- reklama -
Strona głównaTechnologiePolskie kopalnie gazu popracują dłużej

Polskie kopalnie gazu popracują dłużej

Sztuczna inte­li­gen­cja pomo­że lepiej wyko­rzy­stać pol­skie zło­ża gazu ziem­ne­go. Dzięki temu kopal­nie popra­cu­ją śred­nio o 10 lat dłu­żej. W przy­szło­ści takie wyczer­pa­ne zło­ża mogą posłu­żyć nako maga­zy­ny dwu­tlen­ku węgla w pro­jek­tach CCS.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poszu­ku­je i eks­plo­atu­je lądo­we zło­ża ropy naf­to­wej i gazu ziem­ne­go na tere­nie Karpat, przed­gó­rza Karpat, Sudetów i Niżu Polskiego, gdzie ma ponad 50 kopal­ni. Polski gaz PGNiG wydo­by­wa mię­dzy inny­mi w kopal­niach Paproć, Wielichowo, Kościan-​Brońsko w Wielkopolsce oraz Przemyśl i Zalesie na Podkarpaciu. 

Więcej gazu pomo­że wydo­by­wać pro­jekt Smart Field – roz­wi­nię­cie wcze­śniej­sze­go pro­jek­tu Cyfrowe Złoże. Sztuczna inte­li­gen­cja, ucze­nie maszy­no­we i nie­ogra­ni­czo­na moc obli­cze­nio­wa umoż­li­wią dokład­ną ana­li­zę całe­go pro­ce­su pro­duk­cji gazu – od zło­ża po prze­sył. To pozwo­li na opty­ma­li­za­cję pracy. 

Więcej gazu

Platforma Cyfrowe Złoże PGNiG inte­gru­je pra­cę spe­cja­li­stów od wydo­by­cia węglo­wo­do­rów – ropy i gazu. Wykorzystuje dane infor­ma­tycz­ne do ana­li­zy róż­nych warian­tów odwier­tów i zago­spo­da­ro­wa­nia złóż. W efek­cie pozwa­la to na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści zaso­bów ropy i gazu, a pol­skie kopal­nie pod­no­szą efek­tyw­ność wydo­by­cia. To z kolei prze­kła­da się na mniej­sze emi­sje gazów cie­plar­nia­nych zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią poszukiwawczo-wydobywczą.

Gaz ziem­ny może ode­grać klu­czo­wą rolę w pro­ce­sie szyb­kiej dekar­bo­ni­za­cji kra­jo­wej gospo­dar­ki. Chcemy, aby dostar­cza­ne przez nas pali­wo cha­rak­te­ry­zo­wa­ło się jak naj­mniej­szym śla­dem węglo­wym w całym łań­cu­chu war­to­ści. Dlatego dzia­ła­nia na rzecz ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w seg­men­cie upstre­am są jed­nym z naszych prio­ry­te­tów – Paweł Majewski, pre­zes PGNiG.

Rocznie Polska wydo­by­wa nie­ca­łe 4 miliar­dy metrów sze­ścien­nych gazu ziem­ne­go. Natomiast całe zuży­cie gazu wyno­si w przy­bli­że­niu 20 mld m3. Nasze udo­ku­men­to­wa­ne zaso­by gazu wyno­szą 88 mld m3. Zastosowanie tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych do wspar­cia dzia­łal­no­ści poszukiwawczo-​wydobywczej PGNiG, prze­ło­ży się w latach 2019–2022 na wzrost zaso­bów wydo­by­wal­nych gazu ziem­ne­go w kra­ju o ponad 11 mld m3. 

Kopalnie mogą magazynować CO2

Spółka gazo­wa myśli już o tym, jak zmniej­szać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Teraz inwe­stu­je odna­wial­ne źró­dła ener­gii, mię­dzy inny­mi w Kawęczynie pod Warszawą budu­je wła­sną far­mę foto­wol­ta­icz­ną o mocy 1 MW. 

Puste kopal­nie gazu i wyczer­pa­ne zło­ża ropy mogą w przy­szło­ści posłu­żyć jako maga­zy­ny CO2. Zainteresowane tym roz­wią­za­niem są spół­ki che­micz­ne i naf­to­we. CCS – czy­li wychwy­ty­wa­nie i skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla pozwo­li na prze­dłu­że­nie dzia­łal­no­ści PGNiG.

Trzy razy Paryż. Taka gigan­tycz­na kopalnia

Już teraz PGNiG sto­su­je tech­no­lo­gię EOR (enhan­ced oil reco­ve­ry), któ­ra pole­ga na zatła­cza­niu CO2 do złóż w celu inten­sy­fi­ka­cji wydo­by­cia ropy. Jednocześnie spół­ka przy­go­to­wu­je się do komer­cyj­ne­go zatła­cza­nia CO2 do wyczer­pa­nych pokła­dów pod zie­mią, jed­nak na to potrze­ba cza­su i regu­la­cji w pra­wie, któ­rych w Polsce teraz nie ma. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...