- reklama -
Strona głównaWodórWodorowy pociąg na Hel

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojaz­dem szy­no­wym wyko­rzy­stu­ją­cym napęd wodo­ro­wy. Przejazd jest czę­ścią testów nowych tech­no­lo­gii w transporcie.

Wodór na kolei

Wodorowa loko­mo­ty­wa ma zbior­ni­ki o pojem­no­ści 175 kg, ponad pię­cio­krot­nie więk­szej niż w auto­bu­sach z napę­dem wodo­ro­wym. Daje to moż­li­wość cało­do­bo­wej pra­cy loko­mo­ty­wy. W skład sys­te­mu trak­cyj­ne­go wcho­dzą dwa ogni­wa pali­wo­we o mocy 85 kW każ­de, bate­ria oraz czte­ry sil­ni­ki trak­cyj­ne. Na tra­sie Gdynia-​Hel-​Gdynia pociąg zuży­je ok 50–60 kg powrotu. 

Jest to jed­nak loko­mo­ty­wa manew­ro­wa i doce­lo­wo będzie pra­co­wa­ła na bocz­ni­cy Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Spółka z gru­py Lotos Kolej pla­nu­je doce­lo­wo wodo­ry­za­cję flo­ty loko­mo­tyw w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w innych lokalizacjach.

Na inwe­sty­cje w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wodo­ro­we prze­zna­cza­my miliar­dy zło­tych. Zakup od PESA Bydgoszcz pierw­szej w Polsce loko­mo­ty­wy z napę­dem wodo­ro­wym to kolej­ny waż­ny krok w komer­cja­li­za­cji tej tech­no­lo­gii i umoc­nie­nie naszej pozy­cji w obsza­rze, któ­ry jest przy­szło­ścią moto­ry­za­cji. Dzięki tej inwe­sty­cji zdo­bę­dzie­my kom­pe­ten­cje potrzeb­ne do przy­go­to­wa­nia kom­plek­so­wej ofer­ty na dosta­wy pali­wa wodo­ro­we­go dla ryn­ku kolejowego.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Rynek kole­jo­wy sta­no­wi bar­dzo atrak­cyj­ny obszar dla wodo­ru – poda­je Orlen. Równocześnie, zgod­nie ze stra­te­gią wodo­ro­wą do 2030 roku, Grupa Orlen roz­wi­ja swo­ją sieć ogól­no­do­stęp­nych, cało­do­bo­wych sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru w Polsce i za granicą. 

W 2021 roku Orlen uru­cho­mił w Trzebinii pro­duk­cję wodo­ru jako­ści auto­mo­ti­ve, z któ­re­go kon­cern od ponad roku dostar­cza pali­wo do pilo­ta­żo­wej sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru w Krakowie.W tym roku Orlen pla­nu­je uru­cho­mić sta­cje tan­ko­wa­nia wodo­ru w Poznaniu i Katowicach.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Dwie wieże

Są na tym...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...