- reklama -
Strona głównaTechnologiePolskie kopalnie gazu popracują dłużej

Polskie kopalnie gazu popracują dłużej

Sztuczna inte­li­gen­cja pomo­że lepiej wyko­rzy­stać pol­skie zło­ża gazu ziem­ne­go. Dzięki temu kopal­nie popra­cu­ją śred­nio o 10 lat dłu­żej. W przy­szło­ści takie wyczer­pa­ne zło­ża mogą posłu­żyć nako maga­zy­ny dwu­tlen­ku węgla w pro­jek­tach CCS.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poszu­ku­je i eks­plo­atu­je lądo­we zło­ża ropy naf­to­wej i gazu ziem­ne­go na tere­nie Karpat, przed­gó­rza Karpat, Sudetów i Niżu Polskiego, gdzie ma ponad 50 kopal­ni. Polski gaz PGNiG wydo­by­wa mię­dzy inny­mi w kopal­niach Paproć, Wielichowo, Kościan-​Brońsko w Wielkopolsce oraz Przemyśl i Zalesie na Podkarpaciu. 

Więcej gazu pomo­że wydo­by­wać pro­jekt Smart Field – roz­wi­nię­cie wcze­śniej­sze­go pro­jek­tu Cyfrowe Złoże. Sztuczna inte­li­gen­cja, ucze­nie maszy­no­we i nie­ogra­ni­czo­na moc obli­cze­nio­wa umoż­li­wią dokład­ną ana­li­zę całe­go pro­ce­su pro­duk­cji gazu – od zło­ża po prze­sył. To pozwo­li na opty­ma­li­za­cję pracy. 

Więcej gazu

Platforma Cyfrowe Złoże PGNiG inte­gru­je pra­cę spe­cja­li­stów od wydo­by­cia węglo­wo­do­rów – ropy i gazu. Wykorzystuje dane infor­ma­tycz­ne do ana­li­zy róż­nych warian­tów odwier­tów i zago­spo­da­ro­wa­nia złóż. W efek­cie pozwa­la to na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści zaso­bów ropy i gazu, a pol­skie kopal­nie pod­no­szą efek­tyw­ność wydo­by­cia. To z kolei prze­kła­da się na mniej­sze emi­sje gazów cie­plar­nia­nych zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią poszukiwawczo-wydobywczą.

Gaz ziem­ny może ode­grać klu­czo­wą rolę w pro­ce­sie szyb­kiej dekar­bo­ni­za­cji kra­jo­wej gospo­dar­ki. Chcemy, aby dostar­cza­ne przez nas pali­wo cha­rak­te­ry­zo­wa­ło się jak naj­mniej­szym śla­dem węglo­wym w całym łań­cu­chu war­to­ści. Dlatego dzia­ła­nia na rzecz ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w seg­men­cie upstre­am są jed­nym z naszych prio­ry­te­tów – Paweł Majewski, pre­zes PGNiG.

Rocznie Polska wydo­by­wa nie­ca­łe 4 miliar­dy metrów sze­ścien­nych gazu ziem­ne­go. Natomiast całe zuży­cie gazu wyno­si w przy­bli­że­niu 20 mld m3. Nasze udo­ku­men­to­wa­ne zaso­by gazu wyno­szą 88 mld m3. Zastosowanie tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych do wspar­cia dzia­łal­no­ści poszukiwawczo-​wydobywczej PGNiG, prze­ło­ży się w latach 2019–2022 na wzrost zaso­bów wydo­by­wal­nych gazu ziem­ne­go w kra­ju o ponad 11 mld m3. 

Kopalnie mogą magazynować CO2

Spółka gazo­wa myśli już o tym, jak zmniej­szać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Teraz inwe­stu­je odna­wial­ne źró­dła ener­gii, mię­dzy inny­mi w Kawęczynie pod Warszawą budu­je wła­sną far­mę foto­wol­ta­icz­ną o mocy 1 MW. 

Puste kopal­nie gazu i wyczer­pa­ne zło­ża ropy mogą w przy­szło­ści posłu­żyć jako maga­zy­ny CO2. Zainteresowane tym roz­wią­za­niem są spół­ki che­micz­ne i naf­to­we. CCS – czy­li wychwy­ty­wa­nie i skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla pozwo­li na prze­dłu­że­nie dzia­łal­no­ści PGNiG.

Trzy razy Paryż. Taka gigan­tycz­na kopalnia

Już teraz PGNiG sto­su­je tech­no­lo­gię EOR (enhan­ced oil reco­ve­ry), któ­ra pole­ga na zatła­cza­niu CO2 do złóż w celu inten­sy­fi­ka­cji wydo­by­cia ropy. Jednocześnie spół­ka przy­go­to­wu­je się do komer­cyj­ne­go zatła­cza­nia CO2 do wyczer­pa­nych pokła­dów pod zie­mią, jed­nak na to potrze­ba cza­su i regu­la­cji w pra­wie, któ­rych w Polsce teraz nie ma. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Nad morzem

Nad morzem jest...
A jeszcze lepsze jest to...