­ła orga­ni­za­cja Climate Action Tracker.

Spośród 37 kra­jów oce­nia­nych przez CAT tyl­ko Gambia pod­ję­ła dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu zgod­ne z poro­zu­mie­niem pary­skim. W przy­pad­ku kolej­nych 7 kra­jów: Kostaryki, Etiopii, Kenii, Maroka, Nepalu, Nigeria i Wielkiej Brytanii ogól­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu są “pra­wie wystar­cza­ją­ce”. To ozna­cza, że ​​wyma­ga­ją umiar­ko­wa­nej poprawy.

Porozumienie paryskie w martwym punkcie

Nadal jed­nak trzy czwar­te kra­jów oce­nia­nych przez CAT ma znacz­ne luki w dzia­ła­niach na rzecz klimatu. 

Czytaj tak­że: Ocieplanie kli­ma­tu może prze­kro­czyć 1,5°C w naj­bliż­szych latach

Gambia na począt­ku tego tygo­dnia przed­ło­ży­ła swój zak­tu­ali­zo­wa­ny naro­do­wy cel do ONZ, wyzna­cza­jąc do 2030 r. plan obni­że­nia emi­sji o 47,2 proc. poni­żej pozio­mów BAU, czy­li busi­ness as usu­al. Unia Europejska i Stany Zjednoczone, znacz­nie zak­tu­ali­zo­wa­ły swo­je cele klimatyczne.

Szczególne oba­wy budzą Australia, Brazylia, Indonezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Rosja, Singapur, Szwajcaria i Wietnam ponie­waż w ogó­le nie uda­ło im się pod­nieść ambi­cji, przed­sta­wia­jąc te same lub nawet mniej ambit­ne cele na 2030 r. niż te, któ­re wysu­nę­li w 2015 r. Kraje te muszą prze­my­śleć swój wybór – Bill Hare, dyrek­tor gene­ral­ny Climate Analytics, part­ne­ra CAT.

Badanie wyka­za­ło rów­nież, że tem­po aktu­ali­za­cji celów do 2030 r. doty­czą­cych dzia­łań na rzecz kli­ma­tu utknę­ło w mar­twym punk­cie. Od maja tego roku, a żaden z głów­nych emi­ten­tów ani gospo­dar­ka nie przed­sta­wi­ła nowych celów. Szacuje, że emi­sje CO2 będą w 2030 roku mniej wię­cej takie same jak teraz. Tymczasem powin­ny zma­leć o połowę.

Węgiel i gaz mają się dobrze

Chiny i Indie mają ogrom­ne pla­ny inwe­sty­cji węglo­wych. Również Azja Południowo-​Wschodnia, w tym Indonezja, Wietnam, Japonia i Korea Południowa nadal pla­nu­ją korzy­stać z naj­bar­dziej zanie­czysz­cza­ją­cych paliw kopalnych.

Gaz tym­cza­sem jest pro­mo­wa­ny jako „pali­wo pomo­sto­we”, a CAT pod­kre­śla, że nale­ży go jak naj­szyb­ciej wyco­fać. Australia, naj­więk­szy świa­to­wy eks­por­ter gazu, nadal wyda­je pie­nią­dze na roz­wi­ja­ją­ce się pro­jek­ty gazo­we. Nawet UE nadal pla­nu­je prze­zna­czyć środ­ki na nową infra­struk­tu­rę gazową.

W związ­ku z tym świat jest na dobrej dro­dze, aby emi­to­wać w 2030 roku dwa razy wię­cej, niż wyma­ga tego limit 1,5°C.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Nad morzem

Nad morzem jest...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Porozumienia kli­ma­tycz­ne. Czy mają sens w sytu­acji, gdy naj­więk­sze gospo­dar­ki lub jed­ne z więk­szych nie przy­stę­pu­ją do nich? Świat zmie­rza ku zagła­dzie, ze wzglę­du na brak jed­no­myśl­no­ści. Bo jak zmu­sić Brazylię, aby wstrzy­ma­ła wycin­kę Amazonii? Jak zmu­sić Rosję do porzu­ce­nia węgla? Stany Zjednoczone, Chiny? Czy te kra­je w ogó­le robią coś w spra­wie ochro­ny kli­ma­tu? Pojedyncze małe powierzch­nio­wo pań­stwa będą się wykrwa­wiać w imię eko­lo­gii i dba­ło­ści o śro­do­wi­sko, pod­czas gdy więk­si będą truć nadal… Brak spój­nej poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej powo­du­je, że zie­mia i jej kli­mat oraz śro­do­wi­sko sto­ją na życio­wym zakręcie…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł