- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzybka kolej do CPK pobiegnie...

Szybka kolej do CPK pobiegnie przez wioski i ostoje przyrody. „Jesteśmy przerażeni“

Do redak­cji Ecoreportersa przy­szedł list Czytelniczki. Dotyczy on pla­no­wa­nej tra­sy szyb­kiej kolei, któ­ra pobie­gnie do Centralnego Portu Komunikacyjnego w gmi­nie Baranów. Budowa CPK dopie­ro się zaczy­na i już budzi dużo obaw miesz­kań­ców o swo­je domy, dział­ki. O cen­ną przyrodę.

„Jesteśmy spo­łecz­no­ścią małej pod­łódz­kiej wsi, gdzie ma prze­cho­dzić przez nasze domy nit­ka Kolei Dużych Prędkości. Ma też znisz­czyć miej­sce gdzie już 15 lat żyją żura­wie i dwie ale­je sta­ro­drze­wia w tym jed­na dębo­wą o war­to­ści pomni­ko­wej. Jesteśmy prze­ra­że­ni tym, że są pla­no­wa­ne tak nisz­czą­ce inwe­sty­cje, wysie­dle­nia, odwod­nie­nia nisz­czą­ce naszą oko­li­cę. Łódzki Szlak Konny prze­cię­ty szyb­ką kole­ją też prze­sta­nie ist­nieć! Potrzebujemy wszel­kie­go wspar­cia! Prosimy o napi­sa­nie o tym na Waszej stro­nie. Prosimy o radę, co jesz­cze może­my zro­bić – jeste­śmy rol­ni­ka­mi nie mamy prak­ty­ki w takich spra­wach“ – napi­sa­ła do nas Beata Ularowska.

Pani Beata już sie­dem lat temu na łamach „Dziennka Łódzkiego“ wyda­ła podob­ny apel. Teraz temat powra­ca przy inwe­sty­cji w CPK.

Odpowiedź z CPK

Planowane do 2034 r. inwe­sty­cje kole­jo­we CPK to w sumie 12 tras. Łącznie to 30 zadań inwe­sty­cyj­nych i pra­wie 1,8 tys. km nowych linii.

W tej chwi­li pra­cu­je­my nad warian­ta­mi prze­bie­gów linii dużych pręd­ko­ści. Co waż­ne, na razie żaden z nich nie jest wią­żą­cy ani osta­tecz­ny. Będą one szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne w ramach opra­co­wy­wa­nych stu­diów wyko­nal­no­ści i mogą jesz­cze ulec zmia­nom – napi­sał Konrad Majszyk, rzecz­nik CPK.

Zaczęła się inwentaryzacja

„Dla ponad 500 km pla­no­wa­nych tras, w tym dla linii Warszawa-​CPK-​Łódź-​Wrocław – w kil­ku­set­me­tro­wych „bufo­rach” (czy­li z zapa­sem na wypa­dek koniecz­no­ści zmia­ny prze­bie­gów) – roz­po­czę­li­śmy inwen­ta­ry­za­cje przy­rod­ni­cze. Będą one mia­ły wpływ zarów­no na doce­lo­wy prze­bieg linii, jak i będą sta­no­wi­ły waż­ny etap w pra­cach nad rapor­tem oddzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko. Ten poprze­dza uzy­ska­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej, loka­li­za­cyj­nej i pozwo­le­nia budow­la­ne­go, a potem wbi­cie łopa­ty“ – doda­je rzecz­nik CPK.

Jak zapew­nia, spół­ka dokła­da sta­rań, żeby omi­nąć obsza­ry cen­ne przy­rod­ni­czo i zmi­ni­ma­li­zo­wać wpływ inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko. Przypominam, że nawet w przy­pad­ku poten­cjal­nej koli­zji mamy moż­li­wość popro­wa­dze­nia linii tune­lem lub na esta­ka­dzie i takie decy­zje będą podej­mo­wa­ne na póź­niej­szych eta­pach planowania.

Decyzje o osta­tecz­nych prze­bie­gach tras zapad­ną po ana­li­zach i „na dal­szych etapach“.

Nie tylko Mazowsze i Łódź

Niewielka wieś pod Łodzią to tyl­ko jed­no z miejsc, gdzie miesz­kań­cy oba­wia­ją się nowej kolei. Podobne gło­sy docie­ra­ją z innych woje­wództw. Ludzie sto­ją przed groź­bą utra­ty war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści, wysie­dleń, bez­pow­rot­nej zmia­ny tere­nów i kra­jo­bra­zu. Czy to konieczne?

Jest dużo do zro­bie­nia po jed­nej i dru­giej stro­nie. Inwestorzy w CPK muszą odcza­ro­wać kolej, prze­ko­nać, że będą to inwe­sty­cje przy­ja­zne dla miesz­kań­ców i regio­nów. Mieszkańcy zagro­żo­nych tere­nów niech nie prze­śpią tych waż­nych kon­sul­ta­cji i inwentaryzacji.

Przyroda nie ma gło­su, więc to my musi­my zadbać o to, by bez­pow­rot­nie nie dopro­wa­dzić do jej zniszczenia.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
A jeszcze lepsze jest to...