- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo dziesiąta firma w Polsce...

Co dziesiąta firma w Polsce nic nie robi dla klimatu

Cele zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska są waż­ne dla więk­szo­ści przed­się­biorstw. Nadal jed­nak 12 proc. firm w ogó­le nie ma w pla­nach dzia­łań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Są to naj­czę­ściej małe firmy. 

Według bada­nia „Smart Industry Polska 2021 – dro­ga pol­skie­go prze­my­słu do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju” widać postęp w podej­ściu firm do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. To dla­te­go, że 72 proc. ankie­to­wa­nych firm już uru­cho­mi­ło odpo­wied­nie pro­ce­sy, a 16 proc. jest na eta­pie ich wdrożenia.

Przede wszyst­kim inte­re­su­je je odna­wial­na ener­gia. Ankieta poka­za­ła, że 81 proc. sły­sza­ło o zie­lo­nej ener­gii. Niewątpliwie wpływ ma na to sytu­acja na ryn­ku ener­ge­tycz­nym, coraz wyż­sze rachun­ki za prąd i gaz zachę­ca­ją do szu­ka­nia alter­na­tyw. OZE oka­za­ły się spo­śród wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem w kon­tek­ście zmian kli­ma­tycz­nych naj­bar­dziej zna­ne. Okazało się, że 81 proc. respon­den­tów wie bar­dzo dużo lub ma przy­naj­mniej ogól­ną wie­dzę na ich temat. 

Jakie działania dla klimatu można podjąć

Przede wszyst­kim ogra­ni­cza­ją zuży­cie mediów i pod­no­szą efek­tyw­ność pro­duk­cji. Jedna trze­cia dekla­ru­je szko­le­nie pra­cow­ni­ków na tema­ty zwią­za­ne ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem. Znaczna część przed­się­biorstw śred­niej wiel­ko­ści pod­ję­ła pra­ce pozwa­la­ją­ce na odzy­ski­wa­nie cie­pła z pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, digi­ta­li­za­cję pro­ce­sów oraz opra­co­wa­nie roz­wią­zań uspraw­nia­ją­cych trans­port i logistykę.

Czytaj tak­że: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 roku

Gorzej wypa­da zna­jo­mość innych pojęć, któ­re sta­ją się waż­ne w biz­ne­sie i doty­czą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Tak więc okre­śle­nia „ślad węglo­wy“, „zero­emi­syj­ność i dekar­bo­ni­za­cja“ oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego“ roz­po­zna­ło mniej niż 50 proc. respondentów.

Dotacje do ekologicznych inwestycji

Większość firm w Polsce ocze­ku­je zachęt eko­no­micz­nych do pro­eko­lo­gicz­nych dzia­łań, czy­li w skró­cie: dota­cji. Blisko poło­wa ankie­to­wa­nych na pierw­szym miej­scu jako moty­wa­cję do inwe­sty­cji w obsza­rze zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju wymie­nia zachę­ty eko­no­micz­ne. Cele pro­spo­łecz­ne, czy­li chęć sta­nia się fir­mą dba­ją­cą o śro­do­wi­sko, dekla­ru­je na pierw­szym miej­scu 12 proc. pol­skich przed­się­biorstw. Kolejny powód to popra­wa wydaj­no­ści, któ­rą rów­nież moż­na uznać za eko­no­micz­ny czyn­nik motywacji.

Problemy z finan­so­wa­niem eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji wska­zu­je 71 proc. respon­den­tów. Jednocześnie ankie­to­wa­ni zauwa­ży­li, że nie mają obo­wiąz­ku takich inwe­sty­cji robić, ponie­waż bra­ku­je regu­la­cji praw­nych wymu­sza­ją­cych takie działania. 

Transformacja i roz­wój przed­się­biorstw w kie­run­ku gospo­dar­ki zrów­no­wa­żo­nej będzie pro­ce­sem dłu­go­trwa­łym, opar­tym nabu­do­wa­niu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej wśród kadry mena­dżer­skiej przed­się­biorstw, ale tak­że wśród kon­su­men­tów – Michał Kot, dyrek­tor sprze­da­ży Digital Industries w Siemens Polska

Badanie „Smart Industry Polska” pro­wa­dzo­ne jest cyklicz­nie. W tym roku wzię­ło w nim udział 251 przedsiębiorstw. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Nad morzem

Nad morzem jest...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...