- reklama -
Strona głównaEnergiaŚwiadectwo energetyczne. Co musisz wiedzieć

Świadectwo energetyczne. Co musisz wiedzieć

Od 28 kwiet­nia 2023 r. do aktu nota­rial­ne­go doty­czą­ce­go sprze­da­ży miesz­ka­nia czy domu będzie trze­ba zgło­sić świa­dec­two ener­ge­tycz­ne. Wynajem miesz­ka­nia albo domu tak­że temu obo­wiąz­ko­wi pod­le­ga. To ma uła­twić nabyw­cy zapo­zna­nie się z cze­ka­ją­cy­mi go wydat­ka­mi zwią­za­ny­mi z ener­gią. Jak i gdzie zała­twić świa­dec­two ener­ge­tycz­ne? Trzeba uwa­żać, by nie dać się nabrać na szyb­kie, ale bez­war­to­ścio­we quasi „świa­dec­twa”, któ­re jed­nak nie speł­nia­ją usta­wo­wych wymogów.

Świadectwo ener­ge­tycz­ne to taki ener­ge­tycz­ny pasz­port miesz­ka­nia i domu. Jest potrzeb­ne, gdy nie­ru­cho­mość zmie­nia wła­ści­cie­la. Już teraz są obo­wiąz­ko­we świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne przy sprze­da­ży czy wynaj­mo­wa­niu miesz­kań i domów. W prak­ty­ce jed­nak, gdy wła­ści­ciel nie oka­że świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go, trud­no jest go do tego zmu­sić. Nikt z tego powo­du nie będzie się prze­cież sądził. Stąd koniecz­na była zmia­na prawa. 

Od 28 kwiet­nia 2023 roku wcho­dzą nowe prze­pi­sy usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków oraz Prawa budow­la­ne­go. Przede wszyst­kim nota­riusz odno­tu­je w akcie nota­rial­nym fakt prze­ka­za­nia świa­dec­twa przez sprze­da­ją­ce­go miesz­ka­nie czy dom. Przy wynaj­mie może to być kopia świa­dec­twa prze­ka­za­ne­go w for­mie papie­ro­wej albo wydruk świa­dec­twa prze­ka­za­ne­go w posta­ci elek­tro­nicz­nej. Notariusz poucza też, jaka jest kara za brak świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go – to może być grzyw­na do 5 tys. zł. 

Gdy dla budyn­ku lub czę­ści budyn­ku zosta­ło spo­rzą­dzo­ne świa­dec­two, nale­ży poda­wać dane cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej w ogło­sze­niach lub rekla­mach o zby­ciu lub naj­mie budyn­ku lub jego części.

Czytaj tak­że: Milion oszczęd­no­ści w fir­mach. Tauron wspie­ra efek­tyw­ność energetyczną

O co chodzi z certyfikatem energetycznym?

Świadectwo cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej zawie­ra dane takie jak: 

  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię końcową, 
  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pierwotną, 
  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię użytkową, 
  • udział odna­wial­nych źró­deł ener­gii w rocz­nym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię końcową 
  • jed­nost­ko­wa wiel­kość emi­sji CO2.

Dla użyt­kow­ni­ka wskaź­nik doty­czą­cy rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię koń­co­wą ma naj­istot­niej­sze zna­cze­nie, ponie­waż okre­śla, jakie będzie zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię w celu pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji i użyt­ko­wa­nia, ale co naj­waż­niej­sze – kosz­tów utrzy­ma­nia budynku/​lokalu.

Kto wydaje paszport energetyczny?

Świadectwo ener­ge­tycz­ne kosz­tu­je od kil­ku­set do tysią­ca zło­tych. Ważne, by nie dać się nabrać na bez­war­to­ścio­we świstki. 

Aby spo­rzą­dzać świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej nale­ży być wpi­sa­nym do wyka­zu osób upraw­nio­nych do spo­rzą­dza­nia świa­dectw. Te oso­by są wymie­nio­ne w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Wykaz osób upraw­nio­nych do spo­rzą­dza­nia świa­dectw ener­ge­tycz­nych liczy pra­wie 23 tys. pozycji.

Świadectwo cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej spo­rzą­dza się z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, w któ­rym pro­wa­dzo­ny jest cen­tral­ny rejestr cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Jeśli doku­ment nie został spo­rzą­dzo­ny z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, to nie jest świa­dec­twem energetycznym. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...