- reklama -
Strona głównaKlimatZielona wizja dla klimatu i...

Zielona wizja dla klimatu i mieszkańców

Miasta ucier­pią na zmia­nach kli­ma­tu. Włodarze powin­ni więc pil­nie pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re sku­pią wokół swo­ich miesz­kań­ców, aby popra­wić jakość życia. Warszawa wła­śnie przy­go­to­wa­ła pro­jekt Zielonej Wizji, któ­ra ma dopro­wa­dzić mia­sto do zero­emi­sy­jo­ści. Czy speł­ni ocze­ki­wa­nia mieszkańców?

Jeśli mia­sta sku­pią się na ludziach we wdra­ża­niu dzia­łań na rzecz kli­ma­tu, odnio­są sied­mio­krot­nie więk­sze korzy­ści w obsza­rach takich jak zdro­wie publicz­ne, two­rze­nie miejsc pra­cy, inte­gra­cja spo­łecz­na, bio­róż­no­rod­ność. Taki wnio­sek pły­nie z ana­li­zy dzia­łań pra­wie tysią­ca miast, któ­rą prze­pro­wa­dzi­ła orga­ni­za­cja CDP, wio­dą­ca na świe­cie plat­for­ma rapor­to­wa­nia postę­pów kli­ma­tycz­nych w miastach.

Zmiany klimatu w miastach

Na całym świe­cie mia­sta sto­ją teraz w obli­czu poważ­nych skut­ków zmian kli­ma­tu, 4 na 5 miast stoi obli­czu zagro­żeń, takich jak eks­tre­mal­ne upa­ły i powo­dzie. W bada­niu CDP 28 proc. twier­dzi, że zagro­że­nia kli­ma­tycz­ne doty­czą zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści (70 proc.) ich miesz­kań­ców. A 25 proc. oce­nia je na zagro­że­nia wyso­kie­go ryzy­ka, któ­re do 2025 roku pogor­szą się.

Od naj­gor­szej suszy w Europie od 500 lat po naj­bar­dziej śmier­tel­ne powo­dzie w histo­rii Pakistanu, rok 2022 był kolej­nym nisz­czy­ciel­skim rokiem pod wzglę­dem wpły­wu na kli­mat. Każdego dnia sły­szy­my zwro­ty takie jak „bez­pre­ce­den­so­wy”, „naj­gor­szy w histo­rii” czy „pierw­szy raz w histo­rii”, któ­re w nie­wiel­kim stop­niu odzwier­cie­dla­ją ogrom­ny wpływ wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry na pla­ne­tę i jej mieszkańców.


Maia Kutner, tym­cza­so­wy dyrek­tor glo­bal­ny ds. miast, sta­nów i regio­nów w CDP

Raport poka­zu­je, że dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu, któ­re sta­wia­ją ludzi na pierw­szym miej­scu, popra­wia­ją jakość życia. Na czym to pole­ga? Na popra­wie jako­ści powie­trza, wody, lep­szym dostę­pie do trans­por­tu, przy­ro­dy i energii. 

Działania skon­cen­tro­wa­ne na miesz­kań­cach uwzględniają:

  • wraż­li­we grupy,
  • jakość wody
  • przy­ro­dę
  • ubó­stwo energetyczne
  • dostęp do transportu
  • odpa­dy
  • rol­nic­two, leśnic­two, żywność
  • jakość powie­trza
  • anga­żo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

Tyle defi­ni­cja, nato­miast bada­nie poka­za­ło że 63 proc. miast podej­mu­je obec­nie co naj­mniej jed­no dzia­ła­nie na rzecz kli­ma­tu skon­cen­tro­wa­ne na mieszkańcach.

Zielona Wizja Warszawy

Bardzo wyso­ki poziom zagro­że­nia zmia­na­mi kli­ma­tu ma Warszawa, ze wzglę­du na ryzy­ko wystą­pie­nia eks­tre­mal­nych upa­łów i powo­dzi. Aż 60 proc. gospo­darstw domo­wych w mie­ście uzna­no za nara­żo­ne na wyso­kie ryzy­ko i 84 proc. infra­struk­tu­ry publicz­nej czy­li wszyst­kich dróg i budyn­ków. W 2019 r. przy­ję­to w mie­ście stra­te­gię adap­ta­cji do zmian kli­ma­tu. Teraz do kon­sul­ta­cji tra­fi­ła Zielona Wizja Warszawy.

Warszawa zade­kla­ro­wa­ła reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o 40 proc. do roku 2030 roku. To ozna­cza ich zmniej­sze­nie z 13 mln ton ekwi­wa­len­tu dwu­tlen­ku węgla do ok. 7,8 mln ton. Do 2050 r. sto­li­ca pla­nu­je osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Główne sek­to­ry do dekar­bo­ni­za­cji to budyn­ki (59 proc. emi­sji) i trans­port, w tym lot­nic­two, a tak­że prze­mysł i budownictwo. 

Czytaj tak­że:Upały. Jak chło­dzić prze­grza­ne domy i miasta?

Ważna będzie mię­dzy inny­mi odna­wial­na ener­gia – do 2025 r. miej­skie spół­ki mają czer­pać tyl­ko prąd z OZE. Do 2030 r. wszyst­kie miej­skie budyn­ki mają posia­dać insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Ponadto sto­li­ca zamie­rza posta­wić na głę­bo­ką ter­mo­mo­der­ni­za­cję. Dokument mówi o „war­szaw­skim stan­dar­dzie zie­lo­ne­go budynku“. 

Natomiast w sek­to­rze trans­por­tu trans­for­ma­cja będzie praw­do­po­dob­nie prze­bie­ga­ła dłu­żej. Na przy­kład cel podwo­je­nia prze­jaz­dów rowe­ro­wych posta­wio­no dopie­ro na 2050 r. Do tego cza­su udział podró­ży trans­por­tem publicz­nym wzro­śnie o 25 proc. i o jed­ną trze­cią spad­ną podró­że indy­wi­du­al­nym autem. 

Czy Zielona Wizja Warszawy jest odważ­na? A może za bar­dzo ostroż­na? Konsultacje doku­men­tu trwa­ją do koń­ca października.


- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Dwie wieże

Są na tym...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...