- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo zrobić z kawy? Dziewięć...

Co zrobić z kawy? Dziewięć prostych rad

- reklama -

Kawa doda­je aro­ma­tu, sta­wia na nogi i towa­rzy­szy naszym spo­tka­niom. Fascynaci kawy zna­ją wie­le spo­so­bów, jak ją przy­rzą­dzać, by sma­ko­wa­ła naj­le­piej. Do świą­tecz­nych ciast poda­je­my czę­sto kawę, a fusy wyrzu­ca­my. Tymczasem jest kil­ka zasto­so­wań, któ­re war­to wypróbować. 

Wysypywanie fusów zamiast pia­chu i soli na uli­cę zro­bi­ło ostat­niej zimy dużo szu­mu w pol­skich mia­stach. Eksperymentalnie zde­cy­do­wał się na to Kraków. Kawa może być uży­wa­na jesz­cze na wie­le róż­nych sposobów. 

Używanie kawy pozwa­la unik­nąć ostrych che­mi­ka­liów, któ­re zawie­ra wie­le deter­gen­tów, mydeł i środ­ków odstra­sza­ją­cych owa­dy. Poszukując bar­dziej natu­ral­nych alter­na­tyw, takich jak kawa, wspie­ra­my bar­dziej przy­ja­zną dla śro­do­wi­ska przyszłość.

Alex Ion, Brewsmartly​.com.

Kawa jako przyprawa 

Zmielone ziar­na kawy moż­na dodać do dowol­nej suchej przy­pra­wy do nacie­ra­nia, w celu nada­nia cie­ka­we­go sma­ku żyw­no­ści. Wystarczy dodać kil­ka łyżek sto­ło­wych do suchej masy, aby uzy­skać bar­dziej „dym­ny“ smak mięs, takich jak kur­czak, wie­przo­wi­na czy jagnięcina.

Dodatek do ciasta

Kawa jest dosko­na­łym dodat­kiem do ciast i innych słod­kich przy­sma­ków. Jest to szcze­gól­nie dobry doda­tek do cze­ko­la­dy i oczy­wi­ście nie może­my zapo­mnieć o popu­lar­nym cie­ście kawowo-orzechowym.

Kawa zamiast chemii

Jest to tań­sza alter­na­ty­wa dla dro­gich środ­ków do czysz­cze­nia rur i daje takie same rezul­ta­ty! Wlej pół szklan­ki wraz z solą do zmy­war­ki do kana­li­za­cji. Następnie wlej do odpły­wu peł­ny czaj­nik wrzą­cej wody. To takie pro­ste i nie są potrzeb­ne żad­ne chemikalia.

Usuwa nieprzyjemny zapach rąk

Możesz użyć wil­got­nych fusów z kawy, aby sku­tecz­nie usu­nąć nie­przy­jem­ny zapach, pocie­ra­jąc je pal­ca­mi, a następ­nie spłu­ku­jąc. Można je sto­so­wać po pokro­je­niu warzyw, czosn­ku lub cze­go­kol­wiek, co pozo­sta­wia sil­ny zapach.

Odstrasza owady

Właściwości kawy spra­wia­ją, że jest dosko­na­łym natu­ral­nym środ­kiem odstra­sza­ją­cym owa­dy. Wszystko, co musisz zro­bić, to posy­pać tro­chę kawy w kątach lub w dowol­nym miej­scu, w któ­rym nie chcesz owa­dów. Można nawet same­mu się natrzeć, aby uchro­nić się przed uką­sze­nia­mi owadów.

Czytaj tak­że: Kawa na planty

Złuszczaj skórę

Ten spo­sób jest powszech­nie zna­ny i spraw­dzo­ny przez wie­le osób. Fusy z kawy spraw­dza­ją się jako peeling do twa­rzy i cia­ła, ponie­waż ich kon­sy­sten­cja poma­ga złusz­czać naskó­rek i usu­wać mar­twe komór­ki. Delikatnie wma­suj mie­lo­ną kawę w skó­rę i spłucz. 

Wzbogać swój pojemnik na kompost

Kawa jest boga­ta w azot, co sta­no­wi dosko­na­ły doda­tek do kom­po­stow­ni­ka. Aby uzy­skać moc­niej­szą mie­szan­kę, dodaj jed­ną część kawy, jed­ną część liści i jed­ną część świe­żo sko­szo­nej tra­wy – radzi Brewsmartly​.com. Wymieszaj, a następ­nie dodaj do kompostu. 

Nadaj swoim kwiatom wyjątkowy blask

Fusy z kawy obni­żą poziom pH gle­by wokół roślin, co może uwy­dat­nić ich kolor. Tylko upew­nij się, że te rośli­ny nie potrze­bu­ją więk­szej kwa­so­wo­ści, ponie­waż na przy­kład krza­ki borów­ki nie zno­szą fusów po kawie.

Oczyść swoją paletę z perfum

Wąchanie zia­ren kawy pomię­dzy wącha­niem zapa­chów spra­wi, że każ­dy zapach będzie mógł poczuć się jak pierw­szy. W ten spo­sób nie doświad­czysz prze­ła­do­wa­nia zapachem.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...