- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo dziesiąta firma w Polsce...

Co dziesiąta firma w Polsce nic nie robi dla klimatu

Cele zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska są waż­ne dla więk­szo­ści przed­się­biorstw. Nadal jed­nak 12 proc. firm w ogó­le nie ma w pla­nach dzia­łań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Są to naj­czę­ściej małe firmy. 

Według bada­nia „Smart Industry Polska 2021 – dro­ga pol­skie­go prze­my­słu do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju” widać postęp w podej­ściu firm do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. To dla­te­go, że 72 proc. ankie­to­wa­nych firm już uru­cho­mi­ło odpo­wied­nie pro­ce­sy, a 16 proc. jest na eta­pie ich wdrożenia.

Przede wszyst­kim inte­re­su­je je odna­wial­na ener­gia. Ankieta poka­za­ła, że 81 proc. sły­sza­ło o zie­lo­nej ener­gii. Niewątpliwie wpływ ma na to sytu­acja na ryn­ku ener­ge­tycz­nym, coraz wyż­sze rachun­ki za prąd i gaz zachę­ca­ją do szu­ka­nia alter­na­tyw. OZE oka­za­ły się spo­śród wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem w kon­tek­ście zmian kli­ma­tycz­nych naj­bar­dziej zna­ne. Okazało się, że 81 proc. respon­den­tów wie bar­dzo dużo lub ma przy­naj­mniej ogól­ną wie­dzę na ich temat. 

Jakie działania dla klimatu można podjąć

Przede wszyst­kim ogra­ni­cza­ją zuży­cie mediów i pod­no­szą efek­tyw­ność pro­duk­cji. Jedna trze­cia dekla­ru­je szko­le­nie pra­cow­ni­ków na tema­ty zwią­za­ne ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem. Znaczna część przed­się­biorstw śred­niej wiel­ko­ści pod­ję­ła pra­ce pozwa­la­ją­ce na odzy­ski­wa­nie cie­pła z pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, digi­ta­li­za­cję pro­ce­sów oraz opra­co­wa­nie roz­wią­zań uspraw­nia­ją­cych trans­port i logistykę.

Czytaj tak­że: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 roku

Gorzej wypa­da zna­jo­mość innych pojęć, któ­re sta­ją się waż­ne w biz­ne­sie i doty­czą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Tak więc okre­śle­nia “ślad węglo­wy”, “zero­emi­syj­ność i dekar­bo­ni­za­cja” oraz “Gospodarka Obiegu Zamkniętego” roz­po­zna­ło mniej niż 50 proc. respondentów.

Dotacje do ekologicznych inwestycji

Większość firm w Polsce ocze­ku­je zachęt eko­no­micz­nych do pro­eko­lo­gicz­nych dzia­łań, czy­li w skró­cie: dota­cji. Blisko poło­wa ankie­to­wa­nych na pierw­szym miej­scu jako moty­wa­cję do inwe­sty­cji w obsza­rze zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju wymie­nia zachę­ty eko­no­micz­ne. Cele pro­spo­łecz­ne, czy­li chęć sta­nia się fir­mą dba­ją­cą o śro­do­wi­sko, dekla­ru­je na pierw­szym miej­scu 12 proc. pol­skich przed­się­biorstw. Kolejny powód to popra­wa wydaj­no­ści, któ­rą rów­nież moż­na uznać za eko­no­micz­ny czyn­nik motywacji.

Problemy z finan­so­wa­niem eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji wska­zu­je 71 proc. respon­den­tów. Jednocześnie ankie­to­wa­ni zauwa­ży­li, że nie mają obo­wiąz­ku takich inwe­sty­cji robić, ponie­waż bra­ku­je regu­la­cji praw­nych wymu­sza­ją­cych takie działania. 

Transformacja i roz­wój przed­się­biorstw w kie­run­ku gospo­dar­ki zrów­no­wa­żo­nej będzie pro­ce­sem dłu­go­trwa­łym, opar­tym nabu­do­wa­niu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej wśród kadry mena­dżer­skiej przed­się­biorstw, ale tak­że wśród kon­su­men­tów – Michał Kot, dyrek­tor sprze­da­ży Digital Industries w Siemens Polska

Badanie „Smart Industry Polska” pro­wa­dzo­ne jest cyklicz­nie. W tym roku wzię­ło w nim udział 251 przedsiębiorstw. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł