Rybnik, węgiel, smog

- autopromocja -

W Rybniku smog. Śmierdzi. To rejon moc­no gór­ni­czy, za zanie­czysz­cze­nia powie­trza odpo­wia­da­ją w przy­tła­cza­ją­cej mie­rze sami miesz­kań­cy. Ogrzewają domy węglem. Smog jest czę­ścią Rybnika. Górnikom węgiel nie śmier­dzi. Problem smo­gu został jed­nak nagło­śnio­ny i nie da się go igno­ro­wać. Można go poczuć i zoba­czyć, a apli­ka­cje jasno poka­zu­ją ska­lę zanieczyszczeń. 

Odkąd wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek nosze­nia mase­czek, łatwiej w Rybniku ode­tchnąć peł­ną piersią. 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem