- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzybka kolej do CPK pobiegnie...

Szybka kolej do CPK pobiegnie przez wioski i ostoje przyrody. “Jesteśmy przerażeni”

Do redak­cji Ecoreportersa przy­szedł list Czytelniczki. Dotyczy on pla­no­wa­nej tra­sy szyb­kiej kolei, któ­ra pobie­gnie do Centralnego Portu Komunikacyjnego w gmi­nie Baranów. Budowa CPK dopie­ro się zaczy­na i już budzi dużo obaw miesz­kań­ców o swo­je domy, dział­ki. O cen­ną przyrodę.

“Jesteśmy spo­łecz­no­ścią małej pod­łódz­kiej wsi, gdzie ma prze­cho­dzić przez nasze domy nit­ka Kolei Dużych Prędkości. Ma też znisz­czyć miej­sce gdzie już 15 lat żyją żura­wie i dwie ale­je sta­ro­drze­wia w tym jed­na dębo­wą o war­to­ści pomni­ko­wej. Jesteśmy prze­ra­że­ni tym, że są pla­no­wa­ne tak nisz­czą­ce inwe­sty­cje, wysie­dle­nia, odwod­nie­nia nisz­czą­ce naszą oko­li­cę. Łódzki Szlak Konny prze­cię­ty szyb­ką kole­ją też prze­sta­nie ist­nieć! Potrzebujemy wszel­kie­go wspar­cia! Prosimy o napi­sa­nie o tym na Waszej stro­nie. Prosimy o radę, co jesz­cze może­my zro­bić – jeste­śmy rol­ni­ka­mi nie mamy prak­ty­ki w takich spra­wach” – napi­sa­ła do nas Beata Ularowska.

Pani Beata już sie­dem lat temu na łamach “Dziennka Łódzkiego” wyda­ła podob­ny apel. Teraz temat powra­ca przy inwe­sty­cji w CPK.

Odpowiedź z CPK

Planowane do 2034 r. inwe­sty­cje kole­jo­we CPK to w sumie 12 tras. Łącznie to 30 zadań inwe­sty­cyj­nych i pra­wie 1,8 tys. km nowych linii.

W tej chwi­li pra­cu­je­my nad warian­ta­mi prze­bie­gów linii dużych pręd­ko­ści. Co waż­ne, na razie żaden z nich nie jest wią­żą­cy ani osta­tecz­ny. Będą one szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne w ramach opra­co­wy­wa­nych stu­diów wyko­nal­no­ści i mogą jesz­cze ulec zmia­nom – napi­sał Konrad Majszyk, rzecz­nik CPK.

Zaczęła się inwentaryzacja

“Dla ponad 500 km pla­no­wa­nych tras, w tym dla linii Warszawa-​CPK-​Łódź-​Wrocław – w kil­ku­set­me­tro­wych „bufo­rach” (czy­li z zapa­sem na wypa­dek koniecz­no­ści zmia­ny prze­bie­gów) – roz­po­czę­li­śmy inwen­ta­ry­za­cje przy­rod­ni­cze. Będą one mia­ły wpływ zarów­no na doce­lo­wy prze­bieg linii, jak i będą sta­no­wi­ły waż­ny etap w pra­cach nad rapor­tem oddzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko. Ten poprze­dza uzy­ska­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej, loka­li­za­cyj­nej i pozwo­le­nia budow­la­ne­go, a potem wbi­cie łopa­ty” – doda­je rzecz­nik CPK.

Jak zapew­nia, spół­ka dokła­da sta­rań, żeby omi­nąć obsza­ry cen­ne przy­rod­ni­czo i zmi­ni­ma­li­zo­wać wpływ inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko. Przypominam, że nawet w przy­pad­ku poten­cjal­nej koli­zji mamy moż­li­wość popro­wa­dze­nia linii tune­lem lub na esta­ka­dzie i takie decy­zje będą podej­mo­wa­ne na póź­niej­szych eta­pach planowania.

Decyzje o osta­tecz­nych prze­bie­gach tras zapad­ną po ana­li­zach i “na dal­szych etapach”.

Nie tylko Mazowsze i Łódź

Niewielka wieś pod Łodzią to tyl­ko jed­no z miejsc, gdzie miesz­kań­cy oba­wia­ją się nowej kolei. Podobne gło­sy docie­ra­ją z innych woje­wództw. Ludzie sto­ją przed groź­bą utra­ty war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści, wysie­dleń, bez­pow­rot­nej zmia­ny tere­nów i kra­jo­bra­zu. Czy to konieczne?

Jest dużo do zro­bie­nia po jed­nej i dru­giej stro­nie. Inwestorzy w CPK muszą odcza­ro­wać kolej, prze­ko­nać, że będą to inwe­sty­cje przy­ja­zne dla miesz­kań­ców i regio­nów. Mieszkańcy zagro­żo­nych tere­nów niech nie prze­śpią tych waż­nych kon­sul­ta­cji i inwentaryzacji.

Przyroda nie ma gło­su, więc to my musi­my zadbać o to, by bez­pow­rot­nie nie dopro­wa­dzić do jej zniszczenia.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł