- reklama -
Strona głównaEnergiaŚwiadectwo energetyczne. Co musisz wiedzieć

Świadectwo energetyczne. Co musisz wiedzieć

Od 28 kwiet­nia 2023 r. do aktu nota­rial­ne­go doty­czą­ce­go sprze­da­ży miesz­ka­nia czy domu będzie trze­ba zgło­sić świa­dec­two ener­ge­tycz­ne. Wynajem miesz­ka­nia albo domu tak­że temu obo­wiąz­ko­wi pod­le­ga. To ma uła­twić nabyw­cy zapo­zna­nie się z cze­ka­ją­cy­mi go wydat­ka­mi zwią­za­ny­mi z ener­gią. Jak i gdzie zała­twić świa­dec­two ener­ge­tycz­ne? Trzeba uwa­żać, by nie dać się nabrać na szyb­kie, ale bez­war­to­ścio­we quasi „świa­dec­twa”, któ­re jed­nak nie speł­nia­ją usta­wo­wych wymogów.

Świadectwo ener­ge­tycz­ne to taki ener­ge­tycz­ny pasz­port miesz­ka­nia i domu. Jest potrzeb­ne, gdy nie­ru­cho­mość zmie­nia wła­ści­cie­la. Już teraz są obo­wiąz­ko­we świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne przy sprze­da­ży czy wynaj­mo­wa­niu miesz­kań i domów. W prak­ty­ce jed­nak, gdy wła­ści­ciel nie oka­że świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go, trud­no jest go do tego zmu­sić. Nikt z tego powo­du nie będzie się prze­cież sądził. Stąd koniecz­na była zmia­na prawa. 

Od 28 kwiet­nia 2023 roku wcho­dzą nowe prze­pi­sy usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków oraz Prawa budow­la­ne­go. Przede wszyst­kim nota­riusz odno­tu­je w akcie nota­rial­nym fakt prze­ka­za­nia świa­dec­twa przez sprze­da­ją­ce­go miesz­ka­nie czy dom. Przy wynaj­mie może to być kopia świa­dec­twa prze­ka­za­ne­go w for­mie papie­ro­wej albo wydruk świa­dec­twa prze­ka­za­ne­go w posta­ci elek­tro­nicz­nej. Notariusz poucza też, jaka jest kara za brak świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go – to może być grzyw­na do 5 tys. zł. 

Gdy dla budyn­ku lub czę­ści budyn­ku zosta­ło spo­rzą­dzo­ne świa­dec­two, nale­ży poda­wać dane cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej w ogło­sze­niach lub rekla­mach o zby­ciu lub naj­mie budyn­ku lub jego części.

Czytaj tak­że: Milion oszczęd­no­ści w fir­mach. Tauron wspie­ra efek­tyw­ność energetyczną

O co chodzi z certyfikatem energetycznym?

Świadectwo cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej zawie­ra dane takie jak: 

  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię końcową, 
  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pierwotną, 
  • wskaź­nik rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię użytkową, 
  • udział odna­wial­nych źró­deł ener­gii w rocz­nym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię końcową 
  • jed­nost­ko­wa wiel­kość emi­sji CO2.

Dla użyt­kow­ni­ka wskaź­nik doty­czą­cy rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię koń­co­wą ma naj­istot­niej­sze zna­cze­nie, ponie­waż okre­śla, jakie będzie zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię w celu pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji i użyt­ko­wa­nia, ale co naj­waż­niej­sze – kosz­tów utrzy­ma­nia budynku/​lokalu.

Kto wydaje paszport energetyczny?

Świadectwo ener­ge­tycz­ne kosz­tu­je od kil­ku­set do tysią­ca zło­tych. Ważne, by nie dać się nabrać na bez­war­to­ścio­we świstki. 

Aby spo­rzą­dzać świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej nale­ży być wpi­sa­nym do wyka­zu osób upraw­nio­nych do spo­rzą­dza­nia świa­dectw. Te oso­by są wymie­nio­ne w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Wykaz osób upraw­nio­nych do spo­rzą­dza­nia świa­dectw ener­ge­tycz­nych liczy pra­wie 23 tys. pozycji.

Świadectwo cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej spo­rzą­dza się z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, w któ­rym pro­wa­dzo­ny jest cen­tral­ny rejestr cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Jeśli doku­ment nie został spo­rzą­dzo­ny z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, to nie jest świa­dec­twem energetycznym. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...