- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo zrobić z kawy? Dziewięć...

Co zrobić z kawy? Dziewięć prostych rad

- reklama -

Kawa doda­je aro­ma­tu, sta­wia na nogi i towa­rzy­szy naszym spo­tka­niom. Fascynaci kawy zna­ją wie­le spo­so­bów, jak ją przy­rzą­dzać, by sma­ko­wa­ła naj­le­piej. Do świą­tecz­nych ciast poda­je­my czę­sto kawę, a fusy wyrzu­ca­my. Tymczasem jest kil­ka zasto­so­wań, któ­re war­to wypróbować. 

Wysypywanie fusów zamiast pia­chu i soli na uli­cę zro­bi­ło ostat­niej zimy dużo szu­mu w pol­skich mia­stach. Eksperymentalnie zde­cy­do­wał się na to Kraków. Kawa może być uży­wa­na jesz­cze na wie­le róż­nych sposobów. 

Używanie kawy pozwa­la unik­nąć ostrych che­mi­ka­liów, któ­re zawie­ra wie­le deter­gen­tów, mydeł i środ­ków odstra­sza­ją­cych owa­dy. Poszukując bar­dziej natu­ral­nych alter­na­tyw, takich jak kawa, wspie­ra­my bar­dziej przy­ja­zną dla śro­do­wi­ska przyszłość.

Alex Ion, Brewsmartly​.com.

Kawa jako przyprawa 

Zmielone ziar­na kawy moż­na dodać do dowol­nej suchej przy­pra­wy do nacie­ra­nia, w celu nada­nia cie­ka­we­go sma­ku żyw­no­ści. Wystarczy dodać kil­ka łyżek sto­ło­wych do suchej masy, aby uzy­skać bar­dziej “dym­ny” smak mięs, takich jak kur­czak, wie­przo­wi­na czy jagnięcina.

Dodatek do ciasta

Kawa jest dosko­na­łym dodat­kiem do ciast i innych słod­kich przy­sma­ków. Jest to szcze­gól­nie dobry doda­tek do cze­ko­la­dy i oczy­wi­ście nie może­my zapo­mnieć o popu­lar­nym cie­ście kawowo-orzechowym.

Kawa zamiast chemii

Jest to tań­sza alter­na­ty­wa dla dro­gich środ­ków do czysz­cze­nia rur i daje takie same rezul­ta­ty! Wlej pół szklan­ki wraz z solą do zmy­war­ki do kana­li­za­cji. Następnie wlej do odpły­wu peł­ny czaj­nik wrzą­cej wody. To takie pro­ste i nie są potrzeb­ne żad­ne chemikalia.

Usuwa nieprzyjemny zapach rąk

Możesz użyć wil­got­nych fusów z kawy, aby sku­tecz­nie usu­nąć nie­przy­jem­ny zapach, pocie­ra­jąc je pal­ca­mi, a następ­nie spłu­ku­jąc. Można je sto­so­wać po pokro­je­niu warzyw, czosn­ku lub cze­go­kol­wiek, co pozo­sta­wia sil­ny zapach.

Odstrasza owady

Właściwości kawy spra­wia­ją, że jest dosko­na­łym natu­ral­nym środ­kiem odstra­sza­ją­cym owa­dy. Wszystko, co musisz zro­bić, to posy­pać tro­chę kawy w kątach lub w dowol­nym miej­scu, w któ­rym nie chcesz owa­dów. Można nawet same­mu się natrzeć, aby uchro­nić się przed uką­sze­nia­mi owadów.

Czytaj tak­że: Kawa na planty

Złuszczaj skórę

Ten spo­sób jest powszech­nie zna­ny i spraw­dzo­ny przez wie­le osób. Fusy z kawy spraw­dza­ją się jako peeling do twa­rzy i cia­ła, ponie­waż ich kon­sy­sten­cja poma­ga złusz­czać naskó­rek i usu­wać mar­twe komór­ki. Delikatnie wma­suj mie­lo­ną kawę w skó­rę i spłucz. 

Wzbogać swój pojemnik na kompost

Kawa jest boga­ta w azot, co sta­no­wi dosko­na­ły doda­tek do kom­po­stow­ni­ka. Aby uzy­skać moc­niej­szą mie­szan­kę, dodaj jed­ną część kawy, jed­ną część liści i jed­ną część świe­żo sko­szo­nej tra­wy – radzi Brewsmartly​.com. Wymieszaj, a następ­nie dodaj do kompostu. 

Nadaj swoim kwiatom wyjątkowy blask

Fusy z kawy obni­żą poziom pH gle­by wokół roślin, co może uwy­dat­nić ich kolor. Tylko upew­nij się, że te rośli­ny nie potrze­bu­ją więk­szej kwa­so­wo­ści, ponie­waż na przy­kład krza­ki borów­ki nie zno­szą fusów po kawie.

Oczyść swoją paletę z perfum

Wąchanie zia­ren kawy pomię­dzy wącha­niem zapa­chów spra­wi, że każ­dy zapach będzie mógł poczuć się jak pierw­szy. W ten spo­sób nie doświad­czysz prze­ła­do­wa­nia zapachem.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...